Εταιρική Διακυβέρνηση

Δεσμευόμαστε σε υψηλά πρότυπα Εταιρικής Διακυβέρνησης

Η χρηστή διακυβέρνηση δημιουργεί εμπιστοσύνη και δέσμευση μεταξύ μιας εταιρείας και των εταίρων της και συμβάλλει στην μακροπρόθεσμη επιτυχία της εταιρείας.  Η λογοδοσία, η ακεραιότητα, η διαφάνεια, η δικαιοσύνη, η ισότητα, η βιωσιμότητα και η ηθική είναι όλες θεμελιώδεις αξίες της χρηστής διακυβέρνησης.  Το Διοικητικό Συμβούλιο της Bank of Cyprus Holdings Plc δεσμεύεται για τα υψηλότερα διεθνή πρότυπα εταιρικής διακυβέρνησης και διαφάνειας και έχει ως στόχο να διασφαλίσει σε συνεχή βάση ότι η Εταιρεία είναι ένας σύγχρονος, διαφανής, ανταγωνιστικός και βιώσιμος οργανισμός.  Μέσω υγειών πολιτικών εταιρικής διακυβέρνησης και εταιρικής διαχείρισης, η Εταιρεία επιτυγχάνει μια δυναμική και αποτελεσματική επικοινωνία μεταξύ του Διοικητικού Συμβουλίου, της διοίκησης και των μετόχων, οδηγώντας στην επιτυχή εφαρμογή της στρατηγικής της.

Ως το κορυφαίο δημόσιο χρηματοοικονομικό Συγκρότημα της Κύπρου που είναι εισηγμένο στο Χρηματιστήριο, η Τράπεζα συμμορφώνεται με τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου και με την Οδηγία σχετικά με τις Ρυθμίσεις Διακυβέρνησης και Διαχείρισης της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου.

Η Εταιρεία εφαρμόζει επίσης τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου και τηρεί βέλτιστες πρακτικές Εταιρικής Διακυβέρνησης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει καθοδήγηση στο Συγκρότημα εντός ενός πλαισίου συνετών και αποτελεσματικών ελέγχων που να καθιστά δυνατή την εκτίμηση και διαχείριση των κινδύνων. Παράλληλα, το Διοικητικό Συμβούλιο καθορίζει τις αξίες και τα πρότυπα του Συγκροτήματος και διασφαλίζει ότι οι υποχρεώσεις του έναντι των μετόχων και άλλων εταίρων είναι κατανοητές και εκπληρώνονται.

Οι βασικές αξίες Εταιρικής Διακυβέρνησης που εφαρμόζει η Τράπεζα είναι:

 • Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τουλάχιστον 50% ανεξάρτητα μέλη (εξαιρουμένου του Προέδρου), άλλα μη-εκτελεστικά μέλη και τουλάχιστον δύο εκτελεστικά μέλη.  Οι ρόλοι του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου  (CEO) είναι χωριστοί και σαφώς καθορισμένοι και ανατίθενται σε δύο διαφορετικά πρόσωπα.  
 • Το Δοικητικό Συμβούλιο επιδιώκει να είναι επαρκώς πολυμορφικό όσον αφορά την ηλικία, το φύλο, το εκπαιδευτικό και επαγγελματικό υπόβαθρο και άλλες διακρίσεις και έχει θεσπίσει πολιτική πολυμορφίας για την προώθηση της στρατηγικής του. 
 • Η Επιτροπή Ελέγχου αποτελείται μόνο από ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη και είναι υπεύθυνη για την παρακολούθηση της ακεραιότητας της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και την επίβλεψη των λειτουργιών συμμόρφωσης, εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου του Συγκροτήματος.  Παρακολουθεί και αξιολογεί σε ετήσια βάση την επάρκεια και αποτελεσματικότητα του συστήματος εσωτερικού ελέγχου και συστημάτων πληροφόρησης, βάσει των εκθέσεων του Εσωτερικού Ελέγχου Συγκροτήματος, της Συμμόρφωσης Συγκροτήματος και των παρατηρήσεων και σχολίων των εξωτερικών ελεγκτών και των αρμόδιων εποπτικών αρχών και υποβάλλει προτάσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο για την αντιμετώπιση των αναγνωρισθέντων αδυναμιών.
 • Η Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνου αποτελείται από μη εκτελεστικά μέλη, τα περισσότερα είναι ανεξάρτητα, και διαδραματίζει βασικό ρόλο στον καθορισμό της ανοχής κινδύνου και της στρατηγικής του Συγκροτήματος και στη διασφάλιση συμμόρφωσης με τη στρατηγική, τις πολιτικές και τους κανονισμούς διαχείρισης κινδύνων. 
 • Επίσης είναι υπεύθυνη για την ανάπτυξη του εσωτερικού πλαισίου διαχείρισης κινδύνων και την ενσωμάτωσή του στη διαδικασία λήψης αποφάσεων της Τράπεζας, καλύπτοντας όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων, μονάδων και θυγατρικών του Συγκροτήματος.
 • Η Επιτροπή Διορισμών και Εταιρικής Διακυβέρνησης αποτελείται από μη εκτελεστικά μέλη, τα περισσότερα είναι ανεξάρτητα, και είναι υπεύθυνη για τον εντοπισμό  και διορισμό με την έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου, υποψηφίων για διορισμό στο Διοικητικό Συμβούλιο.  Διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην αξιολόγηση της απόδοσης του Διοικητικού Συμβουλίου και στην παροχή βοήθειας στο Συμβούλιο για την εκπλήρωση των αρμοδιοτήτων του σε σχέση με την ανάπτυξη και τον προγραμματισμό διαδοχής των διευθυντικών στελεχών και την εποπτεία των ρυθμίσεων Εταιρικής Διακυβέρνησης του Συγκροτήματος.
 • Η Επιτροπή Ανθρώπινου Δυναμικού και Αμοιβών αποτελείται μόνο από ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη και είναι υπεύθυνη για τον καθορισμό των πρωταρχικών αρχών, παραμέτρων και του πλαισίου διακυβέρνησης της πολιτικής αποδοχών του Συγκροτήματος και των αποδοχών των ανώτατων στελεχών.  Συγκεκριμένα, εξετάζει και συστήνει στο Διοικητικό Συμβούλιο και αναθεωρεί τη συνολική πολιτική για τις αποδοχές όλων των στελεχών και των υπαλλήλων του Συγκροτήματος και καθορίζει τις αποδοχές των εκτελεστικών μελών και των ανώτερων στελεχών ώστε να συνάδουν με την πολιτική.  Περαιτέρω, η Επιτροπή εισηγείται τις απολαβες του Προέδρου και του Αντιπροέδρου στο Διοικητικό Συμβούλιο για έγκριση.
 • Ο Λειτουργός Συμμόρφωσης Εταιρικής Διακυβέρνησης εξετάζει την αποτελεσματικότητα και επάρκεια της πολιτικής Εταιρικής Διακυβέρνησης του Συγκροτήματος σε συνεργασία με την Επιτροπή Διορισμών και Εταιρικής Διακυβέρνησης και υποβάλλει κατάλληλες εισηγήσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο.
 • Η πολιτική Εταιρικής Διακυβέρνησης καθορίζει τις κατευθυντήριες γραμμές και παρέχει διαφάνεια στην εταιρική διακυβέρνηση σε όλο το Συγκρότημα.
 • Ο Κώδικας Συμπεριφοράς του προσωπικού διέπει τις υποχρεώσεις του προσωπικού.
 • Η Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου του Συγκροτήματος είναι ανεξάρτητη και αναφέρεται στο Διοικητικό Συμβούλιο μέσω της Επιτροπής Ελέγχου και έχει την ευθύνη του εσωτερικού ελέγχου του Συγκροτήματος.
 • Η Διεύθυνση Συμμόρφωσης του Συγκροτήματος καθορίζει και εφαρμόζει διαδικασίες και εκπονεί ετήσιο πρόγραμμα συμμόρφωσης, ώστε να επιτυγχάνεται μόνιμη και έγκαιρη συμμόρφωση του Συγκροτήματος με το σχετικό ρυθμιστικό πλαίσιο, συμπεριλαμβανομένης της συμμόρφωσης με το κανονιστικό πλαίσιο για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.
 • Το Τμήμα Επενδυτικών Σχέσεων και το Τμήμα Μετοχών και Χρεογράφων είναι υπεύθυνα για την παροχή πληροφοριών στους επενδυτές, τους μετόχους και τις αρμόδιες εποπτικές αρχές.
 • Ο Ανώτερος Ανεξάρτητος Διοικητικός Σύμβουλος ενεργεί ως σημείο επαφής για τους μετόχους και άλλους εταίρους για τυχόν ανησυχίες τους που δεν έχουν επιλυθεί, ή που δεν θα ήταν σκόπιμο να περάσουν μέσω των συνήθων διαύλων του Προέδρου ή της ανώτερης διοίκησης.
 • Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υιοθετήσει πολιτική και Κώδικα Συναλλαγών για συναλλαγές σε χρηματοπιστωτικά μέσα της Τράπεζας Κύπρου από πρόσωπα που είναι κάτοχοι εμπιστευτικών πληροφοριών.
 • Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου έχει οριστεί ως ο Πρωτοστάτης της Εμπιστευτικής Αναφοράς (Whstleblowing Champion) και η ανώνυμη γραμμή αναφοράς ανησυχιών είναι προσβάσιμη σε όλο το προσωπικό.

 

Το Συγκρότημα αναρτά στην ιστοσελίδα την Ετήσια Έκθεση περί Εταιρικής Διακυβέρνησης.

 

Καταστατικό

Λειτουργός Συμμόρφωσης Εταιρικής Διακυβέρνησης Μάριος Σκανδάλης

Νομικοί Σύμβουλοι Χρυσαφίνης και Πολυβίου

Ανεξάρτητοι Ελεγκτές PricewaterhouseCoopers LLP

Εγγεγραμμένο Γραφείο

Κεντρικά Γραφεία Διοίκησης
Οδός Στασίνου 51, Αγ. Παρασκευή, Στρόβολος
Τ.Θ. 21472, 1599 Λευκωσία, Κύπρος
Τηλέφωνο: 22 122100, Τέλεφαξ: 22 378111