Νικόλαος Σοφιανός

Μη Εκτελεστικός Διοικητικός Σύμβουλος

Ημερομηνία διορισμού: 26 Φεβρουαρίου 2021

Υπηκοότητα: Ελληνική

Εμπειρία:

Ο κος Σοφιανός είναι Chartered Accountant μέλος του Institute of Chartered Accountants of England and Wales (ICAEW) και μέλος του Σώματος Ορκοτών Ελεγκτών Λογιστών της Ελλάδας. (ΣΟΕΛ). Ήταν ένας από τους ιδρυτικούς συνεταίρους της Deloitte Ελλάδος και ο αντιπρόσωπος του οίκου ενώπιον των ρυθμιστικών, εποπτικών και δημοσιονομικών αρχών της Ελλάδας. Αφυπηρέτησε το 2016 με 40 χρόνια ελεγκτικής και ευρύτερης επαγγελματικής εμπειρίας στο συντονισμό λογιστικών, ελεγκτικών, φορολογικών και συμβουλευτικών παρεχόμενων υπηρεσιών προς ένα ευρύ φάσμα εταιριών σε όλους τους τομείς της οικονομίας και ειδικά του χρηματοπιστωτικού τομέα .

Αποφοίτησε από το University of Manchester του Ηνωμένου Βασιλείου με πτυχίο Chemical Engineering με ειδίκευση σε Mathematical Modelling και Computer Simulation.

 

Εξωτερικοί Διορισμοί:

Μη Εκτελεστικός Διοικητικός Σύμβουλος DoValue S.A.

Μη Εκτελεστικός Διοικητικός Σύμβουλος της Aegean Airlines

Εκτελεστικός Διοικητικός Σύμβουλος της Arcela Investments Ltd

Μέλος Επιτροπών:

Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου

Μέλος της Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνου

Μέλος της Επιτροπής Δεοντολογίας