Αυτό το εργαλείο παρέχεται «ως έχει» και ανάλογα με τη διαθεσιμότητα του. Η Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ (στο εξής «ΤΚ») καταβάλλει κάθε προσπάθεια για να εξασφαλιστεί η ακρίβεια των αποτελεσμάτων και/ή πληροφοριών που παρέχονται. Παρόλα αυτά, τέτοια αποτελέσματα και/ή τέτοιες πληροφορίες θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για σκοπούς καθοδήγησης μόνο και σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να αντικαθιστούν αρμόδιες ή εξειδικευμένες συμβουλές αλλά ούτε πρέπει να ληφθούν ή να τους γίνει επίκληση ως αν να ήταν οικονομικές ή επαγγελματικές συμβουλές. Στις περιπτώσεις όπου οι χρήστες του εργαλείου αυτού το κρίνουν κατάλληλο ή σκόπιμο, θα πρέπει να ζητήσουν ανεξάρτητη επαγγελματική συμβουλή επί του θέματος. 

Οποιεσδήποτε πληροφορίες (συμπεριλαμβανομένων των επιτοκίων), υπολογισμοί ή αποτελέσματα που παρέχονται ή/και παράγονται από τη χρήση αυτού του εργαλείου, είναι ενδεικτικές και δίνονται μόνο ως παράδειγμα. Δεν αποτελούν προσφορά ούτε δεσμεύουν την «ΤΚ»   ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο. Σε περίπτωση που ισχύουν κυμαινόμενα επιτόκια για τη διευκόλυνση, το ποσό της δόσης, ο συνολικός πληρωτέος  τόκος και το συνολικό ποσό που πρέπει να καταβληθεί στο πλαίσιο της διευκόλυνσης (εάν χορηγηθεί) δύναται να αυξηθούν ή να μειωθούν ανάλογα με τις διακυμάνσεις του βασικού επιτοκίου ή/και του επιτοκίου.Η «ΤΚ» δεν προβαίνει σε οποιεσδήποτε ρητές ή σιωπηρές/εξυπακουόμενες παραστάσεις σχετικά με την ακρίβεια, χρησιμότητα ή διαθεσιμότητα των πληροφοριών, υπολογισμών ή αποτελεσμάτων τα οποία παρέχονται και/ή παράγονται από τη χρήση αυτού του εργαλείου. Περαιτέρω, η «ΤΚ» δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε απόφαση παρθεί από τον/τους χρήστη/χρήστες, βάσει αυτών των πληροφοριών, υπολογισμών ή αποτελεσμάτων. Συνεπώς, ο χρήστης/οι χρήστες του παρόντος εργαλείου αποποιείται/αποποιούνται όλων των πιθανών δικαιωμάτων του/τους σε οποιαδήποτε νομική διαδικασία εναντίον της «ΤΚ» η οποία μπορεί να προκύψει από οικονομική ζημιά ή άλλη ζημιά/βλάβη με οποιονδήποτε τρόπο και εάν επισυμβεί ως αποτέλεσμα της χρήσης των πληροφοριών που παρέχονται και/ή παράγονται με βάση το εργαλείο. 

Στο μέγιστο δυνατό βαθμό που επιτρέπεται από το εφαρμοστέο Δίκαιο, ούτε η «ΤΚ» ούτε οποιαδήποτε άλλη οντότητα που ανήκει στο  Συγκρότημα  της «ΤΚ» αποδέχεται οποιαδήποτε ευθύνη σε οποιοδήποτε πρόσωπο (φυσικό ή νομικό) σχετικά με οποιαδήποτε απώλεια, ζημιά, δαπάνη ή απαίτηση που μπορεί να προκύψει, άμεσα ή έμμεσα, σε σχέση με αυτό το εργαλείο ή χρήση ή κατάχρηση ή αδυναμία χρήσης του παρόντος εργαλείου ή του περιεχομένου του ή οποιοδήποτε μέρος αυτού ή οποιαδήποτε ενέργεια ή οποιαδήποτε παράλειψη οποιουδήποτε χρήστη του εργαλείου με βάση ή σε σχέση με το περιεχόμενο αυτού του εργαλείου. Η «ΤΚ» και όλα τα μέλη/εταιρείες του Συγκροτήματος της «ΤΚ» ρητά αποποιούνται οποιαδήποτε ευθύνη για λάθη και/ή παραλείψεις σχετικά με τις πληροφορίες, υπολογισμούς ή αποτελέσματα τα οποία παρέχονται ή/και παράγονται από την χρήση του εν λόγω εργαλείου. 

Κάθε δικαίωμα, απαλλαγή από ευθύνη, περιορισμός ευθύνης, υπεράσπιση και ασυλία οποιασδήποτε φύσης που ισχύουν για την «ΤΚ» ή στην οποία η «ΤΚ» δικαιούται, δυνάμει της παρούσας «Σημαντικής Σημείωσης», θα  είναι διαθέσιμη και θα εκτείνεται για την προστασία κάθε άλλου μέλους/εταιρείας του Συγκροτήματος της «ΤΚ» και κάθε διευθυντή, αξιωματούχου, υπαλλήλου και αντιπροσώπου της «ΤΚ» ή άλλων μελών/εταιρειών του Συγκροτήματος της «ΤΚ» που ενεργούν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.