Όροι και προϋποθέσεις

Νέο Σχέδιο Επιβράβευσης Τράπεζας Κύπρου («Πρόγραμμα Προνόμια»)

Οι παρακάτω όροι διέπουν τη λειτουργία του Νέου Σχεδίου Πιστότητας (στο εξής καλούμενο το «Πρόγραμμα» ή το «Πρόγραμμα Προνόμια») που δημιούργησε η Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ ( η «Τράπεζα»).

Το Πρόγραμμα έχει ως βασικό στόχο να επιβραβεύει τους πελάτες με βάση την συνολική τους σχέση και συνεργασία με το συγκρότημα της Τράπεζας.

To Πρόγραμμα ξεκινά την 09/05/2024, και θα διέπεται από τους πιο κάτω Όρους και Προϋποθέσεις (οι Όροι’).

 Όροι και Προϋποθέσεις Προγράμματος

 1. Το Πρόγραμμα απευθύνεται στους ιδιώτες πελάτες της Τράπεζας, ηλικίας 18 ετών και άνω.
 2. Από το Πρόγραμμα εξαιρούνται πελάτες που διατηρούν μη εξυπηρετούμενες διευκολύνσεις με την Τράπεζα ή βρίσκονται σε διαδικασία πτώχευσης ή είναι πτωχεύσαντες ή διατηρούν λογαριασμούς σε Κέντρα Αναδιάρθρωσης και Ανάκτησης Χρεών (Restructuring & Recoveries Units) ή είναι καταχωρημένοι στο Κεντρικό Αρχείο Πληροφοριών για Εκδότες Ακάλυπτων Επιταγών (το «ΚΑΠ») ή βρίσκονται σε λίστα κυρώσεων.
 3. Για να συμμετέχουν στο Πρόγραμμα οι πελάτες θα πρέπει να κάνουν εγγραφή και να δώσουν τη συγκατάθεση τους  έτσι ώστε να μπορεί η Τράπεζα να έχει πρόσβαση, να επεξεργάζεται, να διατηρεί και να κυκλοφορεί πληροφορίες μεταξύ των θυγατρικών εταιρειών της (και συγκεκριμένα της Eurolife και των Γενικών Ασφαλειών Κύπρου) επί καθημερινής βάσεως.  
 4. Οι πελάτες θα έχουν το δικαίωμα να αποσύρουν τη συγκατάθεση τους προς την Τράπεζα ανά πάσα στιγμή μέσω του Mobile App ή μέσω της 1bank.  Κάτι τέτοιο θα συνεπάγεται ότι οι πελάτες διακόπτουν την συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα. Σε περίπτωση που οι πελάτες επιθυμούν να επανενταχθούν στο πρόγραμμα,  θα πρέπει να ακολουθήσουν την διαδικασία εγγραφής όπως περιγράφεται στο σημείο 3 πιο πάνω.
 5. Οι πελάτες με τη συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα θα επωφελούνται με συγκεκριμένα προνόμια και ωφελήματα τα οποία θα ανακοινώνονται μέσω διαφόρων οδών.
 6. Για τη συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα, οι πελάτες θα πρέπει να πληρούν τις ελάχιστες προϋποθέσεις, που αναφέρονται πιο κάτω:
  • Nα γίνεται κατάθεση του μισθού τους σε λογαριασμό που διατηρούν στην Τράπεζα ή εναλλακτικά να έχουν ελάχιστη ετήσια πιστωτική κίνηση μεγαλύτερη ή ίση των €12.000 σε λογαριασμό τους στην Τράπεζα. Για τους Συνταξιούχους, ως «μισθός» θα  θεωρείται η σύνταξη τους.
  • Να είναι κάτοχοι τουλάχιστον μιας κάρτας της Τράπεζας (χρεωστικής ή πιστωτικής ή προπληρωμένης).
  • Να είναι ενεργοί συνδρομητές στην 1bank (να έχουν χρησιμοποιήσει την υπηρεσία τουλάχιστον μια φορά τους τελευταίους 12 μήνες).
  • Να είναι συνεπείς στην αποπληρωμή των υποχρεώσεων και των διευκολύνσεων που τους έχουν παραχωρηθεί από την Τράπεζα.
 7. Οι πελάτες οι οποίοι πληρούν τις ελάχιστες προϋποθέσεις, όπως αυτές ορίζονται πιο πάνω, είναι υποψήφιοι για ένταξη σε μια από τις τρεις βαθμίδες του Προγράμματος, με βάση τα πρόσθετα κριτήρια:
Βαθμίδα  Πρόσθετα κριτήρια ένταξης  Λεπτομέριες
Silver    1 Πρόσθετο Προϊόν*

 

*Τα Πρόσθετα Προϊόντα μπορεί να είναι τα ακόλουθα:

