Δήλωση για Wearablepay & Tagpay

Σε περίπτωση που έχω αιτηθεί την έκδοση ανέπαφης Κάρτας που φοριέται και/ή επικολλάται σε άλλη συσκευή, αντιλαμβάνομαι και κατανοώ πλήρως ότι πρόκειται για Κάρτα, ως ορίζεται στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης Καρτών, ως τροποποιούνται από καιρού εις καιρόν (οι «Όροι και Προϋποθέσεις»), και η λειτουργία και/ή χρήση της διέπεται από τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις.

Επιπλέον των όσων αναφέρονται στους Όρους και Προϋποθέσεις, δηλώνω και αποδέχομαι ότι η Τράπεζα Κύπρου ουδεμία ευθύνη φέρει σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή και/ή εφικτή και/ή παρεμποδίζεται η ολοκλήρωση συναλλαγής με τη χρήση της ανέπαφης Κάρτας για το λόγο ότι έχει απολεσθεί η συσκευή και/ή το αντικείμενο στο οποίο βρίσκεται προσκολλημένη και/ή τοποθετημένη και/ή συνδεδεμένη και/ή εισηγμένη η ανέπαφη Κάρτα.

Επιπρόσθετα, κατανοώ και αποδέχομαι ότι η Τράπεζα Κύπρου δεν φέρει ευθύνη σε περίπτωση που λόγω απώλειας και/ή κλοπής και/ή βλάβης του κινητού μου τηλεφώνου, στο οποίο πιθανόν να βρίσκεται προσκολλημένη η ανέπαφη Κάρτα, δεν λαμβάνω τηλεφωνικά μηνύματα (SMS) από την Τράπεζα Κύπρου για συναλλαγές που γίνονται με την ανέπαφη Κάρτα μου χωρίς την εξουσιοδότηση μου. H Τράπεζα δεν υπέχει ευθύνη για πιθανή βλάβη και/ή δυσλειτουργία του κινητού τηλεφώνου ή άλλης συσκευής στην οποία δυνατόν να προσκολληθεί και/ή τοποθετηθεί και/ή συνδεθεί και/ή εισαχθεί η ανέπαφη Κάρτα.

Περαιτέρω, ουδεμία ευθύνη φέρει η Τράπεζα Κύπρου σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή και/ή εφικτή και/ή παρεμποδίζεται η ολοκλήρωση συναλλαγής με τη χρήση της ανέπαφης Κάρτας για το λόγο ότι δεν γίνεται αποδεκτή η χρήση και/ή δεν υπάρχει η κατάλληλη τεχνική υποδομή για αποδοχή ανέπαφων Καρτών από οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο.