Αυτά τα Χριστούγεννα, όλες σου οι ευχές, χωράνε σε μία κάρτα

Χριστούγεννα σημαίνει υπέροχα δώρα, πολλές ευχές και μοναδικές στιγμές. Ποιος είπε όμως ότι αυτά, μπορείς να τα ζήσεις μόνο τα Χριστούγεννα;

Η Τράπεζα Κύπρου σου δίνει την ευκαιρία να νιώθεις κάθε μήνα... Χριστούγεννα, για όλο το 2022.

 • Πέντε μεγάλοι τυχεροί X €1.000 τον μήνα, για 12 μήνες
 • 3X συμμετοχές για αγορές σε επιχειρήσεις του Σχεδίου ανταμοιβή
 • 5X συμμετοχές για αγορές σε οποιαδήποτε υπεραγορά

Περισσότερες Πληροφορίες

  1. Πλήρωσε παντού με κάρτες μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2021, για να γίνεις ένας από τους πέντε μεγάλους τυχερούς, που θα κερδίσουν από €1.000 τον μήνα, για 12 ολόκληρους μήνες.
  2. Κάθε 1 ευρώ που πληρώνεις με την κάρτα σου της Τράπεζας Κύπρου, ισοδυναμεί με μία συμμετοχή στην κλήρωση.
  3. Αύξησε τις πιθανότητές σου να είσαι εσύ ένας από τους μεγάλους νικητές, κάνοντας τις αγορές σου σε οποιαδήποτε υπεραγορά, κερδίζοντας πενταπλές συμμετοχές στην κλήρωση.
  4. Επίσης, οι αγορές σε επιχειρήσεις του Σχεδίου ανταμοιβή, σου χαρίζουν τριπλές συμμετοχές.
  1. 5 τυχεροί θα κερδίσουν από €1000 κάθε μήνα στην κάρτα τους για όλο το 2022 σύνολο €12.000
  2. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί για την περίοδο: 01/12/2021-31/12/2021.
  3. Απαραίτητη προϋπόθεση για να λάβει κάποιος πελάτης μέρος στην κλήρωση, είναι να διενεργήσει συναλλαγές με τις κάρτες Visa και Mastercard της Τράπεζας Κύπρου που κατέχει (χρεωστικές ή/και πιστωτικές) σε οποιαδήποτε επιχείρηση στη Κύπρο ή στο εξωτερικό.
  4. Κάθε 1 ευρώ συναλλαγής οπουδήποτε αντιστοιχεί και σε μία συμμετοχή στην κλήρωση. Οι πελάτες που επιλέγουν να διενεργήσουν με τις κάρτες Visa και Mastercard της Τράπεζας Κύπρου συναλλαγή  στις πιο κάτω κατηγορίες επιχειρήσεων θα επωφελούνται επιπρόσθετες συμμετοχές ως πιο κάτω
   • Στην περίπτωση που η επιχείρηση συμμετέχει στο Σχέδιο ανταμοιβή το κάθε ευρώ μετατρέπεται σε 3 συμμετοχές.
   • Στην περίπτωση που η επιχείρηση είναι υπεραγορά κάθε ευρώ μετατρέπεται σε 5 συμμέτοχες
  5. Στην κλήρωση συμμετέχουν όλοι οι κάτοχοι καρτών της Τράπεζας Κύπρου άνω των 18 ετών. Εξαιρούνται οι κάτοχοι καρτών που έχουν μόνο κάρτες συνδεδεμένες με λογαριασμό σε νόμισμα διαφορετικό από το Ευρώ.
  6. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 10 Ιανουαρίου 2022.
  7. Τα άτομα που θα κληρωθούν θα πρέπει να απαντήσουν ορθά σε μία ερώτηση που θα τους υποβληθεί και με την αποδοχή του δώρου δεσμεύονται να συμμετέχουν σε δραστηριότητες Δημοσίων Σχέσεων. Η Τράπεζα Κύπρου διατηρεί το δικαίωμα να δημοσιεύσει φωτογραφικό και/ή οπτικοακουστικό υλικό από την κλήρωση και από την παράδοση των πακέτων στους νικητές, καθώς και να δημοσιεύει τα ονόματα, τις φωτογραφίες και τα πακέτα, χωρίς καμία χρέωση. Άρνηση των νικητών να συμμετάσχουν και/ή να περιληφθούν τα ονόματα και/ή οι φωτογραφίες τους και/ή τα πακέτα σε σχετική δημοσίευση ή άλλη ανακοίνωση, νομιμοποιεί την Τράπεζα Κύπρου να αρνηθεί την χορήγηση των πακέτων.
