ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Εκστρατείας Jumbo Κύπρου

 

 1. Όλες/οι κάτοχοι καρτών της Τράπεζας Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ (η ̎Τράπεζα̋), οι οποίες/οι έχουν προηγουμένως κατεβάσει και εγγραφεί στο antamiviapp και  χρησιμοποιήσουν τις κάρτες της Τράπεζας για αγορές στα καταστήματα JumboΚύπρου, κατά την περίοδο 29 Μαΐου μέχρι 4 Ιουνίου 2023 συμπεριλαμβανομένου, θα επωφελούνται έκπτωση 5% την ώρα της πληρωμής, με μέγιστη επιβράβευση €10.
 2. Το μέγιστο ποσό έκπτωσης/επιβράβευσης καθορίζεται στα €10 ανά πελάτη για όλες τις συναλλαγές στα καταστήματα Jumbo Κύπρου, κατά την περίοδο της  εκστρατείας.
 3. Η ισχύς της εκστρατείας για τη χρήση των καρτών της Τράπεζας, θα αφορά την περίοδο 29 Μάιου μέχρι 4 Ιουνίου 2023.
 4. Για αγορές μέσω της ιστοσελίδας Jumbo Κύπρου https://www.e-jumbo.gr, οι πελάτες θα λαμβάνουν 10X βαθμούς ανταμοιβής με μέγιστο πόσο τους 1000 βαθμούς.
 5. Η έκπτωση 5% ισχύει για όσους πελάτες έχουν κατεβάσει και εγγραφεί στο antamivi app πριν την πραγματοποίηση της αγοράς και κατά την περίοδο της εκστρατείας, στα καταστήματα Jumbo Κύπρου.
 6. Η προσφορά γίνεται σε συνεργασία με τα καταστήματα Jumbo Κύπρου, τα οποία συμμετέχουν στο Σχέδιο ανταμοιβή της Τράπεζας Κύπρου.
 7. Οι πελάτες για να συμμετέχουν στην προσφορά, πρέπει να πραγματοποιήσουν αγορές στα καταστήματα Jumbo Κύπρου με οποιαδήποτε κάρτα Visa ή/και Mastercard της Τράπεζας που κατέχουν (χρεωστικές ή/και πιστωτικές ή/και prepaid) και να έχουν  προηγουμένως κατεβάσει και εγγραφεί στο antamivi app.
 8. Στην προσφορά συμμετέχουν όλες/όλοι οι κάτοχοι καρτών της Τράπεζας Κύπρου άνω των 18 ετών. Εξαιρούνται οι κάτοχοι καρτών που έχουν μόνο κάρτες συνδεδεμένες με λογαριασμό σε νόμισμα διαφορετικό από το Ευρώ.
 9. Η Τράπεζα Κύπρου δύναται, κατά την κρίση της, να αποκλείσει οποιαδήποτε συμμετοχή και να μην επιτρέψει την περαιτέρω συμμετοχή στην εκστρατεία σε οποιοδήποτε πρόσωπο παρεμβαίνει με οποιοδήποτε τρόπο στη διαδικασία συμμετοχής ή στην ομαλή λειτουργία της εκστρατείας ή που ενεργεί κατά παράβαση των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων
 10. Με τη συμμετοχή τους στην εκστρατεία, οι συμμετέχουσες/ντες βεβαιώνουν ότι έχουν διαβάσει και κατανοήσει τους παρόντες όρους και τους Όρους Χρήσης Καρτών της Τράπεζας και έχουν συμφωνήσει να δεσμεύονται από αυτούς.
 11. Η Τράπεζα Κύπρου διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις σε οποιοδήποτε χρόνο με ειδοποίηση των κατόχων Καρτών Visa και/ή Mastercard.
 12. Οι κάτοχοι των Καρτών Visa και Mastercard της Τράπεζας Κύπρου, δεσμεύονται από τους Όρους Χρήσης & Προϋποθέσεων Καρτών και Όρους Χρήσης & Προϋποθέσεων καρτών Prepaid που βρίσκονται αναρτημένοι στην ιστοσελίδα της Τράπεζας Κύπρου, τους Όρους και Προϋποθέσεις του Σχεδίου Επιβράβευσης Καρτών Ανταμοιβή, καθώς και από οποιαδήποτε άλλη σχετική συμφωνία με την Τράπεζα Κύπρου, η οποία ισχύει από καιρό σε καιρό.
 13. Στο ευρύτερο μέτρο που επιτρέπεται από τη Νομοθεσία, η Τράπεζα δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια, βλάβη ή ζημιά σε οποιοδήποτε πρόσωπο ή περιουσία που δυνατόν να προκύψει, άμεσα ή έμμεσα, ολικώς ή μερικώς, από την αποδοχή των δώρων.
 14.  Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις θα διέπονται από το Κυπριακό Δίκαιο.

Jumbo Cyprus Campaign

TERMS & CONDITIONS

 

 1. All Bank of Cyprus Public Company Ltd (the ‘Bank’) cardholders who have previously downloaded and registered in the antamivi app and use their Bank cards for purchases at Jumbo Cyprus stores between 29 May and 4 June 2023 will benefit from a 5% discount at the time of payment, for a maximum reward of €10.
 2. The maximum discount/reward amount is set at €10 per customer for all transactions at Jumbo Cyprus stores during the campaign period.
 3. The campaign involving the use of the Bank’s cards will continue from 29 May and 4 June 2023.
 4. For purchases made through the Jumbo Cyprus website (https://www.e-jumbo.gr), customers will receive 10x reward points with a maximum of 1,000 points.
 5. The 5% discount is valid for those customers who have downloaded and registered in the antamivi app before making a purchase during the campaign period at Jumbo Cyprus stores.
 6. This offer is made in cooperation with Jumbo Cyprus stores, which participate in the Bank of Cyprus ανταμοιβή Rewards Scheme.
 7. In order to participate in the offer, customers must make purchases at Jumbo Cyprus stores with any of the Bank’s Visa and/or Mastercard card they hold (debit and/or credit and/or prepaid) and must have previously downloaded and registered in the antamivi app.
 8. All Bank of Cyprus cardholders over 18 years of age shall participate in the offer. This excludes cardholders who only hold cards linked to an account in a currency other than Euro.
 9. The Bank of Cyprus may, at its discretion, disqualify any participant(s) and not allow further participation in the campaign to any individual who interferes in any way with the participation process or the smooth operation of the campaign or who acts in breach of these Terms & Conditions.
 10.  By partaking in the campaign, participants confirm that they have read and understood these Terms & Conditions and the Bank’s Card Terms & Conditions and have agreed to be bound by them.
 11. The Bank of Cyprus reserves the right to amend these Terms & Conditions at any time upon notice to Visa and/or Mastercard cardholders.
 12. The Bank’s Visa and Mastercard cardholders are bound by the Cards Terms & Conditions and the Prepaid Cards Terms & Conditions posted on the Bank’s website, the ανταμοιβή Card Reward Scheme Terms & Conditions as well as by any other relevant agreement with the Bank, which may be in force from time to time.
 13. To the fullest extent permitted by Law, the Bank shall not be liable for any loss, damage or injury to any person or property that may result, directly or indirectly, in whole or in part, from the acceptance of the gifts.
 14. These Terms & Conditions shall be governed by the Law of Cyprus.