Επιτροπή Τεχνολογίας

Η Επιτροπή αποτελείται από μη-εκτελεστικά μέλη.

Η Επιτροπή Τεχνολογίας συνδράμει το Διοικητικό Συμβούλιο στην εκπλήρωση των εποπτικών αρμοδιοτήτων του όσον αφορά τον συνολικό ρόλο της τεχνολογίας στην υλοποίηση της επιχειρηματικής στρατηγικής του Συγκροτήματος, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, σημαντικών τεχνολογικών επενδύσεων, τεχνολογικής στρατηγικής, λειτουργικών επιδόσεων και τεχνολογικών τάσεων που ενδέχεται να επηρεάσουν το χαρτοφυλάκιο πελατών ή / και τις υποθέσεις του Συγκροτήματος γενικότερα.

Terms of Reference της Επιτροπής Τεχνολογίας

 

Επιτροπή Τεχνολογίας

Κωνσταντίνος Ιορδάνου (Πρόεδρος)

Monique

Hemerijck Adrian Lewis