ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

                                            

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

  1. Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά πρόσωπα (τα ‘Πρόσωπα’) που διαμένουν στην Κύπρο, οι οποίοι έχουν ήδη συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας κατά τη χρονική στιγμή συμμετοχής τους στον Διαγωνισμό.
  2. Οι κάτοχοι προσωπικών καρτών (η/ο/οι ‘Κάτοχος/οι’) της Τράπεζας Κύπρου Δημόσιας Εταιρείας Λτδ  (η ̎Τράπεζα̋), θα έχουν αποκλειστικό δικαίωμα συμμέτοχης στην εφαρμογή Launchpad της Τράπεζας (η ‘’Εφαρμογή’’), η οποία θα βρίσκεται στο Χριστουγεννιάτικο σημείο στο ισόγειο του Nicosia Mall (το ‘’Χριστουγεννιάτικο σημείο’’) μέχρι την 14 Δεκεμβρίου 2023.
  3. Κάθε Κάτοχος θα δικαιούται μια συμμετοχή στην Εφαρμογή, η οποία θα  αντιστοιχεί σε μια συμμετοχή στην κλήρωση.
  4. Επιπλέον, 10πλες συμμετοχές στην κλήρωση θα δικαιούνται όλοι οι Κάτοχοι και όλα τα Πρόσωπα που θα :

 

α) ανοίξουν τον πρώτο τους λογαριασμό μέσω του Boc Mobile App σαρώνοντας το QR code που είναι τοποθετημένο στο Χριστουγεννιάτικο σημείο μέχρι την 14 Δεκεμβρίου 2023, ή,

 

β) αιτηθούν και εγκριθούν Quick Card σαρώνοντας το QR code που είναι τοποθετημένο στο Χριστουγεννιάτικο σημείο μέχρι την 14 Δεκεμβρίου 2023.

 

5. Η κλήρωση του δώρου θα πραγματοποιηθεί στις 19 Δεκεμβρίου 2023 εκτός και αν ανακοινωθεί διαφορετικά από την Τράπεζα.

6. Το δώρο θα είναι δωροκουπόνι αξίας €10,000 (Δέκα χιλιάδες ευρώ), από το Τουριστικό Γραφείο Top Kinisis Travel (το ‘δώρο’) και δύναται  να χρησιμοποιηθεί για αγορά  ταξιδιωτικού πακέτου (αεροπορικά εισιτήρια & διαμονή), μέχρι την 30/06/2024, και το ταξίδι να πραγματοποιηθεί το αργότερο μέχρι την 31/12/2024 συμπεριλαμβανομένης.

 

  1. Το άτομο που θα κληρωθεί θα πρέπει να απαντήσει ορθά σε μία ερώτηση που θα του υποβληθεί για να δικαιούται να παραλάβει το δώρο του.

 

  1. Σε περίπτωση που η/ο νικήτρια/νικητής αποδεχθεί το δώρο, γίνεται απαραίτητη η συγκατάθεσή του για δημοσίευση της/του ονόματός της/του ή/και της πόλης όπου διαμένει, σε διαφημιστικές δραστηριότητες που σχετίζονται με την εκστρατεία, σε ΜΜΕ ή/και ΜΚΔ (Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης). Οι διαφημιστικές δραστηριότητες πιθανόν να συμπεριλαμβάνουν φωτογραφικό ή/και κινηματογραφικό υλικό, πέραν του ονόματος της/του νικήτριας/νικητή ή/και της πόλης διαμονής της/του. Εάν η/ο νικήτρια/νικητής δεν δώσει τη συγκατάθεσή της/του, η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την παραχώρηση του δώρου.
  2. Η Τράπεζα Κύπρου θα ειδοποιήσει τηλεφωνικώς ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο τη/το νικήτρια/νικητή της κλήρωσης.  Εάν η/ο νικήτρια/νικητής της κλήρωσης δεν θα αποδεχθεί το δώρο ή αποκλεισθεί κατά τους όρους του παρόντος ή δεν παραλάβει το δώρο λόγω ακύρωσης της συμμετοχής της/του ή λόγω μη επαλήθευσης της εγκυρότητας της συμμετοχής της/του ή λόγω μη υπογραφής από αυτής/αυτόν της δήλωσης αποδοχής δώρου, σύμφωνα με τα κατωτέρω ειδικότερα οριζόμενα ή λόγω εξαίρεσής της/του από την εκστρατεία  ή τέλος σε περίπτωση που δεν κατέστη δυνατή η επικοινωνία με τυχερή/ό της εκστρατείας  και η επιβεβαίωση οριστικής παραλαβής του δώρου του μέχρι την 22 Δεκεμβρίου 2023 και ώρα 12:00, το αντίστοιχο δώρο θα διατεθεί στις/στους επιλαχούσες/επιλαχόντες κατά τη σειρά κλήρωσής τους.
  3.  Εξαιρούνται οι Κάτοχοι καρτών που έχουν μόνο κάρτες συνδεδεμένες με λογαριασμό σε νόμισμα διαφορετικό από ευρώ.

