Περίοδος 2010 -2020

 • Από την αρχή της δεκαετίας, η οικονομική κρίση αρχίζει να δείχνει τα σημάδια της. Η πώληση της Τράπεζας Κύπρου Αυστραλίας Λτδ το 2011 οριοθετεί το τέλος της εποχής της ανάπτυξης. Η περίοδος της οικονομικής πίεσης θα συνεχιστεί μέχρι το 2014.

  Το κούρεμα του ελληνικού χρέους σε συνδυασμό με τις εγχώριες πολιτικοοικονομικές συνθήκες οδηγούν, τις δυο μεγαλύτερες τράπεζες του νησιού σε αδιέξοδο. Τον Μάρτιο του 2013, μπροστά στη διπλή δημοσιονομική και τραπεζική κρίση, λήφθηκε η απόφαση από το Eurogroup για κούρεμα καταθέσεων, με την διαδικασία εξυγίανσης να διαρκεί από τις 24 Μαρτίου μέχρι και τις 30 Ιουλίου. Οι μέτοχοι και οι καταθέτες της Τράπεζας επωμίζονται το κόστος της «ανακεφαλαιοποίησης με ίδια μέσα», ενώ η πώληση των δανείων, καταθέσεων και ακινήτων του Συγκροτήματος στην Ελλάδα εξουδετερώνει τον συστημικό κίνδυνο μετάδοσης της Ελληνικής κρίσης και στο υπόλοιπο Ευρωπαϊκό χρηματοπιστωτικό σύστημα.

  Μετά το κλείσιμο της Λαϊκής Τράπεζας τον Μάρτιο 2013,  οι ασφαλισμένες καταθέσεις και η πλειοψηφία των περιουσιακών της στοιχείων και δανείων μεταφέρονται στην Τράπεζα Κύπρου. Η πλέον επώδυνη ρύθμιση ωστόσο αφορούσε την μεταφορά ποσού €9 δις έκτακτης ρευστότητας (ELA) στην Τράπεζα Κύπρου.

  Στη βάση του πλάνου εξυγίανσης που εκπονήθηκε, η Τράπεζα προχώρησε στην μεταφορά συγκεκριμένων στοιχείων ενεργητικού και παθητικού του υποκαταστήματος στη Ρουμανία, συμπεριλαμβανόμενων των πλείστων καταθέσεων πελατών της, συγκεκριμένων δανείων και σχετικών εξασφαλίσεων, στην Marfin Bank Romania. Ακολουθεί το 2014 η πώληση των δραστηριοτήτων του Συγκροτήματος, καθώς και των επενδύσεων και των μετοχών της Τράπεζας Κύπρου στην Banca Transilvania. H πώληση μέρους του δανειακού χαρτοφυλακίου στο Ηνωμένο Βασίλειο που είχε αποκτηθεί από το Συγκρότημα στα πλαίσια της απόκτησης μέρος των εργασιών της Λαικής τον Μάρτιο 2013, αποτελεί ένα ακόμη κομβικό σημείο της μεγάλης προσπάθεια για μείωση και βελτίωση του ισολογισμού της. 

 • Καθοριστική για την πορεία ανάκαμψης αποδεικνύεται η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας το 2014, ύψους 1 δις ευρώ και τη συμμετοχή ξένων επενδυτών στη μετοχική δομή του Συγκροτήματος. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη ενιαία επένδυση στην ιστορία του χρηματοικονομικού συστήματος της Κύπρου. Τον Δεκέμβριο 2014 οι μετοχές εισάγονται στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου και  στο Χρημτιστήριο Αθηνών. Το 2015 ξεκινά με την πλήρη άρση των περιοριστικών μέτρων για διακίνηση κεφαλαίων (Capital Controls), που επιβλήθηκαν από τις Εποπτικές Αρχές τον Μάρτιο 2013. Η στρατηγική απομόχλευσης μέσω της πώλησης μη βασικών δραστηριοτήτων του Συγκροτήματος και της στροφής σε βασικές δραστηριότητες και κύριες αγορές ολοκληρώνεται με την πώληση της Uniastrum Bank στη Ρωσία. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και η πώληση της Kermia Hotels Ltd  (2016), αλλά και η πώληση (2019) της CNP Cyprus Insurance Holdings Ltd (2019). Το 2018 η Τράπεζα προχωρά σε πώληση τη θυγατρικής της στην Αγγλία -Bank of Cyprus UK Ltd στην Cynergy Capital Ltd με στόχο την επικέντρωση των δραστηριοτήτων της στην Κύπρο.

