ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Εκστρατείας Beauty Line, Holland & Barrett, Yves Rocher και Beauty Store

 1. Δικαίωμα συμμετοχής στην εκστρατεία έχουν όλοι οι πελάτες που είναι κύριοι κάτοχοι καρτών της Τράπεζας Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ (η ̎Τράπεζα̋) και θα πραγματοποιήσουν αγορές συνολικής αξίας €100 με τις κάρτες της Τράπεζας στα καταστήματα Beauty Line, Holland & Barrett, Yves Rocher και Beauty Store (τα ‘Καταστήματα’), κατά την περίοδο 15 Μαΐου 2024 μέχρι 15 Ιουνίου 2024, οι οποίοι θα λάβουν δωροκουπόνι €10 (το ‘Δωροκουπόνι’), εξαργυρώσιμο σε οποιοδήποτε από τα Καταστήματα.                   
 1. Η προσφορά γίνεται σε συνεργασία με τα Καταστήματα, τα οποία συμμετέχουν στο Σχέδιο Ανταμοιβή της Τράπεζας.
 2. Απαραίτητες προϋποθέσεις για να δικαιούται κάποιος πελάτης το Δωροκουπόνι είναι όπως εντός της περιόδου της εκστρατείας:

Α. Κατεβάσει και εγγραφεί στην εφαρμογή ‘Antamivi app’ και

Β. Ακολούθως πραγματοποιήσει αγορές €100 σε μία ή περισσότερες συναλλαγές σωρευτικά με τις κάρτες της Τράπεζας στα Καταστήματα.

 1. Οι πελάτες που θα πληρούν τις ως άνω αναφερόμενες στην παράγραφο (3) προϋποθέσεις, θα αποτελούν δικαιούχους της παρούσας εκστρατείας (οι ‘Δικαιούχοι’).
 2. Στον κάθε Δικαιούχο θα αντιστοιχεί ένα Δωροκουπόνι μόνο, το οποίο θα εμφανίζεται στο λογαριασμό του στην εφαρμογή ‘Antamivi app’.
 3. Το Δωροκουπόνι θα μπορεί να εξαργυρωθεί μέχρι τις 31 Ιουλίου 2024.
 4. Το Δωροκουπόνι είναι εξαργυρώσιμο μόνο για συναλλαγές με φυσική παρουσία σε οποιοδήποτε από τα Καταστήματα και δεν μπορεί να εξαργυρωθεί για συναλλαγές μέσω διαδικτύου.
 5. Ο κάθε Δικαιούχος δύναται να χρησιμοποιήσει το Δωροκουπόνι σε μια ή περισσότερες αγορές μέχρι εξαντλήσεως της αξίας του, ήτοι, του συνολικού ποσού των €10.
 6. Στην εκστρατεία συμμετέχουν όλοι οι πελάτες που είναι κύριοι κάτοχοι καρτών Visa ή/και Mastercard (χρεωστικές ή/και πιστωτικές ή/και prepaid) της Τράπεζας, οι οποίοι είναι άνω των 18 ετών.
 7. Από την εκστρατεία εξαιρούνται οι εταιρικές κάρτες (business cards) και οι κάρτες που είναι συνδεδεμένες με λογαριασμό σε νόμισμα διαφορετικό από το Ευρώ.
 8. Η Τράπεζα δύναται, κατά την κρίση της, να αποκλείσει οποιαδήποτε συμμετοχή και να μην επιτρέψει την περαιτέρω συμμετοχή στην εκστρατεία σε οποιοδήποτε πρόσωπο παρεμβαίνει με οποιοδήποτε τρόπο στη διαδικασία συμμετοχής ή στην ομαλή λειτουργία της εκστρατείας ή που ενεργεί κατά παράβαση των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων.
 9. Χωρίς επηρεασμό της παραγράφου (1) πιο πάνω, το Δωροκουπόνι δεν μπορεί να ανταλλαχθεί με μετρητά ή με οποιοδήποτε άλλο έπαθλο ή δώρο.
 10. Η ισχύς της εκστρατείας, θα αφορά την περίοδο από 15/05/2024 μέχρι 15/06/2024.
 11. Η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις σε οποιοδήποτε χρόνο με ειδοποίηση των πελατών.
 12. Οι κάτοχοι των καρτών Visa και Mastercard της Τράπεζας, δεσμεύονται από τους Όρους Χρήσης & Προϋποθέσεων Καρτών και Όρους Χρήσης & Προϋποθέσεων Καρτών Prepaid που βρίσκονται αναρτημένοι στην ιστοσελίδα της Τράπεζας (https://www.bankofcyprus.com/en-gb/Personal/), τους Όρους και Προϋποθέσεις του Σχεδίου Επιβράβευσης Καρτών Ανταμοιβή (https://www.antamivi.com.cy), καθώς και από οποιαδήποτε άλλη σχετική συμφωνία με την Τράπεζα, η οποία ισχύει από καιρό σε καιρό.
 13. Η Τράπεζα δεν προβαίνει σε οποιεσδήποτε διαβεβαιώσεις ή παραστάσεις, δεν παρέχει οποιεσδήποτε εγγυήσεις αναφορικά με οποιαδήποτε αγαθά ή υπηρεσίες οποιουδήποτε εκ των Καταστημάτων και δεν επιδοκιμάζει οποιαδήποτε τέτοια αγαθά ή υπηρεσίες.
 14. Στο ευρύτερο μέτρο που επιτρέπεται από τη Νομοθεσία, η Τράπεζα δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια, βλάβη ή ζημιά σε οποιοδήποτε πρόσωπο ή περιουσία που δυνατόν να προκύψει, άμεσα ή έμμεσα, ολικώς ή μερικώς, από την αποδοχή του Δωροκουπονιού.
 15. Η συμμετοχή των πελατών στην εκστρατεία είναι υπό την προϋπόθεση της πλήρους και ανεπιφύλακτης αποδοχής των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων.
 16. Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις θα διέπονται από το Κυπριακό Δίκαιο.