Επιτροπή Τεχνολογίας

Η Επιτροπή αποτελείται από μη-εκτελεστικά μέλη.

Η Επιτροπή Τεχνολογίας συνδράμει το Διοικητικό Συμβούλιο στην εκπλήρωση των εποπτικών αρμοδιοτήτων του όσον αφορά τον συνολικό ρόλο της τεχνολογίας στην υλοποίηση της επιχειρηματικής στρατηγικής του Συγκροτήματος, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, σημαντικών τεχνολογικών επενδύσεων, τεχνολογικής στρατηγικής, λειτουργικών επιδόσεων και τεχνολογικών τάσεων που ενδέχεται να επηρεάσουν το χαρτοφυλάκιο πελατών ή / και τις υποθέσεις του Συγκροτήματος γενικότερα.

 

Terms of Reference

 

Επιτροπή Τεχνολογίας

 

Lyn Grobler (Πρόεδρος)

Arne Berggren

Πόλα Χατζησωτηρίου

Ιωάννης Ζωγραφάκης