Εκθέσεις Βιώσιμης Ανάπτυξης

H Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2021 είναι η 5η Έκθεση που δημοσιεύει η Τράπεζα Κύπρου. Υπογραμμίζει τη στρατηγική, το πλαίσιο, τα σχέδια δράσης, τις δραστηριότητες και τα αποτελέσματά μας και αποκαλύπτει εταιρικές πληροφορίες για τη βιώσιμη ανάπτυξη με βάση τα κριτήρια ESG (Περιβαλλοντικά, Κοινωνικά και κριτήρια Διακυβέρνησης).

Η Έκθεση παρέχει λεπτομέρειες για την απόδοσή μας με συνοπτικό και συνεπή τρόπο. Επικεντρώνεται σε συμφωνημένα θέματα ουσιαστικότητας και δίνει τη δυνατότητα στα ενδιαφερόμενα μέρη να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις σχετικά με την ικανότητα της Τράπεζας να δημιουργεί μακροπρόθεσμη και βιώσιμη αξία. H Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης είναι οδηγός για διαφάνεια, υπευθυνότητα και τη δημιουργία αξίας.

Βασίζεται στις κατευθυντήριες γραμμές του Global Reporting Initiative (GRI) 2021, και στα πρότυπα SASB (Έκδοση 2018-10). Η Έκθεση συντάχθηκε με βάση το πρότυπο Κοινωνικής Ευθύνης ISO 26000, τους στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, τις Δέκα Αρχές ταυ Παγκόσμιου Συμφώνου των Ηνωμένων Εθνών, τις Αρχές Υπεύθυνης Τραπεζικής UNEPFI, τους δείκτες του GRI G4 για τον τομέα της παροχής Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών: Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες, Συστάσεις της ειδικής ομάδας του Συμβουλίου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας για τη δημοσιοποίηση χρηματοοικονομικών πληροφοριών σχετικών με το κλίμα (TCFD), το ευρωπαϊκό πλαίσιο βιώσιμης χρηματοδότησης και τις βέλτιστες πρακτικές του κλάδου σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Η Έκθεση αυτή πληροί τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Οδηγίας Μη-Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (NFRD).

 

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2021

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2020 - Βασικά Στοιχεία Έκθεσης Βιώσιμης Ανάπτυξης 2020

Έκθεση Εταιρικής Υπευθυνότητας 2019 - Παράρτημα «Η ανταπόκρισή μας στον COVID-19 (μέχρι 31 Μαΐου 2020)»

'Εκθεση Εταιρικής Υπευθυνότητας 2018  -  Πίνακας Δεικτών GRI 2018

'Εκθεση Εταιρικής Υπευθυνότητας 2017  -  Πίνακας Δεικτών GRI 2017