ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Όροι συμμετοχής στην διαφημιστική εκστρατεία Christmas Digital Onboarding 2022

 ΌΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

 

  1. Η παρούσα διαφημιστική εκστρατεία διεξάγεται από την Τράπεζα Κύπρου και δικαίωμα συμμετοχής έχουν μόνο άτομα που διαμένουν μόνιμα στην Κυπριακή Δημοκρατία και είναι άνω των 18 ετών.
  2. Η διαφημιστική εκστρατεία αφορά μόνο τους νέους πελάτες της Τράπεζας Κύπρου που έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία εγγραφής τους, ανοίγοντας τον τραπεζικό λογαριασμό ή αποκτώντας την κάρτα ή εγγράφοντας στα ψηφιακά κανάλια «1bank» της Τράπεζας Κύπρου μέσω της εφαρμογής BoC Mobile App.
  3. Κάθε νέος πελάτης που θα ακολουθήσει τη διαδικασία εγγραφής ως πελάτης της Τράπεζας Κύπρου μέσω της εφαρμογής BoC Mobile App θα επωφεληθεί από τα ακόλουθα
  • Θα πιστωθεί στον λογαριασμό του e-voucher (Antamivi) αξίας 25 € για τα JUMBO . Το e-voucher των 25 € πιστώνεται στον λογαριασμό του πελάτη εντός 14 ημερών από την ημέρα που ο πελάτης θα ολοκληρώσει τη διαδικασία Digital Onboarding ως πελάτης της Τράπεζας Κύπρου.
  • Οι πελάτες δεν έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν το e-voucher διαδικτυακά (e-jumbo.gr)ή στο εξωτερικό.

  • Θα συμμετέχει σε κλήρωση που θα πραγματοποιηθεί εντός 14 ημερών από την ολοκλήρωση της διαφημιστικής εκστρατείας Christmas Digital Onboarding στις 09/01/2023 και 2 νικητές θα κερδίσουν είτε ένα SmartWatch της Garmin (https://www.garmincyprus.com/product/epix-gen-2/) είτε ένα 1 apple watchUltra  (https://www.apple.com/apple-watch-ultra/ )

4.Η διαφημιστική εκστρατεία θα διαρκέσει έως τις 09/01/2023.

5. Η Τράπεζα Κύπρου δεν ευθύνεται, στον μέγιστο δυνατό βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, για οποιαδήποτε απώλεια, ζημία ή βλάβη που προκαλείται σε οποιοδήποτε πρόσωπο ή σε οποιαδήποτε περιουσία που προκύπτει, άμεσα ή έμμεσα, εν όλω ή εν μέρει, ως αποτέλεσμα της αποδοχής της ανταμοιβής.

6. Η Τράπεζα Κύπρου δύναται, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να αποκλείσει οποιοδήποτε πρόσωπο από τη συμμετοχή στην παρούσα διαφημιστική εκστρατεία και δύναται να απαγορεύσει σε οποιοδήποτε πρόσωπο την περαιτέρω συμμετοχή του στην παρούσα διαφημιστική εκστρατεία, εάν το εν λόγω πρόσωπο παρεμβαίνει με οποιονδήποτε τρόπο στη διαδικασία συμμετοχής ή στην ομαλή λειτουργία της διαφημιστικής εκστρατείας ή ενεργεί κατά παράβαση των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων

7. Το πακέτο που περιγράφεται στο σημείο 3 ανωτέρω δεν μπορεί να ανταλλαγεί με μετρητά ή οποιοδήποτε άλλο βραβείο ή δώρο.

8. Με τη συμμετοχή σας στην παρούσα εκστρατεία αποδέχεστε πλήρως και ανεπιφύλακτα τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις.

9. Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις διέπονται από το δίκαιο της Κύπρου.

Terms of participation in the Christmas Digital Onboarding promotional campaign 2022

 

TERMS AND CONDITIONS

  1. This promotional campaign is carried out by the Bank of Cyprus and only persons residing permanently in the Republic of Cyprus and who are over the age of 18 have the right to participate.
  2. The promotional campaign only concerns new customers of the Bank of Cyprus who complete their registration process with the opening a bank account, by obtaining a card and subscribing with the Bank of Cyprus’ "1bank" digital channels through the BoC Mobile App.
  3. Every new customer who follows the procedure for registering as a customer of the Bank of Cyprus through the BoC Mobile app, will benefit from the following:

 

  • Will be credited in their account €25 e-voucher(Antamivi) for JUMBO . The €25 e-voucher  will be credited in customers account within 14 days from the day that customers complete the Digital Onboarding procedure as Boc customer.

     Customers will not be able to use the e-voucher online(e-jumbo.gr ) or abroad.

                   

4. The promotional campaign shall last until 09/01/2023.

5. The Bank of Cyprus shall not be liable, to the fullest extent permitted by law, for any loss, damage or harm caused to any person or to any property arising, directly or indirectly, in whole or in part, as a result of accepting the reward.

6. The Bank of Cyprus may, in its absolute discretion, exclude any person from participating in this promotional campaign and may prohibit any person from further participating in this promotional campaign if the said person interferes in any manner in the process of participating or in the smooth operation of the promotional campaign or acts in breach of these Terms and Conditions.

7. The package described in point 3 above cannot be exchanged for cash or any other prize or gift.

8. By participating in this campaign, you are deemed to have fully and unconditionally accepted these Terms and Conditions.

9. These Terms and Conditions shall be governed by Cyprus Law.