 1. Δάνειο (εκτός Στεγαστικού)
 2. Τρεχούμενος με Όριο Υπερανάληψης
 3. Πιστωτική Κάρτα 
 4. Ασφάλεια Eurolife **
 5. Ασφάλεια στις Γενικές Ασφάλειες (Οικίας ή Αυτοκινήτου).
Gold    Συνολικές Καταθέσεις ≥ €50.000 + 2 Πρόσθετα Προϊόντα* ή Στεγαστικό Δάνειο.
Diamond                         Συνολικές Καταθέσεις ≥ €100.000 + 3 Πρόσθετα Προϊόντα* ή Στεγαστικό Δάνειο ≥ €200.000 (αρχικό ποσό εκταμίευσης)  + Συνολικές Καταθέσεις  ≥  €100.000

** Σημαντική Σημείωση:Οι ασφάλειες Eurolife που προσμετρούνται στα Πρόσθετα Προϊόντα είναι όσες αφορούν ατομικές συμβάσεις. Δεν λαμβάνονται υπόψη οι ασφάλειες που συνδέονται με την ομαδική σύμβαση «ΔΑΝΕΙΟΑΣΦΑΛΙΣΗΣ» που έχει συνάψει η Τράπεζα με τη Eurolife για κάλυψη δανείων ή πιστωτικών καρτών ή ορίων σε τρεχούμενους λογαριασμούς πελατών της.

8.  Σε περίπτωση που σε Λογαριασμό Καταθέσεων/ Δανείων υπάρχουν περισσότεροι από ένας δικαιούχοι/χρεώστες, ολόκληρο το ποσό της Κατάθεσης/ Δανείου για σκοπούς Πρόσθετων Κριτηρίων λαμβάνεται υπόψη για τον κάθε δικαιούχο/ χρεώστη ξεχωριστά.
9.  Η Τράπεζα έχει το δικαίωμα να τροποποιεί τις Ελάχιστες Προϋποθέσεις και τα Πρόσθετα Κριτήρια στο Πρόγραμμα χωρίς προηγούμενη ειδική ενημέρωση των πελατών και χωρίς να απαιτείται η συγκατάθεσή τους.
10. Σε καθημερινή βάση θα γίνεται η αξιολόγηση των ελάχιστων προϋποθέσεων και των Πρόσθετων Κριτηρίων ώστε:

 • Τα νέα μέλη που πληρούν τις προϋποθέσεις να εντάσσονται αυτόματα σε μια από τις τρεις βαθμίδες του προγράμματος ανάλογα με τα δεδομένα τους. Προϋπόθεση για να συμμετέχουν στο Πρόγραμμα είναι να κάνουν εγγραφή και να δώσουν την συγκατάθεση τους όπως ορίζεται στο σημείο 3 πιο πάνω.
 • Τα υφιστάμενα μέλη που είναι ήδη σε βαθμίδα και δικαιούνται αναβάθμιση, θα εντάσσονται αυτόματα στη νέα αναβαθμισμένη βαθμίδα.

    Τα μέλη θα ενημερώνονται μέσω μηνύματος στο BoC Mobile App ή/ και στο Internet Banking για την ένταξη τους σε νέα / αναβαθμισμένη βαθμίδα

11. Σε καθημερινή βάση θα γίνεται αξιολόγηση ελάχιστων προϋποθέσεων και των πρόσθετων κριτηρίων,  ώστε:

 • Τα μέλη που δεν  πληρούν τις προϋποθέσεις για  παραμονή σε μια από τις τρεις βαθμίδες του Προγράμματος να αφαιρούνται αυτόματα μετά από 3 μήνες από την τελευταία μέρα που πληρούσαν τα κριτήρια συμμετοχής στο Πρόγραμμα, και να μην δικαιούνται πλέον τα προνόμια του Προγράμματος.
 • Τα μέλη που λόγω αλλαγής στη συνεργασία τους με την Τράπεζα δικαιολογούν μεταφορά σε χαμηλότερη βαθμίδα στο  Πρόγραμμα, να εντάσσονται αυτόματα στην χαμηλότερη βαθμίδα μετά από 3 μήνες από την τελευταία μέρα που πληρούσαν τα κριτήρια της υφιστάμενης τους βαθμίδας, και να δικαιούνται  στο εξής τα προνόμια που αντιστοιχούν στη νέα τους βαθμίδα.

   Τα μέλη που αφαιρούνται από το Πρόγραμμα ή μεταφέρονται σε χαμηλότερη βαθμίδα, θα ενημερώνονται μέσω BoC Mobile App ή/ και στο Internet Banking.

