Επιλογές Απασχόλησης

  • Μειωμένες ώρες εργασίας

Στην Τράπεζα Κύπρου δημιουργούμε ένα υποστηρικτικό και χωρίς αποκλεισμούς εργασιακό περιβάλλον, σεβόμενοι το προσωπικό μας και τις διαφορετικές προσωπικές του ανάγκες και υποστηρίζοντας το μέσω διάφορων επιλογών απασχόλησης  Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, προσφέρουμε την επιλογή στο προσωπικό μας για μερική απασχόληση με στόχο να τους βοηθήσουμε να επιτύχουν καλύτερη ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής τους ζωής. Η επιλογή αυτή προσφέρεται σε όλα τα μέλη του προσωπικού σε εθελοντική βάση.

Επιπρόσθετα, τα μέλη του προσωπικού μας, μπορούν να επιλέξουν να αιτηθούν για άδεια άνευ απολαβών. Με αυτό τον τρόπο τους δίδεται η επιλογή για μακροχρόνια απουσία από το χώρο εργασίας για προσωπικούς λόγους, έως και δύο χρόνια.

  • Επιλογές ειδών απασχόλησης

Αναλόγως των εργασιακών μας αναγκών, προσφέρουμε την επιλογή διαφορετικών ειδών απασχόλησης, οι οποίες ταιριάζουν επίσης και με τις ανάγκες των πιθανών υποψηφίων μας. Τέτοιες είναι: Μόνιμη Απασχόληση, Απασχόληση ορισμένης διάρκειας, Εποχική Απασχόληση.

Οι όροι απασχόλησης καλύπτονται από τη συλλογική σύμβαση και τηρούνται πλήρως. Το κάθε μέλος του προσωπικού τυγχάνει δίκαιης μεταχείρισης και σεβασμού, ανεξαρτήτως του είδους απασχόλησης του.