ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

 1. Όσοι πελάτες της Τράπεζας Κύπρου Δημόσιας Εταιρείας Λτδ (η «Τράπεζα»), αιτηθούν και εγκριθούν για νέο QuickLoan μέσω BOC mobile app ή μέσω Internet Banking, κατά τη χρονική περίοδο  15/07/2024  μέχρι 09/09/2024, θα δικαιούνται αυτόματα έκπτωση, μέσω του Σχεδίου Επιβράβευσης Καρτών Ανταμοιβή («Σχέδιο Ανταμοιβή»), ύψους €300 για αγορές €2900 και άνω σε μία απόδειξη από τα καταστήματα Andreotti (η «Έκπτωση»).
 2. Η Έκπτωση θα είναι διαθέσιμη από την πρώτη εκταμίευση του QuickLoan για χρονική περίοδο επτά (7) εργάσιμων ημερών.
 3. Απαραίτητη προϋπόθεση για να λάβει κάποιος πελάτης την Έκπτωση, είναι να διενεργήσει τις αγορές του στα καταστήματα Andreotti χρησιμοποιώντας τις κάρτες Visa ή/και Mastercard της Τράπεζας (χρεωστικές ή/και πιστωτικές ή/και prepaid) που ανήκουν στο Σχέδιο Επιβράβευσης Καρτών Ανταμοιβή μέχρι 09/09/2024.
 4. H Έκπτωση θα είναι ανεξαρτήτως οποιωνδήποτε άλλων τρέχων προσφορών των καταστημάτων Andreotti, μέχρι την 09/09/2024.
 5. Η Έκπτωση θα ισχύει μία φορά μόνο ανά πελάτη, ανεξάρτητα από τον αριθμό των QuickLoans που τυχόν θα συνάψει με την Τράπεζα.
 6. Η Έκπτωση ισχύει μόνο για αγορές με τη φυσική παρουσία των πελατών στα καταστήματα Andreotti.
 7. Από την Έκπτωση εξαιρούνται οι ηλεκτρονικές αγορές μέσω διαδικτύου ή/και τηλεφωνικού κέντρου των καταστημάτων Andreotti.
 8. Η Έκπτωση γίνεται σε συνεργασία με τα καταστήματα Andreotti, τα οποία συμμετέχουν στο Σχέδιο Επιβράβευσης Καρτών Ανταμοιβή της Τράπεζας.
 9. Την Έκπτωση δικαιούνται όλοι οι πελάτες που είναι κύριοι κάτοχοι καρτών Visa ή/και Mastercard (χρεωστικές ή/και πιστωτικές ή/και prepaid) της Τράπεζας, οι οποίοι είναι άνω των 18 ετών. Εξαιρούνται οι εταιρικές κάρτες (business cards) και οι κάρτες που είναι συνδεδεμένες με λογαριασμό σε νόμισμα διαφορετικό από το Ευρώ.
 10. Οι κάτοχοι των καρτών Visa και Mastercard της Τράπεζας, δεσμεύονται από τους Όρους Χρήσης & Προϋποθέσεων Καρτών και Όρους Χρήσης & Προϋποθέσεων Καρτών Prepaid που βρίσκονται αναρτημένοι στην ιστοσελίδα της Τράπεζας (https://www.bankofcyprus.com/en-gb/Personal/), τους Όρους και Προϋποθέσεις του Σχεδίου Επιβράβευσης ΚαρτώνΑνταμοιβή (https://www.antamivi.com.cy/CustomerPortal/index.aspx?m3rt=vxuOM8Cz+0j1Ce1NeS7ZE6YddhM+TygENx613KWkRos=), καθώς και από οποιαδήποτε άλλη σχετική συμφωνία με την Τράπεζα, η οποία ισχύει από καιρό σε καιρό.
 11. Χωρίς επηρεασμό της παραγράφου (1) πιο πάνω, η Έκπτωση δεν μπορεί να ανταλλαχθεί με μετρητά ή με οποιοδήποτε άλλο έπαθλο ή δώρο.
 12. Η Τράπεζα δεν προβαίνει σε οποιεσδήποτε διαβεβαιώσεις ή παραστάσεις, δεν παρέχει οποιεσδήποτε εγγυήσεις αναφορικά με οποιαδήποτε αγαθά ή υπηρεσίες των καταστημάτων Andreotti και δεν επιδοκιμάζει οποιαδήποτε τέτοια αγαθά ή υπηρεσίες.
 13. Στο ευρύτερο μέτρο που επιτρέπεται από τη Νομοθεσία, η Τράπεζα δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια, βλάβη ή ζημιά σε οποιοδήποτε πρόσωπο ή περιουσία που δυνατόν να προκύψει, άμεσα ή έμμεσα, ολικώς ή μερικώς, από την αποδοχή της Έκπτωσης.
 14. Η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις σε οποιοδήποτε χρόνο με ειδοποίηση, η οποία θα κοινοποιηθεί στους πελάτες.
 15. Η συμμετοχή των πελατών στην παρούσα εκστρατεία είναι υπό την προϋπόθεση της πλήρους και ανεπιφύλακτης αποδοχής των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων.
 16. Η Τράπεζα δύναται, κατά την κρίση της, να αποκλείσει οποιαδήποτε συμμετοχή και να μην επιτρέψει την περαιτέρω συμμετοχή στην εκστρατεία σε οποιοδήποτε πρόσωπο παρεμβαίνει με οποιοδήποτε τρόπο στη διαδικασία συμμετοχής ή στην ομαλή λειτουργία της εκστρατείας ή που ενεργεί κατά παράβαση των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων.
 17. Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις θα διέπονται από το Κυπριακό Δίκαιο.