Κριτήρια Ανεξαρτησίας

Τα ακόλουθα κριτήρια πρέπει να χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό της ανεξαρτησίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου:

- Σχέση απασχόλησης:

Ο Σύμβουλος, δεν θεωρείται ως ανεξάρτητος/η εάν αυτός / αυτή ή η/ο σύζυγος υπήρξε υπάλληλος της Τράπεζας και του Συγκροτήματος, ή ο/η σύζυγος υπήρξε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας και του Συγκροτήματος, οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια των τελευταίων πέντε ετών.

- Σχέση συνδεδεμένης εταιρείας:

Ο Σύμβουλος, δεν θεωρείται ως ανεξάρτητος/η εάν αυτός/αυτή είναι ή υπήρξε κατά τη διάρκεια των τελευταίων 12 μηνών, εκτελεστικό διευθυντικό στέλεχος ή εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου άμεσα ή έμμεσα συνδεδεμένης ή θυγατρικής εταιρείας.

- Επιχειρηματική σχέση:

Ο Σύμβουλος, δεν θεωρείται ως ανεξάρτητος/η εάν αυτός/αυτή:

  • Διατηρεί ή διατηρούσε (είτε ο ίδιος/η ή η/ο σύζυγος) κατά τα τελευταία τρία χρόνια μια σημαντική επιχειρηματική σχέση[1] με μέλος του Συγκροτήματος, είτε άμεσα, είτε ως μέτοχος, εταίρος, διευθυντής ή ανώτατο διευθυντικό στέλεχος μιας οικονομικής οντότητας που διατηρεί τέτοια σχέση με το Συγκρότημα.
  • Λαμβάνει ή έχει λάβει σημαντικές πρόσθετες αμοιβές από τον Συγκρότημα, εκτός από τα συνήθη τέλη ως μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (και Επιτροπές Διοικητικού Συμβουλίου). Πρόσθετες αποδοχές περιλαμβάνουν τη συμμετοχή σε δικαιώματα προαίρεσης αγοράς μετοχών του Συγκροτήματος ή οποιοδήποτε άλλο σχετικό κίνητρο ή στόχο απόδοσης που χορηγείται στον/στη Σύμβουλο. Οι πρόσθετες αμοιβές δεν περιλαμβάνουν το σταθερό εισόδημα από ένα συνταξιοδοτικό σύστημα, συμπεριλαμβανομένων των ετεροχρονισμένων παροχών για προηγούμενες υπηρεσίες προς τον Συγκρότημα υπό την προϋπόθεση ότι το εισόδημα αυτό δεν σχετίζεται με κανένα τρόπο με τη συνέχιση των υπηρεσιών αυτών.
  • Του/Της έχουν χορηγηθεί πιστωτικές διευκολύνσεις (δάνεια ή εγγυήσεις) από την Τράπεζα ή μέλος του Συγκροτήματος, είτε αυτοπροσώπως, ή στη/στον σύζυγο, στα παιδιά τους που είναι ανήλικα, στους γονείς τους καθώς και εταιρείες στις οποίες κατέχουν ποσοστό άνω του 20% του μετοχικού κεφαλαίου και στις οποίες ασκούν σημαντικό έλεγχο, συνολικού ποσού που υπερβαίνει τα €500.000.
  • Έχει χρηματοδοτικό άνοιγμα  με την Τράπεζα είτε προσωπικά, είτε τα συνδεδεμένα του πρόσωπα, τα οποία αποτελούν μια ομάδα συνδεδεμένων προσώπων[2], η σύζυγός τους και τα ανήλικα παιδιά τους.

- Συγγένεια:

Ο Σύμβουλος, δεν θεωρείται ως ανεξάρτητος/η εάν αυτός/αυτή έχει στενούς οικογενειακούς δεσμούς [3]με οποιοδήποτε από τα άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή με οποιοδήποτε μέλος της Ανώτατης Εκτελεστικής Διεύθυνσης της Τράπεζας.

- Σχέσεις με συμβούλους:

Ο Σύμβουλος δεν θεωρείται ανεξάρτητος/η εάν αυτός/αυτή:

  •  Έχει οποιαδήποτε επιχειρηματική σχέση ή στενή συγγενική σχέση με οποιοδήποτε από τους συμβούλους της εταιρείας.
  • Είναι ή υπήρξε, κατά τη διάρκεια των τριών τελευταίων ετών, εξωτερικός/η σύμβουλος ή εξωτερικός/ή ελεγκτής ή εταίρος ή ανώτερο στέλεχος (άμεσα υπεύθυνος για τις υποθέσεις της Τράπεζας) σε εξωτερικούς συμβούλους ή ελεγκτές της Τράπεζας ή του Συγκροτήματος.