  Γενάρης του 2017 και οι προβολείς στρέφονται ξανά στην Τράπεζα Κύπρου. Η πλήρης αποπληρωμή της χρηματοδότησης από τον ELA, σε διάστημα μόλις 4 χρόνων και σε εξαιρετικά δύσκολο οικονομικό περιβάλλον, αναγκάζει τους διεθνείς οίκους αξιολόγησης να κάνουν λόγο για ένα πραγματικό «οικονομικό επίτευγμα». Τον ίδιο μήνα, η Τράπεζα επιστρέφει στις διεθνείς αγορές με την έκδοση Δευτεροβάθμιου Κεφαλαίου (Toer 2) ύψους 250 εκ. ευρώ.

  Η σημαντική πρόοδος που είχε επιτευχθεί και περιλαμβάνει τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας του ισολογισμού, που πιστοποιείται από τη συνεχή οργανική μείωση των ΜΕΔ για 11 διαδοχικά τρίμηνα επιτρέπει την επιτυχή εισαγωγή και διαπραγμάτευση των μετοχών της Bank of Cyprus Holdings Public Limited Company στο Χρηματιστήριο Αξιών του Λονδίνου στις 19 Ιανουαρίου του 2017. Η Τράπεζα διατήρησε τη διαπραγμάτευση των μετοχών στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου αλλά δεν διατήρησε τη διαπραγμάτευση των μετοχών της στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

  Ορόσημο στην επίτευξη της στρατηγικής του Συγκροτήματος για μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων αποτελεί η συμφωνία πώλησης το 2018 χαρτοφυλακίου ΜΕΔ ύψους 2,8 δις ευρώ, γνωστή ως Project Helix. Ένα 2ο πακέτο ΜΕΔ (Project Helix 2) πωλήθηκε τον Αύγουστο του 2020 ύψους €916 εκατ. Η Τράπεζα προχώρησε και με άλλες 2 μικρότερες πωλήσεις δανείων γνωστά ως Velocity 1 και Velocity 2 ύψους €34 εκατ και €133 εκατ αντίστοιχα. Συνολικά από το ανώτατο σημείο τον Δεκέμβρη 2014, η Τράπεζα μείωσε τα ΜΕΔ κατά 83% ή €12,4 δις.

 •  «Αποτελεσματική εφαρμογή σε ολόκληρο το Συγκρότημα εταιρικής κουλτούρας ηθικής και δεοντολογίας που χαρακτηρίζεται από υψηλά πρότυπα ακεραιότητας, διαφάνειας, εμπιστευτικότητας και κανονιστικής συμμόρφωσης».

  Αυτή είναι η αποστολή της Διεύθυνσης Συμμόρφωσης της Τράπεζας και προς τον σκοπό αυτό εργάζεται με συνέπεια και χωρίς διακοπή. H Διεύθυνση Συμμόρφωσης, σε συνεργασία με ένα δίκτυο που αποτελείται από 50 έμπειρους Τοπικούς Λειτουργούς Συμμόρφωσης, παρακολουθεί την υλοποίηση ενεργειών για μετριασμό του κινδύνου που προκύπτει από τις συνεχώς μεταβαλλόμενες κανονιστικές απαιτήσεις.

  Η Πολιτική Συμμόρφωσης του Συγκροτήματος είναι σύμφωνη με τις απαιτήσεις της σχετικής Οδηγίας της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου και τις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών. 

 • Το σημερινό πλαίσιο λειτουργίας της Τράπεζας Κύπρου σε θέματα συμμόρφωσης, υποστηριζόμενο από εργαλεία και μοντέλα προηγμένης τεχνολογίας, διέπεται από τα υψηλότερα διεθνή πρότυπα αριστείας και  τηρεί πλήρως όλες τις σχετικές νομοθεσίες σε τοπικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο συμπεριλαμβανομένου του USA Patriot Act, του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου και των κανονισμών της ΕΕ.

