Επενδυτικές Υπηρεσίες και Θεματοφυλακής


Οι υπηρεσίες που παρέχονται από την Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ περιλαμβάνουν τη λήψη και διαβίβαση εντολών πελατών σε χρηματοοικονομικά μέσα και την εκτέλεση εντολών πελατώ, και την παροχή επενδυτικών συμβουλών. Κατόπιν αιτήματος, μπορούμε να σας παρέχουμε περαιτέρω λεπτομέρειες αναφορικά με τις υπηρεσίες διαχείρισης χαρτοφυλακίου που παρέχονται μέσω της θυγατρικής μας εταιρείας CISCO.

Η Τράπεζα Κύπρου  Δημόσια Εταιρεία Λτδ και όλες οι θυγατρικές της εταιρείες   (το  «Συγκρότημα », «εμείς», «εμάς») υπόκειται στις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής και της Κυπριακής νομοθεσίας σχετικά με τον τρόπο παροχής επενδυτικών υπηρεσιών εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, περιλαμβανομένης της  απαίτησης να παρέχουμε στους πελάτες μας πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο εμείς παρέχουμε τις υπηρεσίες  αυτές.

Η νομική σας σχέση μαζί με το Συγκρότημα διέπεται από τους όρους και τις προϋποθέσεις της Συμφωνίας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (η "Συμφωνία"), Περαιτέρω πληροφορίες .για τις προσφερόμενες υπηρεσίες περιλαμβάνονται στο MIFID Προ-συμβατικό Πακέτο πληροφοριών. Πριν την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών, θα πάρετε ένα αντίγραφο του Προ-συμβατικό Πακέτου μαζί  με τη Συμφωνία.

Οι πληροφορίες σε αυτή την σελίδα παρέχονται σε υφιστάμενους και δυνητικούς πελάτες, που επιθυμούν να λάβουν γενικές πληροφορίες σχετικά με τις επενδυτικές και παρεπόμενες υπηρεσίες που προσφέρονται από την Τράπεζα. Αυτές οι πληροφορίες μπορεί να αλλάξουν από καιρό σε καιρό από την Τράπεζα, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της Συμφωνίας σας. Καλείστε όπως επισκέπτεστε τακτικά την ιστοσελίδα της Τράπεζας για να λαμβάνετε την ενημερωμένη πληροφόρηση.

Είναι σημαντικό να διαβάσετε και να κατανοήσετε τις πληροφορίες που παρέχονται τόσο στην Συμφωνία σας  όσο και στα
MIFID Προ-συμβατικό Πακέτο πληροφοριών. Προτρέπεστε όπως λαμβάνετε  νομικές, επενδυτικές και άλλες συμβουλές που θεωρείτε κατάλληλες  σε σχέση με τις εν λόγω πληροφορίες και την επίδραση τους στην  Συμφωνία σας  ή οποιαδήποτε μελλοντική Συμφωνία με την Τράπεζα, ανάλογα με την περίπτωση.