Απαιτήσεις Παρακολούθησης Προϊόντων


Την 3η Ιανουάριου 2018 έχει τεθεί σε εφαρμογή η νέα πανευρωπαϊκή νομοθεσία/οδηγία MiFID II (Markets in Financial Instruments Directive II).

Προστασία Επενδυτών - Παρακολούθηση προϊόντων και προσδιορισμός αγοράς-στόχου

Σύμφωνα με την MiFID II, η Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ («ΤΚ», η «Τράπεζα», «εμείς», «εμάς», «μας» ανάλογα με την περίπτωση), έχει την υποχρέωση να συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις παρακολούθησης προϊόντων, που συμπεριλαμβάνουν και τον προσδιορισμό δυνιτικής αγοράς-στόχου για τα χρηματοοικονομικά μέσα που η Τράπεζα δημιουργεί, αναπτύσσει, εκδίδει ή/και σχεδιάζει (ως κατασκευαστής/manufacturer) και τα χρηματοοικονομικά μέσα που η Τράπεζα διανέμει ή πωλεί (ως διανομέας/distributor) σε  εσάς (ο/η «Πελάτης», «εσείς», «σας» ανάλογα με την περίπτωση).

Οι κανόνες που διέπουν τη παρακολούθηση προϊόντων μπορούν να εφαρμοστούν αναλογικά, σύμφωνα με την πολυπλοκότητα του κάθε προϊόντος και τον βαθμό στον οποίο μπορούν να ληφθούν πληροφορίες που είναι διαθέσιμες για αυτό στο ευρύ κοινό, λαμβάνοντας υπόψη και τη φύση του προϊόντος, την επενδυτική υπηρεσία και τη αγοράς-στόχου.

Σύμφωνα με τα πιο πάνω, οι πελάτες στους οποίους παρέχονται οι επενδυτικές υπηρεσίες ‘Λήψης και διαβίβασης εντολών σχετικών με ένα ή περισσότερα χρηματοοικονομικά μέσα’ και ‘Εκτέλεσης εντολών για λογαριασμών πελατών’, όπως και οι πελάτες για τους οποίους η Τράπεζα δεν έχει συλλέξει πληροφόρηση για να προχωρήσει με τον προσδιορισμό της συμβατότητάς τους με την αγορά-στόχο του χρηματοοικονομικού μέσου, θα πρέπει να ανατρέξουν στην ιστοσελίδα της Τράπεζας στο  http://www.bankofcyprus.com.cy για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις αγορές-στόχους για διάφορες κατηγορίες χρηματοικονομικών μέσων για να δουν αν εμπίπτουν στη συγκεκριμένη αγορά-στόχο.

Βρείτε πιο κάτω σχετικά παράδειγματα.

Α. Παραδείγματα Δυνητικής Αγοράς - Στόχος