ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

                                            ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑΣ: DIGITAL ONBOARDING

 

  1. Όλες/οι οι νέοι πελάτες της Τράπεζας Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ (η «Τράπεζα»), οι οποίες/οι θα εγγράφονται ψηφιακά ως νέοι πελάτες μέσω της εφαρμογής BOC Mobile App (οι «Νέοι Πελάτες») θα μπαίνουν σε κλήρωση όπου 4 νικητές θα κερδίσουν ο καθένας, 1 από τα πιο κάτω δώρα:

2.Στο λογαριασμό εκάστου Νέου Πελάτη της Τράπεζας θα πιστώνονται επίσης 500 βαθμοί του Σχεδίου Επιβράβευσης Καρτών Ανταμοιβή αξίας €5 εντός 14 ημερών από την ημέρα ψηφιακής εγγραφής του Νέου Πελάτη μέσω της εφαρμογής BOC Mobile App.

3. Η ισχύς της Εκστρατείας, θα αφορά την περίοδο από 24 Μαΐου 2023 μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2023.

4. Η  κλήρωση θα πραγματοποιηθεί εντός περιόδου 14 ημερών από την ημερομηνία λήξης της Εκστρατείας (δηλαδή από το Σάββατο, 30 Σεπτεμβρίου 2023), εκτός και αν ανακοινωθεί διαφορετικά από την Τράπεζα.

5.Στην κλήρωση θα μπορούν να συμμετέχουν όλες/όλοι οι Νέοι Πελάτες της Τράπεζας άνω των 18 ετών οι οποίοι είναι κάτοικοι Κύπρου.

6. Η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα να δημοσιεύει τα ονόματα των νικητών της κλήρωσης, χωρίς καμία χρέωση νοουμένου ότι ο νικητής δεν θα φέρει αντίρρηση.  

7. Η Τράπεζα θα ειδοποιήσει τηλεφωνικώς ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο τις/τους νικήτριες/νικητές της κλήρωσης εντός περιόδου 15 ημερών από την ημερομηνία της διεξαγωγής της κλήρωσης. Εάν μία/ένας ή περισσότερες/οι τυχερές/οί της κλήρωσης, αδυνατεί να αποδεχθεί το δώρο ή αποκλεισθεί κατά τους όρους του παρόντος ή δεν αναλάβει το δώρο λόγω ακύρωσης της συμμετοχής της/του ή λόγω μη επαλήθευσης της εγκυρότητας της συμμετοχής της/του  ή λόγω εξαίρεσής της/του από τον  διαγωνισμό ή τέλος σε περίπτωση που δεν κατέστη δυνατή η επικοινωνία με τυχερή/ό του διαγωνισμού και η επιβεβαίωση οριστικής παραλαβής του δώρου μέχρι την 31η Οκτωβρίου  και ώρα 13:00 , το αντίστοιχο δώρο θα διατεθεί στις/στους επιλαχούσες/επιλαχόντες κατά τη σειρά κλήρωσής τους.

8. Χωρίς επηρεασμό της παραγράφου 7 πιο πάνω, το δώρο δεν μπορεί να ανταλλαχθεί με μετρητά ή με οποιοδήποτε άλλο έπαθλο ή δώρο.

9. Οι κάτοχοι των καρτών και λογαριασμών της Τράπεζας δεσμεύονται από τους  εκάστοτε όρους που διέπουν τη χρήση και τη λειτουργία αυτών καθώς και από οποιαδήποτε άλλη σχετική συμφωνία με την Τράπεζα, η οποία ισχύει από καιρό σε καιρό.

 10. Τα άτομα που θα κληρωθούν θα πρέπει να απαντήσουν ορθά σε μία ερώτηση που θα τους υποβληθεί και με την αποδοχή του δώρου δεσμεύονται να συμμετέχουν σε δραστηριότητες Δημοσίων Σχέσεων. Η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα να δημοσιεύει τα ονόματα των νικητών της κλήρωσης, χωρίς καμία χρέωση νοουμένου ότι ο νικητής δεν θα φέρει αντίρρηση.  


 

 11. Η Τράπεζα δεν προβαίνει σε οποιεσδήποτε διαβεβαιώσεις ή παραστάσεις και δεν παρέχει οποιεσδήποτε εγγυήσεις αναφορικά με τα δώρα.

 12. Στο ευρύτερο μέτρο που επιτρέπεται από τη νομοθεσία, η Τράπεζα δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια, βλάβη ή ζημιά σε οποιοδήποτε πρόσωπο ή περιουσία που δυνατόν να προκύψει, άμεσα ή έμμεσα, ολικώς ή μερικώς, από την αποδοχή των δώρων.

