Αποκοπή Έκτακτης Εισφοράς για την Άμυνα


Βάση του περί Εκτάκτου Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας Νόμου Αρ.117(Ι) του 2002, οι Τραπεζικοί Οργανισμοί υποχρεούνται να παρακρατούν από τους τόκους που καταβάλλουν ή πιστώνουν στους λογαριασμούς καταθέσεων των κατοίκων Κύπρου, Έκτακτη Εισφορά για την Άμυνα.

Για σκοπούς της πιο πάνω φορολογίας «Κάτοικος Κύπρου» θεωρείται:

(α) Στην περίπτωση ατόμου:

  • άτομο που παρέμεινε στην Κύπρο για μια ή περισσότερες περιόδους που υπερβαίνουν συνολικά τις 183 ημέρες σε ένα φορολογικό έτος και επιπλέον έχει κατοικία καταγωγής (κατοικία την οποία απέκτησε κατά τη γέννηση του) στην Κύπρο
  • ανεξαρτήτως της κατοικίας καταγωγής, άτομο που υπήρξε φορολογικός κάτοικος Κύπρου για τουλάχιστον δεκαεπτά (17) από τα τελευταία είκοσι (20) έτη πριν από το τρέχον φορολογικό έτος

Σημειώνεται ότι, από την κατηγορία των ατόμων που έχουν κατοικία καταγωγής στην Κύπρο εξαιρούνται:

  • άτομα που έχουν αποκτήσει και διατηρούν κατοικία επιλογής (κατοικία που αποκτήθηκε ή που διατηρείται με δική του ενέργεια) εκτός Κύπρου, νοουμένου ότι δεν υπήρξαν φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου για οποιαδήποτε περίοδο τουλάχιστον είκοσι (20) συνεχόμενων ετών πριν από το τρέχον φορολογικό έτος  ή
  • άτομα που δεν ήταν φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου για περίοδο τουλάχιστον είκοσι (20) συνεχόμενων ετών αμέσως πριν από τις 17 Ιουλίου 2015 (ημερομηνία ισχύος Νόμου).

(β) στην περίπτωση εταιρείας, εταιρεία της οποίας ο έλεγχος και η διεύθυνση ασκούνται στην Κύπρο. 

Όσα άτομα ανήκουν στην κατηγορία των «Μη Κατοίκων Κύπρου», πρέπει να συμπληρώσουν και να υπογράψουν τη σχετική Δήλωση για εξαίρεση από την αποκοπή Έκτακτης Εισφοράς για την Άμυνα, κατά το άνοιγμα του πρώτου τους λογαριασμού με την Τράπεζα. Είναι αποκλειστική ευθύνη του πελάτη να ενημερώσει την Τράπεζα στην περίπτωση που η φορολογική ιδιότητα του αλλάξει κατά τη διάρκεια του επόμενου έτους. Η σχετική Δήλωση δεν θα αποστέλλεται από την Τράπεζα.

Η Δήλωση συμπληρώνεται και υπογράφεται ανάλογα με την περίπτωση, ως πιο κάτω:

Δηλώσεις μέσω φαξ ή εκδόσεως προηγούμενων ετών δεν γίνονται αποδεκτές.

Στις περιπτώσεις κοινών λογαριασμών, η Δήλωση πρέπει να παραληφθεί συμπληρωμένη από τον κάθε κάτοχο ξεχωριστά, διαφορετικά η Τράπεζα υποχρεούται να παρακρατήσει Έκτακτη Εισφορά για την Άμυνα.

Σε περίπτωση που η Δήλωση δεν παραληφθεί από την Τράπεζα έγκαιρα, οι κανονισμοί του Τμήματος Φορολογίας υποχρεώνουν την Τράπεζα να μετατρέψει το/τους λογαριασμό/ούς του πελάτη σε λογαριασμό/ους από τον/τους οποίο/ους θα πρέπει να αποκόπτεται Έκτακτη Εισφορά για την Άμυνα, οπόταν και θα γίνει αποκοπή 30% επί των τόκων ολόκληρου του τρέχοντος έτους.