ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Ο πιο πάνω διαγωνισμός έχει διοργανωθεί από τo Σχέδιο ανταμοιβή και την Τράπεζα Κύπρου και δικαίωμα συμμετοχής σε αυτόν έχουν όσοι διαμένουν μόνιμα στην Κυπριακή Δημοκρατία και είναι άνω των 18 ετών.

Η διαδικασία της κλήρωσης θα γίνεται ως εξής:

Κάνε like τη σελίδα του Σχεδίου ανταμοιβή.

Κάνε tag τον φίλο σου που θα ήθελες να πιείς καφέ μαζί του.

Οι δύο (2) νικητές θα αναδειχθούν μέσω κλήρωσης στις 09/11/2021.

 Οι 2 τυχεροί θα λάβουν από μία μηχανή Nespresso Vertuo.

 Η διάρκεια της ενέργειας αυτής θα είναι από 08/10/2021 μέχρι 08/11/2021.

 Οι τυχεροί θα ενημερωθούν με μήνυμα μέσω Facebook Messenger.

 Οι ακόλουθες ενέργειες δεν συμπεριλαμβάνονται στην κλήρωση: (α) μήνυμα στο Facebook Messenger με το σχόλιό σας και (β) περισσότερα από ένα (1) tag στο σχόλιό σας.

 Στο ευρύτερο μέτρο που επιτρέπεται από τη Νομοθεσία, η Τράπεζα Κύπρου δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια, βλάβη ή ζημιά σε οποιοδήποτε πρόσωπο ή περιουσία που δυνατόν να προκύψει, άμεσα ή έμμεσα, ολικώς ή μερικώς, από την αποδοχή της επιβράβευσης.

 Η Τράπεζα Κύπρου δύναται, κατά την απόλυτη κρίση της, να αποκλείσει οποιαδήποτε συμμετοχή και να απαγορεύσει την περαιτέρω συμμετοχή στη ενέργεια αυτή σε οποιοδήποτε πρόσωπο που παρεμβαίνει με οποιοδήποτε τρόπο στη διαδικασία συμμετοχής ή στην ομαλή λειτουργία της ενέργειας ή που ενεργεί κατά παράβαση των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων.

Η Τράπεζα Κύπρου διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις σε οποιοδήποτε χρόνο με ειδοποίηση των μελών της σελίδας.

Η συμμετοχή στην ενέργεια αυτή θεωρείται ως πλήρης και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων.

Με τη συμμετοχή σας στον Διαγωνισμό δίνετε στo Σχέδιο ανταμοιβή και στην Τράπεζα Κύπρου το δικαίωμα να δημοσιεύσουν το όνομα, τα στοιχεία που ζητούνται από τον διαγωνισμό και τη φωτογραφία σας στην ιστοσελίδα τους, κοινωνικά δίκτυα (Facebook, Ιnstagram, LinkedIn), στα ΜΜΕ και στον Τύπο.

Αποδεχόμενοι να λάβουν το δώρο, οι Νικητές επιτρέπουν στo Σχέδιο ανταμοιβή και στην Τράπεζα Κύπρου, να δημοσιοποιήσουν το όνομα, το πρόσωπο, την ηλικία και την πόλη διαμονής τους και μέσα από προωθητικές ενέργειες σε σχέση με τον Διαγωνισμό, διά μέσου των ενεργειών δημοσίων σχέσεων και των μέσων. Οι Νικητές περαιτέρω συμφωνούν ότι θα είναι διαθέσιμοι για να παρευρίσκονται σε οποιαδήποτε φωτογράφηση και/ή άλλη προωθητική δραστηριότητα σε όλη την Κύπρο, από τον Διοργανωτή για τους σκοπούς του Διαγωνισμού, καθ’ οποιονδήποτε χρόνο για περίοδο 6 μηνών από τη λήξη του Διαγωνισμού.

Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις θα διέπονται από το Κυπριακό Δίκαιο.