ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

TERMS AND CONDITIONS

CAMPAIGN: DIGITAL ONBOARDING

 1. All new customers of Bank of Cyprus Public Company Ltd (the "Bank"), who will register digitally (Digital Onboarding) to open their first account and become customers through the BoC Mobile App (the "New Customers") will receive €50 worth of points to redeem at any merchant participating in  the Anatamivi Reward Card Scheme.
 2. The Campaign will be valid for the period from 01/01/2024 to 31/12/2024.
 3. Any customer, being the holder of any of the Bank's accounts and cards is bound by the terms governing the use and operation of such accounts and cards, as well as by any other relevant agreement with the Bank, which is in force from time to time.
 4. The Bank reserves the right to amend the Terms and Conditions of the Campaign at any time by notifying the Customers.
 5. The Bank makes no representations and does not provide any guarantees regarding the prizes.
 6. Information about the processing of personal data, rights and other important information regarding the security and use of personal data, can be found in the Bank's Privacy Statement which is posted on the Bank's official website at the following link https://www.bankofcyprus.com/en-gb/contact_us/privacy-notice/ and at any of its branches.
 7. The Bank may, at its discretion, exclude any participation to the campaign and not allow further participation in the campaign to any person who interferes in any way with the participation process or the smooth operation of the draw or who acts in violation of these Terms and Conditions.
 8. These Terms and Conditions are governed by Cyprus Law.

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑΣ: DIGITAL ONBOARDING

 1. Όλες/οι  νέοι πελάτες της Τράπεζας Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ (η «Τράπεζα»), οι οποίες/οι θα εγγράφονται ψηφιακά (Digital Onboarding) ως νέοι πελάτες (ανοίγοντας τον πρώτο τους λογαριασμό) μέσω της εφαρμογής BoC Mobile App (οι «Νέοι Πελάτες») θα λαμβάνουν €50 βαθμούς ανταμοιβής για εξαργύρωση στους εμπόρους που συμμετέχουν στο Σχεδίο Επιβράβευσης Καρτών Ανταμοιβή.
 2. Η ισχύς της Εκστρατείας, θα αφορά την περίοδο από 01/01/2024 μέχρι 31/12/2024.
 3. Οι κάτοχοι των καρτών και λογαριασμών της Τράπεζας δεσμεύονται από τους  εκάστοτε όρους που διέπουν τη χρήση και τη λειτουργία αυτών καθώς και από οποιαδήποτε άλλη σχετική συμφωνία με την Τράπεζα, η οποία ισχύει από καιρό σε καιρό.
 4. Η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους παρόντες  Όρους και Προϋποθέσεις της Εκστρατείας σε οποιοδήποτε χρόνο με ειδοποίηση των Πελατών.
 5. Η Τράπεζα δεν προβαίνει σε οποιεσδήποτε διαβεβαιώσεις ή παραστάσεις και δεν παρέχει οποιεσδήποτε εγγυήσεις αναφορικά με τους βαθμούς ανταμοιβής
 6. Για να ενημερωθούν περαιτέρω οι συμμετέχοντες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων, των δικαιωμάτων τους και άλλων σημαντικών πληροφοριών σχετικά με την ασφάλεια και τη χρήση των προσωπικών τους δεδομένων, θα πρέπει να διαβάσουν τη Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Τράπεζας η οποία είναι αναρτημένη στην επίσημη ιστοσελίδα της Τράπεζας στον ακόλουθο σύνδεσμο https://www.bankofcyprus.com/contact-gr/privacy-notice/ και σε οποιοδήποτε κατάστημά της.
 7. Η Τράπεζα δύναται, κατά την κρίση της, να αποκλείσει οποιαδήποτε συμμετοχή και να μην επιτρέψει την περαιτέρω συμμετοχή στην  εκστρατεία σε οποιοδήποτε πρόσωπο παρεμβαίνει με οποιοδήποτε τρόπο στη διαδικασία συμμετοχής ή στην ομαλή λειτουργία της εκστρατείας ή που ενεργεί κατά παράβαση των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων.
 8. Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις  διέπονται από το Κυπριακό Δίκαιο.