  8. Εάν ένας ή περισσότεροι τυχεροί του Προγράμματος αδυνατεί να αποδεχθεί το δώρο ή αποκλεισθεί κατά τους όρους του παρόντος ή δεν αναλάβει το δώρο λόγω ακύρωσης της συμμετοχής του ή λόγω μη επαλήθευσης της εγκυρότητας της συμμετοχής του ή λόγω μη υπογραφής από αυτόν της Δήλωσης Αποδοχής Δώρου Προγράμματος, σύμφωνα με τα κατωτέρω ειδικότερα οριζόμενα ή λόγω εξαίρεσής του από το Πρόγραμμα ή τέλος σε περίπτωση που δεν κατέστη δυνατή η επικοινωνία με τυχερό του Προγράμματος και η επιβεβαίωση οριστικής παραλαβής του δώρου μέχρι την 11/01/2022 και ώρα 12:00, το αντίστοιχο δώρο θα διατεθεί στους επιλαχόντες κατά τη σειρά κλήρωσής τους.
  9. Χωρίς επηρεασμό της παραγράφου (7) ανωτέρω, το πακέτο δεν μπορεί να ανταλλαχθεί με μετρητά ή με οποιοδήποτε άλλο έπαθλο ή δώρο.
  10. Οι ακόλουθες συναλλαγές δεν δίνουν δικαίωμα συμμετοχής στην κλήρωση: (α) αναλήψεις μετρητών (β) καταθέσεις μετρητών ή επιταγών (γ) αυτόματες εντολές πληρωμής (δ) τραπεζικές χρεώσεις όπως π.χ. πληρωμή συνδρομής καρτών, επανεκτύπωση PIN κλπ (ε) συναλλαγές για την πληρωμή φόρων και τελών κυβερνητικών υπηρεσιών (συμπεριλαμβανομένων των ταχυδρομικών τελών) και οι πληρωμές λογαριασμών κοινής ωφελείας.
  11. Οι κάτοχοι των Καρτών Visa και Mastercard της Τράπεζας Κύπρου δεσμεύονται από τους Όρους Χρήσης των Καρτών αυτών καθώς και από οποιαδήποτε άλλη σχετική συμφωνία με την Τράπεζα Κύπρου, η οποία ισχύει από καιρού εις καιρόν.
  12. Εάν ο κάτοχος Κάρτας Visa και/ή Mastercard της Τράπεζας Κύπρου προχωρήσει σε κλείσιµo του λογαριασμού της αντίστοιχης κάρτας τότε, θα λάβει μέρος στην κλήρωση για τις συναλλαγές που έγιναν µέχρι την ημερομηνία κλεισίματος του εν λόγω λογαριασμού.
  13. Η Τράπεζα Κύπρου διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις σε οποιοδήποτε χρόνο με ειδοποίηση των κατόχων Καρτών Visa και/ή Mastercard.
  14. Η Τράπεζα Κύπρου θα ειδοποιήσει τηλεφωνικώς ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο τους νικητές της κλήρωσης. Σε περίπτωση που ο νικητής για οποιονδήποτε λόγο δεν ανταποκριθεί στην τηλεφωνική κλήση ή το ηλεκτρονικό μήνυμα και/ή αποβεί άκαρπη η προσπάθεια εντοπισμού του τηλεφωνικώς ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο μέχρι τις 12:00 ώρα Κύπρου της 11/01/2022, ή αφού ειδοποιηθεί δεν παρουσιαστεί στον τόπο και χρόνο που θα του υποδειχθεί, ο νικητής θα θεωρείται ότι έχει απολέσει οποιοδήποτε δικαίωμα να λάβει το πακέτο και η Τράπεζα Κύπρου διατηρεί το δικαίωμα είτε να παραχωρήσει το πακέτο σε επιλαχόντα ή να το διαθέσει διαφορετικά κατά την απόλυτη κρίση της.
  15. Η Τράπεζα Κύπρου δεν προβαίνει σε οποιεσδήποτε διαβεβαιώσεις ή παραστάσεις και δεν παρέχει οποιεσδήποτε εγγυήσεις αναφορικά με τα πακέτα.
  16. Στο ευρύτερο μέτρο που επιτρέπεται από τη Νομοθεσία, η Τράπεζα Κύπρου δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια, βλάβη ή ζημιά σε οποιοδήποτε πρόσωπο ή περιουσία που δυνατόν να προκύψει, άμεσα ή έμμεσα, ολικώς ή μερικώς, από την αποδοχή των πακέτων.
  17. Η Τράπεζα Κύπρου δύναται, κατά την απόλυτη κρίση της, να αποκλείσει οποιαδήποτε συμμετοχή και να απαγορεύσει την περαιτέρω συμμετοχή στην κλήρωση σε οποιοδήποτε πρόσωπο που παρεμβαίνει με οποιοδήποτε τρόπο στη διαδικασία συμμετοχής ή στην ομαλή λειτουργία της κλήρωσης ή που ενεργεί κατά παράβαση των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων.
  18. Η συμμετοχή στην κλήρωση θεωρείται ως πλήρης και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων και των Όρων Χρήσης Καρτών της Τράπεζας Κύπρου.
  19. Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις θα διέπονται από το Κυπριακό Δίκαιο.