Οικονομικά Αποτελέσματα 2016

Α' Εξάμηνο 2016 - Δημοσιεύτηκαν 30 Αυγούστου 2016
Ανακοίνωση για τα Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2016 (Αρχείο)
Παρουσίαση για τα Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2016 (Αγγλικό Αρχείο)
Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 30 Ιουνίου 2016 (Αρχείο)
Α' Τρίμηνο 2016 - Δημοσιεύτηκαν 31 Μαΐου 2016

Ανακοίνωση για τα Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2016 (Αρχείο)

Παρουσίαση για τα Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2016 (Αγγλικό Αρχείο)

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2016 (Αρχείο)

Επιπρόσθετες Γνωστοποιήσεις Κινδύνων και Διαχείρισης Κεφαλαίου 31 Μαρτίου 2016 (Αρχείο)

Στοιχεία και Πληροφορίες για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2016 μέχρι 31 Μαρτίου 2016 (Αρχείο)