Ερωτηματολόγια Καταλληλότητας και Συμβατότητας


Ανάλογα με τις υπηρεσίες που επιθυμείτε να λαμβάνετε, ενδέχεται να  χρειαστεί πρώτα να συμπληρώσετε σχετικό  ερωτηματολόγιο.

Εάν οι υπηρεσίες που θα σας παρασχεθούν  περιλαμβάνουν την παροχή επενδυτικών συμβουλών ή/και την διαχείριση χαρτοφυλακίου, θα πρέπει να συμπληρώσετε το Ερωτηματολόγιο Καταλληλότητας. Το Συγκρότημα χρησιμοποιεί το ερωτηματολόγιο για να λάβει τις αναγκαίες πληροφορίες σχετικά με τις γνώσεις και την εμπειρία σας στον τομέα των επενδύσεων που σχετίζονται με την υπηρεσία και το χρηματοοικονομικό μέσο που θα σας παρασχεθεί, την οικονομική σας κατάσταση και τους επενδυτικούς σας στόχους. Αυτό δίνει τη δυνατότητα στο Συγκρότημα  να προτείνει κατάλληλες επενδύσεις. Αν σας παρέχουμε προσωπική σύσταση για την αγορά, διατήρηση ή πώληση μιας επένδυσης, θα σας παρέχουμε και γραπτή δήλωση  καταλληλότητας επεξηγώντας το λόγο που πιστεύουμε ότι η πρόταση έιναι κατάλληλη για εσάς, έστω και αν δεν καταλήξει σε επενδυτική συναλλαγή.  

Σε περίπτωση που έχετε κατηγοριοποιηθεί ως ιδιώτης πελάτης και οι επενδυτικές υπηρεσίες  που σας παρέχονται (έκτος από επενδυτικές συμβουλές και διαχείριση χαρτοφυλακίου) αφορούν περίπλοκα επενδυτικά προϊόντα, θα πρέπει να συμπληρώσετε Ερωτηματολόγιο Συμβατότητας. Σε περίπτωση που βάσει των πληροφοριών που λάβαμε,  κρίνουμε ότι η επενδυτική υπηρεσία η χρηματοοικονομικό μέσο δεν είναι συμβατό για εσάς, θα σας προειδοποιήσουμε ανάλογα.