Προς ένα βιώσιμο μέλλον

Η μετάβαση σε μια βιώσιμη οικονομία είναι πρόκληση της εποχής. Ήγουμαστε της μετάβασης στην Κύπρο θέτοντας θεμέλια για ενίσχυση της οργανωτικής ανθεκτικότητας και της στρατηγικής για Περιβαλλοντική, Κοινωνική και Εταιρική Διακυβέρνηση (ESG). Εργαζόμαστε για την οικοδόμηση ενός οργανισμού με προσανατολισμό προς το μέλλον και  αποτελεσματική εταιρική διακυβέρνηση, ευθυγραμμισμένη με τη στρατηγική ESG.

ESG - Περιβάλλον, Κοινωνία, Διακυβέρνηση

Περισσότερα