ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY 1ΒΑΝΚ & ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

1. Στον Διαγωνισμό θα κληρωθούν 10 τυχεροί και 2 επιλαχόντες. Oι τυχεροί θα κερδίσουν €1.000 (100,000 βαθμούς ανταμοιβή) ο κάθε ένας που θα πιστωθούν στον λογαριασμό τους του Σχεδίου ανταμοιβή στη μορφή βαθμών ανταμοιβής.

2. Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί την περίοδο:  01 Νοεμβρίου μέχρι 30 Νοεμβρίου 2020

3. Απαραίτητη προϋπόθεση για να συμμετέχει κάποιος πελάτης στην κλήρωση, είναι:

  • να πραγματοποιήσει Quickpay πληρωμή/μεταφορά μέσω του 1bank Mobile app με ελάχιστο ποσό €10

και/η

  • να  κάνει χρήση BOC Wallet ή Apple Pay οπουδήποτε στη Κύπρο χωρίς όριο ποσού κατά την προαναφερθείσα περίοδο

4. Οποιαδήποτε κίνηση από τις πιο πάνω θεωρείται και μία συμμετοχή στη κλήρωση.              

5. Ο κάθε πελάτης της Τράπεζας που συμμετέχει στον Διαγωνισμό μπορεί να κληρωθεί μόνο μία φορά.

6. Εάν ένας ή περισσότεροι τυχεροί του Προγράμματος αδυνατεί να αποδεχθεί το δώρο ή αποκλεισθεί κατά τους όρους του παρόντος ή δεν αναλάβει το δώρο λόγω ακύρωσης της συμμετοχής του ή λόγω μη επαλήθευσης της εγκυρότητας της συμμετοχής του ή λόγω μη υπογραφής από αυτόν της Δήλωσης Αποδοχής Δώρου Προγράμματος, σύμφωνα με τα κατωτέρω ειδικότερα οριζόμενα ή λόγω εξαίρεσής του από το Πρόγραμμα ή τέλος σε περίπτωση που δεν κατέστη δυνατή η επικοινωνία με τυχερό του Προγράμματος και η επιβεβαίωση οριστικής παραλαβής του δώρου μέχρι την 11/12/2020 και ώρα 21:00, το αντίστοιχο δώρο θα διατεθεί στους επιλαχόντες κατά τη σειρά κλήρωσής τους.

7. Χωρίς επηρεασμό της παραγράφου (6) ανωτέρω, το πακέτο δεν μπορεί να ανταλλαχθεί με μετρητά ή με οποιοδήποτε άλλο έπαθλο ή δώρο.

8. Οι ακόλουθες συναλλαγές δεν δίνουν δικαίωμα συμμετοχής στην κλήρωση: (α) αναλήψεις μετρητών (β) καταθέσεις μετρητών ή επιταγών (γ) αυτόματες εντολές πληρωμής (δ) τραπεζικές χρεώσεις όπως π.χ. πληρωμή συνδρομής καρτών, επανεκτύπωση PIN κλπ (ε) συναλλαγές για την πληρωμή φόρων και τελών κυβερνητικών υπηρεσιών (συμπεριλαμβανομένων των ταχυδρομικών τελών) και οι πληρωμές λογαριασμών κοινής ωφελείας.

9. Οι κάτοχοι των Καρτών και συνδρομητές της Υπηρεσίας 1bank δεσμεύονται από τους Όρους Χρήσης των Καρτών και της 1bank καθώς και από οποιαδήποτε άλλη σχετική συμφωνία με την Τράπεζα Κύπρου, η οποία ισχύει από καιρού εις καιρόν.

10. Εάν ο κάτοχος Κάρτας προχωρήσει σε κλείσιμο του λογαριασμού της αντίστοιχης κάρτας ή της 1bank συνδρομής του, τότε θα λάβει μέρος στην κλήρωση για τις συναλλαγές που έγιναν μέχρι την ημερομηνία κλεισίματος του εν λόγω λογαριασμού ή 1bank συνδρομής.

11. Η Τράπεζα Κύπρου διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις σε οποιοδήποτε χρόνο με ειδοποίηση των κατόχων Καρτών και 1bank συνδρομητών.

12. Το άτομο που θα κληρωθεί θα πρέπει να απαντήσει ορθά σε μία ερώτηση που θα του υποβληθεί και με την αποδοχή του πακέτου δεσμεύεται να συμμετέχει σε δραστηριότητες Δημοσίων Σχέσεων.

13. Η Τράπεζα Κύπρου διατηρεί το δικαίωμα να δημοσιεύσει φωτογραφικό και/ή οπτικοακουστικό υλικό από την κλήρωση και από την παράδοση των πακέτων στους νικητές, καθώς και να δημοσιεύει τα ονόματα, τις φωτογραφίες και τα πακέτα, χωρίς καμία χρέωση. Άρνηση των νικητών να συμμετάσχουν και/ή να περιληφθούν τα ονόματα και/ή οι φωτογραφίες τους και/ή τα πακέτα σε σχετική δημοσίευση ή άλλη ανακοίνωση, νομιμοποιεί την Τράπεζα Κύπρου να αρνηθεί την χορήγηση των πακέτων.

14. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 08/12/2020

15. Η Τράπεζα Κύπρου θα ειδοποιήσει τηλεφωνικώς τους νικητές της κλήρωσης.

16.Σε περίπτωση που ο νικητής για οποιονδήποτε λόγο δεν ανταποκριθεί στην τηλεφωνική κλήση ή το ηλεκτρονικό μήνυμα και/ή αποβεί άκαρπη η προσπάθεια εντοπισμού του τηλεφωνικώς ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο μέχρι τις 14:30 ώρα Κύπρου της 11/12/2020, ή αφού ειδοποιηθεί δεν παρουσιαστεί στον τόπο και χρόνο που θα του υποδειχθεί, ο νικητής θα θεωρείται ότι έχει απωλέσει οποιοδήποτε δικαίωμα να λάβει το πακέτο και η Τράπεζα Κύπρου διατηρεί το δικαίωμα είτε να παραχωρήσει το πακέτο σε επιλαχόντα ή να το διαθέσει διαφορετικά κατά την απόλυτη κρίση της.

17. Η Τράπεζα Κύπρου δεν προβαίνει σε οποιεσδήποτε διαβεβαιώσεις ή παραστάσεις και δεν παρέχει οποιεσδήποτε εγγυήσεις αναφορικά με τα πακέτα.

18. Στο ευρύτερο μέτρο που επιτρέπεται από τη Νομοθεσία, η Τράπεζα Κύπρου δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια, βλάβη ή ζημιά σε οποιοδήποτε πρόσωπο ή περιουσία που δυνατόν να προκύψει, άμεσα ή έμμεσα, ολικώς ή μερικώς, από την αποδοχή των πακέτων.

19. Η Τράπεζα Κύπρου δύναται, κατά την απόλυτη κρίση της, να αποκλείσει οποιαδήποτε συμμετοχή και να απαγορεύσει την περαιτέρω συμμετοχή στην κλήρωση σε οποιοδήποτε πρόσωπο που παρεμβαίνει με οποιοδήποτε τρόπο στη διαδικασία συμμετοχής ή στην ομαλή λειτουργία της κλήρωσης ή που ενεργεί κατά παράβαση των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων.

20. Η συμμετοχή στην κλήρωση θεωρείται ως πλήρης και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων και των Όρων Χρήσης Καρτών της Τράπεζας Κύπρου.

21. Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις θα διέπονται από το Κυπριακό Δίκαιο.