 

 

11. Όταν της/του ζητηθεί από την Τράπεζα Κύπρου, η/ο κάθε νικήτρια/νικητής θα πρέπει να υποβάλει τα πρωτότυπα έγγραφα αποδεικτικά της ταυτότητάς της/του, τα οποία να ικανοποιούν την Τράπεζα ώστε να της/του παραχωρήσει το δώρο.

 

12. Η Τράπεζα Κύπρου δύναται, κατά την κρίση της, να αποκλείσει οποιαδήποτε συμμετοχή και να μην επιτρέψει την περαιτέρω συμμετοχή στον Διαγωνισμό σε οποιοδήποτε πρόσωπο παρεμβαίνει με οποιοδήποτε τρόπο στη διαδικασία συμμετοχής ή στην ομαλή λειτουργία του Διαγωνισμού ή που ενεργεί κατά παράβαση των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων.

 

13. Οι κάτοχοι των Καρτών Visa και Mastercard της Τράπεζας Κύπρου, δεσμεύονται από τους Όρους Χρήσης & Προϋποθέσεων Καρτών και Όρους Χρήσης & Προϋποθέσεων καρτών Prepaid που βρίσκονται αναρτημένοι στην ιστοσελίδα της Τράπεζας Κύπρου, καθώς και από οποιαδήποτε άλλη σχετική συμφωνία με την Τράπεζα Κύπρου, η οποία ισχύει από καιρό σε καιρό.

 

 

14. Οποιαδήποτε έξοδα, τέλη ή φόροι που δεν αναφέρονται ρητά στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις ή στην περιγραφή οποιουδήποτε δώρου, η οποία δίδεται από την Τράπεζα, και που δυνατόν να προκύπτουν από την αποδοχή, κατοχή ή χρήση οποιουδήποτε δώρου, αποτελούν ευθύνη και θα βαρύνουν αποκλειστικά την/τον κάθε νικήτρια/νικητή.

 

15. Χωρίς επηρεασμό της παραγράφου (6) πιο πάνω, το δώρο δεν μπορεί να ανταλλαχθεί με μετρητά ή με οποιοδήποτε άλλο έπαθλο ή δώρο. Το δώρο παρέχεται  αποκλειστικά και μόνο εξ αφορμής του παρών Διαγωνισμού.

 

16. Στο ευρύτερο μέτρο που επιτρέπεται από τη Νομοθεσία, η Τράπεζα δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια, βλάβη ή ζημιά σε οποιοδήποτε πρόσωπο ή περιουσία που δυνατόν να προκύψει, άμεσα ή έμμεσα, ολικώς ή μερικώς, από την αποδοχή του δώρου.

 

17. Αν για οποιοδήποτε λόγο οποιοδήποτε μέρος του Διαγωνισμού ή της κλήρωσης δεν μπορεί να λειτουργήσει όπως είχε προγραμματιστεί, μεταξύ άλλων, εξαιτίας μόλυνσης από ιό υπολογιστή, μη παροχής δικτύου, παράνομης επέμβασης, απάτης, τεχνικής βλάβης ή άλλης αιτίας που διαφθείρει ή πλήττει την ασφάλεια, την ακεραιότητα ή την ομαλή διεξαγωγή της εκστρατείας  ή της κλήρωσης, η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα κατά την απόλυτη κρίση της να ακυρώσει, να τερματίσει, να τροποποιήσει ή να αναστείλει τον Διαγωνισμό  ή την κλήρωση, ή να ακυρώσει οποιαδήποτε από τις επηρεαζόμενες συμμετοχές.

 

18. Η Τράπεζα δεν προβαίνει σε οποιεσδήποτε διαβεβαιώσεις ή παραστάσεις και δεν παρέχει οποιεσδήποτε εγγυήσεις αναφορικά με το δώρο.

 

19. Επίσης, με τη συμμετοχή στην κλήρωση, οι συμμετέχουσες/συμμετέχοντες εγγυώνται και βεβαιώνουν ότι όλες οι δηλώσεις και τα προσωπικά στοιχεία που υποβάλλουν είναι αληθή, ορθά και πλήρη και ότι έχουν διαβάσει και κατανοήσει τους παρόντες όρους και κανονισμούς της εκστρατείας και έχουν συμφωνήσει να δεσμεύονται πλήρως και ανεπιφύλακτα από αυτούς.

 

20. Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις θα διέπονται από το Κυπριακό Δίκαιο.