- Θητεία:

Ο Σύμβουλος, δεν θεωρείται ως ανεξάρτητος εάν αυτός/αυτή έχει υπηρετήσει στο Διοικητικό Συμβούλιο για χρονικό διάστημα πέραν των εννέα ετών, συνεχόμενα ή μη.

- Μετοχική σχέση:

Ο/Η Σύμβουλος, δεν θεωρείται ως ανεξάρτητος/η εάν αυτός/αυτή είναι σημαντικός μέτοχος [4]ή εκπροσωπεί ένα σημαντικό μέτοχο ή έχει στενή συγγενική σχέση με σημαντικό μέτοχο.

- Σχέσεις με άλλους Διοικητικούς Συμβούλους:

Ο/Η Σύμβουλος δεν θεωρείται ως ανεξάρτητος/η εάν αυτός/αυτή έχει οποιαδήποτε άλλη σχέση με την Ανώτατη Εκτελεστική Διεύθυνση ή μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας και του Συγκροτήματος με οποιαδήποτε επιχειρηματική σχέση (για παράδειγμα, μέσω της κοινής κυριότητας, άμεσα ή έμμεσα, 20% ή περισσότερο των δικαιωμάτων ψήφου ή του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ή/και μέσω θέσεων σε Διοικητικό Συμβούλιο σε μια εταιρεία, εξαιρουμένων των μη κερδοσκοπικών οργανώσεων).

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να καθορίσει ότι ένας/μια Σύμβουλος είναι ανεξάρτητος/η, ακόμη και αν δεν πληρούνται όλα τα πιο πάνω κριτήρια ανεξαρτησίας, (ή αν υπάρχουν άλλες σχέσεις ή περιστάσεις που φαίνεται να έχουν σχέση με τον καθορισμό ανεξαρτησίας ).  Όμως, σε αυτές τις περιστάσεις θα πρέπει να είναι σε θέση να δικαιολογήσει επαρκώς την άποψή του και να δηλώσει τους λόγους. Πρέπει επίσης να εξηγήσει τη θέση του στην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου και προς τους μετόχους της Εταιρείας στην Ετήσια Έκθεση Εταιρικής Διακυβέρνησης.

  


[1]Σημαντική επιχειρηματική σχέση” είναι η επιχειρηματική σχέση με προμηθευτή αγαθών ή παροχέα υπηρεσιών που αφορά συνολική οικονομική συναλλαγή, σε ενοποιημένο επίπεδο, που υπερβαίνει το ποσό των €100.000 ή 2% του ενοποιημένου κύκλου εργασιών του προμηθευτή κατά το αμέσως προηγούμενο οικονομικό έτος, οποιοδήποτε ποσό είναι μικρότερο. Οργανισμοί που εισπράττουν από το Συγκρότημα σημαντικές συνεισφορές (πέραν του 3% του ενοποιημένου εισοδήματος του οργανισμού το αμέσως προηγούμενο έτος) και παροχείς χρηματοοικονομικών, νομικών, λογιστικών και άλλων συμβουλευτικών υπηρεσιών, ανεξαρτήτως του ποσού τέτοιων υπηρεσιών.

[2] “συνδεδεμένα πρόσωπα ή ομάδα συνδεδεμένων προσώπων

α) δύο ή περισσότερα πρόσωπα, φυσικά ή νομικά, τα οποία αντιπροσωπεύουν ένα ενιαίο κίνδυνο διότι το ένα ελέγχει, άμεσα ή έμμεσα, το άλλο ή τ’άλλα ή

β) δύο ή περισσότερα πρόσωπα, φυσικά ή νομικά, μεταξύ των οποίων δεν υπάρχει σχέση ελέγχου όπως περιγράφεται στην παράγραφο α), αλλά συνδέονται ή εξαρτώνται οικονομικά μεταξύ τους κατά τρόπο ώστε να είναι πιθανό, αν ένα από αυτά αντιμετωπίσει χρηματοοικονομικά προβλήματα, το άλλο ή όλα τ’ άλλα ν’αντιμετωπίσουν δυσκολίες στην εξόφληση των υποχρεώσεων τους.

[3] “στενοί οικογενειακοί δεσμοί” συμπεριλαμβάνουν τους γονείς, τον/τη σύζυγο, τα παιδιά, τον αδελφό ή την αδελφή, τους γονείς του/της συζύγου και τα αδέλφια του/της συζύγου.

[4] “σημαντικός μέτοχος” σημαίνει άτομο που κατέχει πέντε τοις εκατό (5%) ή περισσότερο των μετοχών ή των δικαιωμάτων ψήφου αλλά μπορεί να διαφέρει σύμφωνα με τις περιστάσεις