Δήλωση Ενεργειακής Πολιτικής

Τράπεζα Κύπρου

Η Τράπεζα Κύπρου ιδρύθηκε το 1899, με τα Κεντρικά της Γραφεία να βρίσκονται στην Λευκωσία. Είναι ο μεγαλύτερος  χρηματοοικονομικός οργανισμός της Κύπρου με σημαντικό μερίδιο αγοράς σε όλο το φάσμα δραστηριοτήτων της.

Για την Τράπεζα Κύπρου ο σεβασμός στο περιβάλλον και η διαχείριση ενέργειας με υπεύθυνο και αποδοτικό τρόπο αποτελεί μέρος των καθημερινών δραστηριοτήτων που διασφαλίζει την βιώσιμη ανάπτυξη για την κοινωνία και τις εργασίες μας.

Ο Οργανισμός μας

Η οργάνωση και διευθετήσεις για την διαχείριση ενέργειας περιγράφονται λεπτομερώς στο εγχειρίδιο Διαχείρισης Ενέργειας.

Ο Διευθυντής Διοικητικών Εργασιών έχει την γενική ευθύνη υλοποίησης της πολιτικής.

Ο Προϊστάμενος του Τεχνικού Γραφείου των Τεχνικών Υπηρεσιών έχει την ευθύνη να καθιστά δυνατή την εφαρμογή της πολιτικής στα πεδία εφαρμογής της, και να διασφαλίζει ότι ολοκληρώνει και υποστηρίζει άλλα πρότυπα που η Τράπεζα εφαρμόζει.

Όλα τα πρόσωπα που εργάζονται στο Συγκρότημα ή εκτελούν εργασίες για αυτό, έχουν καθήκον να συμμορφώνονται με το περιεχόμενο της ενεργειακής πολιτικής.

Η Δέσμευση μας

Σαν ένας σημαντικός χρήστης ενέργειας  η Τράπεζα Κύπρου αναγνωρίζει ότι η αποτελεσματική διαχείριση της ενέργειας είναι πολύ σημαντική για τις εργασίες της.

Οι στόχοι για την απόδοση της ενέργειας καθορίζονται κάθε χρόνο μέσω της εφαρμογής ωφέλιμων επενδύσεων και επικοινωνίας.

Η συνεχιζόμενη προσπάθεια μας να βελτιώσουμε την ενεργειακή απόδοση στα Κέντρα Δεδομένων (Data Centers), αποτελεί  βασικό στοιχείο για την προσπάθεια.

H Tράπεζα Κύπρου έχει δεσμευτεί να βελτιώσει την ενεργειακή επίδοση, με την εφαρμογή και διατήρηση συστήματος ενεργειακής διαχείρισης βασισμένο στο πρότυπο ISO50001:2018.

H Τράπεζα Κύπρου στοχεύει να:

  • Διασφαλίζει την διαθεσιμότητα των πληροφοριών και των αναγκαίων πόρων, για να επιτευχθούν οι στόχοι και σκοποί της ενεργειακής επίδοσης.
  • Συμμορφώνεται με τις ισχύουσες νομικές και άλλες απαιτήσεις που εφαρμόζονται στην περίπτωση της Τράπεζας και οι οποίες σχετίζονται με την χρήση, κατανάλωση και απόδοση της ενέργειας.
  • Θέτει και να αναθεωρεί στόχους σχετικούς με την ενέργεια που σκοπεύουν να επιτύχουν την απόδοση της ενεργειακής χρήσης (power usage effectiveness)  που έχει τεθεί για το κάθε Data Center.
  • Υποστηρίζει την προμήθεια ενεργειακά αποδοτικών προϊόντων και υπηρεσιών που επηρεάζουν την ενεργειακή απόδοση.
  • Υποστηρίζει δραστηριότητες σχεδιασμού που θεωρεί ότι επηρεάζουν την ενεργειακή απόδοση.
  • Επικοινωνεί αυτήν την πολιτική σε όλα τα επίπεδα της Τράπεζας, καθιστώντας την πολιτική διαθέσιμη σε όλους τους ισότοπους και τις Υπηρεσίες  και στα ενδιαφερόμενα μέρη , μέσω της ιστοσελίδας της Τράπεζας.

Aυτή η πολιτική θα αναθεωρείται από την ανώτατη Διοίκηση, σε ετήσια βάση, ή νωρίτερα εάν χρειάζεται.