Γιατί στην Τράπεζα Κύπρου

  • Λειτουργούμε σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον

    που μας υποχρεώνει να επιλέγουμε προσοντούχο προσωπικό, το οποίο να δεσμεύεται στις αξίες και τους στόχους μας. 

  • Αναλαμβάνουμε να προσφέρουμε στους εργαζομένους μας

    τις κατάλληλες εργασιακές συνθήκες, ώστε να αναγνωρίζεται η αξία και η προσφορά τους σε ένα περιβάλλον στο οποίο διασφαλίζονται οι αρχές της ισότητας, της εμπιστοσύνης, του σεβασμού και της αξιοπιστίας.

Περισσότερα