Βασικά Επιτόκια Τράπεζας

Aπό 15/03/2023 τα βασικά επιτόκια της Τράπεζας διαμορφώνονται ως πιο κάτω:  

 Βασικό Επιτόκιο Τράπεζας - 2.5203%

 

 Βασικό Επιτόκιο Επιχειρήσεων -  1.5203%

 

 Βασικό Επιτόκιο Στεγαστικών Δανείων -  0.7703%