12. Σε περίπτωση που κάποιο μέλος, λόγω μη ορθής καταχώρησης των στοιχείων του στα συστήματα της Τράπεζας ή της Eurolife ή των Γενικών Ασφαλειών, δεν ενταχθεί σε βαθμίδα στο Πρόγραμμα ή ενταχθεί σε βαθμίδα διαφορετική από αυτή που θα εντασσόταν αν η πληροφόρηση ήταν ορθή, θα γίνεται διόρθωση των στοιχείων του, και θα εντάσσεται στην νέα ορθή βαθμίδα, χωρίς όμως το μέλος να έχει το δικαίωμα να ζητήσει αναδρομικά προνόμια / ωφελήματα.>
13.  Σε περίπτωση που το μέλος επιλεγεί για μεταφορά στο σχέδιο PRIVILEDGE, τότε αυτόματα θα αφαιρείται από το Πρόγραμμα Προνόμια και θα εντάσσεται αυτόματα στο σχέδιο PRIVILEDGE όπου θα απολαμβάνει τα προνόμια του σχεδίου αυτού μόνο.
14.  Σε περίπτωση μέλους που είναι στο σχέδιο PRIVILEDGE και παύσει να είναι μέλος του, τότε (1) σε περίπτωση που ήταν μέλος στο Πρόγραμμα Προνόμια πριν την ένταξη στο σχέδιο PRIVILEDGE αυτόματα εντάσσεται σε μια από τις 3 βαθμίδες του Προγράμματος με βάση τις προϋποθέσεις που πληροί τη δεδομένη χρονική στιγμή, (2) σε περίπτωση που δεν ήταν μέλος στο Πρόγραμμα Προνόμια πριν την ένταξη στο σχέδιο PRIVILEDGE, τότε θα πρέπει να προχωρήσει να κάνει εγγραφή στο Πρόγραμμα και να δώσει την συγκατάθεση του όπως περιγράφεται στο σημείο 3 πιο πάνω. Δεδομένου ότι ικανοποιεί τα κριτήρια ένταξης του σε κάποιαν από τις τρεις βαθμίδες του Προγράμματος Προνόμια, τότε με την εγγραφή του εντάσσεται στη αντίστοιχη βαθμίδα του Προγράμματος.
15.  Τα μέλη θα μπορούν ανά πάσα  στιγμή να γνωρίζουν τη βαθμίδα στην οποία εντάσσονται μέσω του BoC Mobile App καθώς επίσης και μέσω του Internet Banking.
16.  Τα μέλη ενημερώνονται για τα προνόμια που δικαιούνται ανάλογα με τη βαθμίδα τους, μέσω διαφόρων οδών.
17. Η Τράπεζα μπορεί να ανακοινώνει στα μέλη του Προγράμματος επιπλέον ειδικά προνόμια και ωφελήματα που αφορούν είτε σε όλα τα μέλη του Προγράμματος, είτε σε επιλεγμένες βαθμίδες, είτε σε επιλεγμένες συναλλαγές ή δραστηριότητες κατά την απόλυτη κρίση της Τράπεζας. Τα μέλη ενημερώνονται για τα ειδικά προνόμια και ωφελήματα και για τους ειδικότερους όρους αυτών, με τους τρόπους που αναφέρονται στον όρο 16 ανωτέρω.
18.  Τα μέλη θα απολαμβάνουν τα προνόμια της βαθμίδας στην οποία θα βρίσκονται κατά το στάδιο αίτησης για ένα νέο προϊόν και όχι της βαθμίδας στην οποία θα ενταχθούν μετά την απόκτηση του νέου προϊόντος. Για παράδειγμα, το μέλος Α είναι στην βαθμίδα Silver και κάνει αίτηση για νέο Στεγαστικό Δάνειο. Το μέλος θα λάβει μειωμένη τιμολόγηση στο Στεγαστικό του Δάνειο με βάση τα προνόμια της βαθμίδας Silver παρά το ότι μετά το άνοιγμα του Στεγαστικού Δανείου ο πελάτης θα ενταχθεί στην βαθμίδα Gold.
19.  Τα προνόμια και ωφελήματα που δικαιούται το μέλος μέσω του Προγράμματος, δεν μπορούν να μεταβιβαστούν ή να εκχωρηθούν σε οποιονδήποτε τρίτο πρόσωπο.
20.  Η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί  καθ’ οιονδήποτε χρόνο τους παρόντες Όρους. Οι τροποποιήσεις  γνωστοποιούνται στα μέλη μέσω της ιστοσελίδας της Τράπεζας ή/και με κάθε πρόσφορο, κατά την κρίση της Τράπεζας, μέσο και έχουν άμεση ισχύ, εκτός  εάν ορίζεται διαφορετικά.
21.  Η Τράπεζα δύναται να αποσύρει, αναστείλει και/ή διακόψει  το Πρόγραμμα καθ’ οιονδήποτε χρόνο, κατά την απόλυτη κρίση της,  ενημερώνοντας σχετικά τα μέλη ένα (1) μήνα πριν, μέσω της ιστοσελίδας της Τράπεζας ή/και με κάθε πρόσφορο κατά την κρίση της μέσο. Στην περίπτωση αυτή τα μέλη έχουν τη δυνατότητα να εξαργυρώσουν τα διαθέσιμα προνόμια τους εντός της χρονικής προθεσμίας που θα ορισθεί από την Τράπεζα.
22.  Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις καθώς επίσης και οποιεσδήποτε τροποποιήσεις αυτών θα διέπονται από το Κυπριακό Δίκαιο.