Επιτροπή Ελέγχου

Η Επιτροπή αποτελείται αποκλειστικά από ανεξάρτητα, μη εκτελεστικά μέλη.

Η Επιτροπή συνεδριάζει τακτικά, τουλάχιστον 4 φορές τον χρόνο, ώστε οι συνεδριάσεις να συμπίπτουν με καίριες ημερομηνίες υποβολής χρηματοοικονομικών εκθέσεων της Τράπεζας.  Επίσης πραγματοποιούνται επιπλέον συνεδριάσεις, όποτε καλούνται από τον πρόεδρο της Επιτροπής.

Τα κύρια καθήκοντα και αρμοδιότητες της Επιτροπής Ελέγχου είναι:

  • Να παρακολουθεί και αξιολογεί σε ετήσια βάση την επάρκεια και αποτελεσματικότητα των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου και των συστημάτων πληροφόρησης, με βάση τις εκθέσεις της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου Συγκροτήματος και τις παρατηρήσεις και τα σχόλια των εξωτερικών ελεγκτών και των αρμόδιων εποπτικών αρχών και να υποβάλλει προτάσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο για την αντιμετώπιση αδυναμιών που εντοπίστηκαν.
  • Να βεβαιώνεται για την ακεραιότητα των οικονομικών καταστάσεων του Συγκροτήματος και άλλων δημοσιεύσεων και ανακοινώσεων σχετικά με τις οικονομικές επιδόσεις του Συγκροτήματος, να συζητεί σημαντικές αλλαγές στην ελεγκτική και λογιστική μέθοδο και να συμβουλεύει το Διοικητικό Συμβούλιο κατά πόσο οι οικονομικές καταστάσεις στο σύνολο τους είναι δίκαιες, ισορροπημένες και κατανοητές.
  • Να παρακολουθεί την αποτελεσματικότητα της διαδικασίας ελέγχου. Η Επιτροπή παρακολουθεί τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων, ιδιαίτερα όσον αφορά την ανεξαρτησία των εξωτερικών ελεγκτών και την ανταπόκριση της διοίκησης, μέσω διορθωτικών μέτρων σε τυχόν ελλείψεις που επισημαίνονται από τους ελεγκτές.
  • Να συμβουλεύει το Διοικητικό Συμβούλιο αναφορικά με τους όρους εντολής των εξωτερικών ελεγκτών και να εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο την αμοιβή των ελεγκτών, να παρακολουθεί τα προσόντα, την αποτελεσματικότητα καθώς και την εναλλαγή των μελών της ελεγκτικής ομάδας και να στηρίζει το Διοικητικό Συμβούλιο σε σχέση με την έγκρισή του για εντολές ανάθεσης στους ελεγκτές μη ελεγκτικών υπηρεσιών.
  • Να εποπτεύει τις λειτουργίες συμμόρφωσης και εσωτερικού ελέγχου του Συγκροτήματος. Έχει την εξουσία να εξετάζει και να εγκρίνει το σκοπό και τη συχνότητα του ελέγχου και το πλάνο εσωτερικού ελέγχου, καθώς και να λαμβάνει και να εξετάζει εκθέσεις από τη Διεύθυνση Συμμόρφωσης Συγκροτήματος για την παρακολούθηση της έγκαιρης και αποτελεσματικής εφαρμογής συμφωνημένων εισηγήσεων από τη διοίκηση.
  • Να προτείνει τον διορισμό, την παύση και την αμοιβή των εξωτερικών ελεγκτών και να επανεξετάζει διαρκώς τη σχέση κόστους-αποτελεσματικότητας του εξωτερικού ελέγχου και να προβαίνει στις κατάλληλες εισηγήσεις προς το Διοικητικό Συμβούλιο.
  • Να διασφαλίζει ότι οι εξωτερικοί ειδικοί σύμβουλοι αξιολογούν την αποτελεσματικότητα του συστήματος εσωτερικού ελέγχου του Συγκροτήματος ανά τριετία, τόσο σε ενοποιημένη όσο και σε ατομική βάση και να διασφαλίζει την εναλλαγή τους μετά από δύο διαδοχικές αξιολογήσεις.
  • Να επιβλέπει τις πολιτικές και τις διαδικασίες εμπιστευτικής/ανώνυμης αναφοράς του Συγκροτήματος, να αξιολογεί την αποτελεσματικότητα τους και να διασφαλίζει ότι οι σχετικές ρυθμίσεις επιτρέπουν αναλογική και ανεξάρτητη διερεύνηση τέτοιων θεμάτων και κατάλληλη θεραπεία.

Terms of Reference

Επιτροπή Ελέγχου

Κωνσταντίνος (Ντίνος) Ιορδάνου (Πρόεδρος)

Adrian John Lewis 

Lyn Grobler