ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Εκστρατείας Jumbo Κύπρου Ιούνιος 2024


1. Δικαίωμα συμμετοχής στην εκστρατεία έχουν όλες/οι οι κάτοχοι προσωπικών καρτών (η/ο/οι ̎ Κάτοχος/οι’), της Τράπεζας Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ (η ̎Τράπεζα̋), οι οποίες/οι θα χρησιμοποιήσουν τις κάρτες της Τράπεζας κατά την περίοδο 14/06/2024 μέχρι 24/06/2024, για τις αγορές τους από τα καταστήματα Jumbo Κύπρου και θα επωφελούνται έκπτωσης 5% (η ‘έκπτωση') κατά την ώρα πληρωμής, με μέγιστο ποσό έκπτωσης €10 (δέκα ευρώ) ανά Κάτοχο.


2. Κατά την περίπτωση που η/ο Κάτοχος χρησιμοποιήσει μέρος των €10 της έκπτωσης σε μια απόδειξη αγορών της/του, τότε θα μπορεί να χρησιμοποιήσει το υπόλοιπο ποσό της έκπτωσης στην επόμενη πληρωμή της/του, εντός της περιόδου της εν λόγω εκστρατείας.


3. Απαραίτητη προϋπόθεση για να δικαιούται κάποιος Κάτοχος την έκπτωση, είναι να διενεργήσει τις αγορές του από τα καταστήματα Jumbo Κύπρου χρησιμοποιώντας τις κάρτες Visa ή/και Mastercard της Τράπεζας (χρεωστικές ή/και πιστωτικές ή/και prepaid), αφού προηγουμένως έχει κατεβάσει την εφαρμογή antamivi app στο κινητό του ή σε άλλη έξυπνη συσκευή του.


4. Η έκπτωση θα είναι ανεξαρτήτως οποιωνδήποτε άλλων τρέχων προσφορών των καταστημάτων Jumbo Κύπρου, κατά την περίοδο της εκστρατείας.


5. Η έκπτωση ισχύει μόνο για αγορές με την φυσική παρουσία των Κατόχων στα καταστήματα Jumbo Κύπρου.


6. Για αγορές μέσω της ιστοσελίδας Jumbo Κύπρου, https://www.e-jumbo.gr, η/ο Κάτοχος θα λαμβάνει 5X βαθμούς ανταμοιβής με μέγιστο πόσο τους 1000 βαθμούς.


7. Η έκπτωση γίνεται σε συνεργασία με τα καταστήματα Jumbo Κύπρου, τα οποία συμμετέχουν στο Σχέδιο Επιβράβευσης Καρτών Ανταμοιβή της Τράπεζας.


8. Στην εκστρατεία συμμετέχουν όλοι οι κάτοχοι καρτών της Τράπεζας άνω των 18 ετών.


9. Στην παρούσα εκστρατεία εξαιρούνται οι κάτοχοι καρτών που έχουν μόνο κάρτες συνδεδεμένες με λογαριασμό σε νόμισμα διαφορετικό από το Ευρώ.


10. Η Τράπεζα Κύπρου δύναται, κατά την κρίση της, να αποκλείσει οποιαδήποτε συμμετοχή και να μην επιτρέψει την περαιτέρω συμμετοχή στην εκστρατεία σε οποιοδήποτε πρόσωπο παρεμβαίνει με οποιοδήποτε τρόπο στη διαδικασία συμμετοχής ή στην ομαλή λειτουργία της εκστρατείας ή που ενεργεί κατά παράβαση των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων.


11. Οι κάτοχοι των Καρτών Visa και Mastercard της Τράπεζας, δεσμεύονται από τους Όρους Χρήσης & Προϋποθέσεων Καρτών αυτών και Όρους Χρήσης & Προϋποθέσεων καρτών Prepaid που βρίσκονται αναρτημένοι στην ιστοσελίδα της Τράπεζας, καθώς και από οποιαδήποτε άλλη σχετική συμφωνία με την Τράπεζα, η οποία ισχύει από καιρό σε καιρό.


12. Η Τράπεζα Κύπρου διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις σε οποιοδήποτε χρόνο με ειδοποίηση η οποία θα κοινοποιηθεί στους πελάτες.


13. Στο ευρύτερο μέτρο που επιτρέπεται από τη Νομοθεσία, η Τράπεζα δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια, βλάβη ή ζημιά σε οποιοδήποτε πρόσωπο ή περιουσία που δυνατόν να προκύψει, άμεσα ή έμμεσα, ολικώς ή μερικώς, από την αποδοχή της εν λόγω έκπτωσης.


14. Η Τράπεζα δεν προβαίνει σε οποιεσδήποτε διαβεβαιώσεις ή παραστάσεις, δεν παρέχει οποιεσδήποτε εγγυήσεις αναφορικά με οποιαδήποτε αγαθά ή υπηρεσίες οποιασδήποτε επιχείρησης η οποία συμμετέχει στο σχέδιο επιβράβευσης καρτών Ανταμοιβή και δεν επιδοκιμάζει οποιαδήποτε τέτοια αγαθά ή υπηρεσίες.


15. Με τη συμμετοχή τους στην εκστρατεία, οι συμμετέχουσες/ντες βεβαιώνουν ότι έχουν διαβάσει και κατανοήσει τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις και Όρους Χρήσης & Προϋποθέσεων Καρτών και Όρους Χρήσης & Προϋποθέσεων καρτών Prepaid της Τράπεζας και έχουν συμφωνήσει να δεσμεύονται από αυτούς.


16. Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις θα διέπονται από το Κυπριακό Δίκαιο.