  Το 2016, η Τράπεζα Κύπρου απέσπασε το Βραβείο Διεθνούς Διαφάνειας για τις καλύτερες πρακτικές, πρωτοβουλίες και δράσεις για τη μείωση της διαφθοράς και/ή την αύξηση της διαφάνειας στην Κύπρο.

  Για την ενίσχυση της δέσμευσής της για δημιουργία κουλτούρας ηθικής και δεοντολογίας,η Τράπεζα εγκαινίασε την ίδρυση Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας στην Κύπρο για να προωθεί το συλλογικό όραμα και τις αξίες τού Διοικητικού Συμβουλίου και να ενθαρρύνει τις προσπάθειες της διεύθυνσης για καλλιέργεια αυτής της κουλτούρας.

 • Η εισαγωγή της Τράπεζας στο Χρηματιστήριο Αξιών του Λονδίνου το 2017 συνεπάγεται τη συνεχή διατήρηση των υψηλότερων προτύπων Εταιρικής Διακυβέρνησης. Η Τράπεζα Κύπρου σήμερα ρυθμίζεται από 7 ξεχωριστές διεθνείς αρμόδιες Αρχές σε 4 δικαιοδοσίες (Κύπρου, Ιρλανδίας, ΗΒ και ΕΕ).

  Τον  Φεβρουάριο του 2020, η Τράπεζα Κύπρου κατέκτησε μια πολύ σημαντική ευρωπαϊκή διάκριση! Απέσπασε το ειδικό βραβείο «Τραπεζική Διακυβέρνηση 2020» για την καλύτερη τραπεζική διακυβέρνηση στην Ευρώπη από το αναγνωρισμένου κύρους περιοδικό «Ethical Board Room». Η διάκριση αντανακλά τη συνετή πολιτική «νοικοκυρέματος» που ακολούθησε το Συγκρότημα, μέσα από μια υψηλού επιπέδου Εταιρική Διακυβέρνηση, η οποία το βοήθησε να εξέλθει από τα αδιέξοδα της κρίσης του 2013.

  Προηγουμένως και για τέσσερα συνεχή χρόνια (2017-2020), η Τράπεζα κέρδισε το Βραβείο «Καλύτερης Εταιρικής Διακυβέρνησης» για την Κύπρο από το World Finance του Ηνωμένου Βασιλείου.

 • Από τις αρχές του 2014, η  Τράπεζα Κύπρου ακολουθώντας πιστά χωρίς παρέκκλιση τη μεταρρυθμιστική της πορεία, έχει εφαρμόσει ένα πολύ αυστηρό και απαιτητικό πρόγραμμα για καταπολέμηση του οικονομικού εγκλήματος, το οποίο, ανάμεσα σε άλλα, συμπεριέλαβε και εξειδικευμένα προγράμματα εκπαίδευσης για το προσωπικό της.

 •   

  • Μείωση του πελατολογίου διεθνών τραπεζικών εργασιών κατά 35% από το 2014.

  • Τερματισμός περίπου του 81% των σχέσεων με επαγγελματίες διαμεσολαβητές που συστήνουν πελάτες στην Τράπεζα (από 1.601 το 2014 σε 302 το 2019).

  • Κατά την περίοδο 2015-2019, τερματίστηκαν/παγοποιήθηκαν 10.612 πελατειακές σχέσεις, αποκλειστικά για λόγους συμμόρφωσης με θέματα καταπολέμησης του οικονομικού εγκλήματος που αντιστοιχούν σε κύκλο εργασιών πέραν των €6,1 δις και εκτιμώμενη ετήσια καθαρή κερδοφορία ύψους €19,6 εκατ.

  • Απόρριψη 5.803 δυνητικά νέων πελατειακών σχέσεων αποκλειστικά και μόνο για λόγους συμμόρφωσης με θέματα καταπολέμησης του οικονομικού εγκλήματος