Τι είναι η MiFID


Στις 15 Μαίου 2014 εκδόθηκε η Ευρωπαϊκή Οδηγία για τις Αγορές Χρηματοοικονομικών Μέσων 2014/65/ΕE ("MiFID ΙΙ") και ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός για τις Αγορές Χρηματοοικονομικών Μέσων 600/2014 ("MiFIR") (μαζί MiFID II), που στοχεύουν, μεταξύ άλλων, στην περαιτέρω ενίσχυση της προστασίας των επενδυτών.

Η MiFID II διευρύνει το πεδίο εφαρμογής της MiFID Ι σε επιπρόσθετα  χρηματοοικονομικά μέσα και τόπους διαπραγμάτευσης και επεκτείνεται σε δραστηριότητες/αγορές  που δεν ρυθμίζονταν από την MiFID Ι με σκοπό την ενίσχυση της διαφάνειας και  την καλύτερη προστασία των επενδυτών.

Το νέο νομοθετικό πλαίσιο έχει μεταφερθεί στο Κυπριακό Δίκαιο  με το Νόμο 87(Ι)/ 2017 ο οποίος  ισχύει από την 3η Ιανουαρίου 2018.