Χρήσιμες Πληροφορίες για Εμβάσματα

Κωδικός SWIFT Τράπεζας Κύπρου: BCYPCY2N

Διεύθυνση Τράπεζας Κύπρου

Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ

Στασίνου 51,

2002, Στρόβολος

Κύπρος

Ταχ. Θυρίδα. 21472, 1599 Λευκωσία, Κύπρος

Κύριες Ανταποκρίτριες Τράπεζες