 13. Με τη συμμετοχή  τους στην κλήρωση , οι συμμετέχοντες βεβαιώνουν ότι έχουν διαβάσει και κατανοήσει τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις της Εκστρατείας και έχουν συμφωνήσει να δεσμεύονται από αυτούς.

 14. Για να ενημερωθούν περαιτέρω οι συμμετέχοντες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων, των δικαιωμάτων τους και άλλων σημαντικών πληροφοριών σχετικά με την ασφάλεια και τη χρήση των προσωπικών τους δεδομένων, θα πρέπει να διαβάσουν τη Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Τράπεζας η οποία είναι αναρτημένη στην επίσημη ιστοσελίδα της Τράπεζας στον ακόλουθο σύνδεσμο https://www.bankofcyprus.com/contact-gr/privacy-notice/ και σε οποιοδήποτε κατάστημά της.

15. Η Τράπεζα δύναται, κατά την κρίση της, να αποκλείσει οποιαδήποτε συμμετοχή και να μην επιτρέψει την περαιτέρω συμμετοχή στην κλήρωση σε οποιοδήποτε πρόσωπο παρεμβαίνει με οποιοδήποτε τρόπο στη διαδικασία συμμετοχής ή στην ομαλή λειτουργία της κλήρωσης ή που ενεργεί κατά παράβαση των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων.

16. Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις  διέπονται από το Κυπριακό Δίκαιο.

TERMS AND CONDITIONS

CAMPAIGN: DIGITAL ONBOARDING

 

 

 

  1. All new customers of Bank of Cyprus Public Company Ltd (the "Bank"), who will apply for the first time to open an account or issue a card, and who will be digitally registered as new customers through the BOC Mobile App (the "New Customers") will be entered into a draw where 4 winners will win each 1 of the following gifts:

2. 500 points of the €5 Reward Card Scheme will also be credited to the account of each New Customer within 14 days from the day of the New Customer's digital registration through the BOC Mobile App.

 3. The Campaign will be valid for the period from May 24th, 2023, to September 30th, 2023.

4. The draw will take place within a period of 14 days from the end date of the Campaign (from campaign end day, i.e., Saturday 30th September 2023), unless otherwise announced by the Bank.

5. Only New Customers of the  Bank over the age of 18 who are residents of Cyprus will be able to participate in the draw.

6. The individuals who will be the winners of the draw will have to correctly answer a question to receive their prize. By  accepting the prize, they commit to participate in Public Relations activities. The Bank reserves the right to publish the names of the winners of the draw, free of charge, provided that the winner does not object.

7. The Bank will notify by telephone or e-mail the winners of the draw within a period of 15 days from the date of the draw. If one or more of the  winners of the prize draw is unable to accept the prize or is prohibited from participating in the draw under the terms hereof or his/her participation in the prize draw is cancelled or the validity of his/her participation is not verified or he/she is excluded from the prize draw, or the Bank is not possible to contact him/her and confirm the final receipt  of the prize the corresponding prize will be allocated to the runner-up winners, in the order of their draw.

8. Without prejudice to paragraph 7 above, the prize cannot be exchanged for cash or any other prize or gift.

9. Any customer, being the holder of any of the Bank's accounts and cards is bound by the terms governing the use and operation of such accounts and cards, as well as by any other relevant agreement with the Bank, which is in force from time to time.

10. The Bank reserves the right to amend the Terms and Conditions of the Campaign at any time by notifying the New Customers.

 

11. The Bank makes no representations and does not provide any guarantees regarding the prizes.

 

12. To the extent permitted by law, the Bank shall not be liable for any loss or damage to any person or property that may arise, directly or indirectly, in whole or in part, from the acceptance of the prizes.

 

13. By participating in the draw, participants hereby accept that they have read and understood these Terms and Conditions of the Campaign and have agreed to be bound by them.

14. Information about the processing of personal data, rights and other important information regarding the security and use of personal data, can be found in the Bank's Privacy Statement which is posted on the Bank's official website at the following link https://www.bankofcyprus.com/en-gb/contact_us/privacy-notice/ and at any of its branches. 

15. The Bank may, at its discretion, exclude any participation to the prize draw and not allow further participation in the draw to any person who interferes in any way with the participation process or the smooth operation of the draw or who acts in violation of these Terms and Conditions.

16. These Terms and Conditions are governed by Cyprus Law.