ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ (ΤΟ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΝΟΜΙΑ» Ή ΤΟ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ»)

Ενεργοποιώντας την επιλογή «Εγγραφείτε Τώρα», εγώ, το υποκείμενο των δεδομένων, συγκατατίθεμαι στην επεξεργασία των Προσωπικών μου Δεδομένων που ορίζονται στον όρο 3 πιο κάτω, τον οποίο έχω διαβάσει προσεκτικά και κατανοήσει πλήρως. 

Αναγνωρίζω ότι η Τράπεζα δεσμεύεται να προστατεύει την ιδιωτικότητα μου και να χειρίζεται τα Προσωπικά μου Δεδομένα με ανοικτό και διαφανή τρόπο και πάντοτε σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων της ΕΕ (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679) («ΓΚΠΔ») και της Δήλωσης Προστασίας Προσωπικών Δεδομένωντης Τράπεζας, η οποία είναι διαθέσιμη στα καταστήματα της Τράπεζας και ηλεκτρονικά στη διεύθυνση https://www.bankofcyprus.com.cy/en-gb/contact_us/privacy-notice/.

Κατανοώ, αναγνωρίζω και συμφωνώ ότι προϋπόθεση για τη συμμετοχή μου στο Νέο Σχέδιο Επιβράβευσης της Τράπεζας Κύπρου (το «Πρόγραμμα Προνόμια» ή το «Πρόγραμμα») είναι η Τράπεζα να μπορεί και να έχει πρόσβαση, να επεξεργάζεται, να διατηρεί και να μεταδίδει πληροφορίες μεταξύ των πιο κάτω θυγατρικών εταιρειών της σε καθημερινή βάση.

Αναγνωρίζω επίσης ότι έχω το δικαίωμα να αποσύρω τη συγκατάθεση που δίνω στην Τράπεζα με την παρούσα δήλωση ανά πάσα στιγμή και αν επιλέξω να το πράξω δεν θα έχω πλέον δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα Προνόμια.  

*Εάν δεν επιθυμείτε να δώσετε την πιο πάνω συγκατάθεση, η Τράπεζα θα θεωρήσει ότι δεν έχετε δώσει τη ρητή σας συγκατάθεση για την πρόσβαση, επεξεργασία, διατήρηση και μετάδοση των πληροφοριών και ως εκ τούτου δεν θα μπορείτε να συμμετάσχετε στο Πρόγραμμα Προνόμια.

_____________________________________________________________

 

 1. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας των Προσωπικών μου Δεδομένων (όπως ο όρος ορίζεται στο ΓΚΠΔ) είναι η Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ , η οποία είναι δημόσια εταιρεία με αριθμό εγγραφής HE 165, με εγγεγραμμένο γραφείο στη διεύθυνση Στασίνου 51, Αγία Παρασκευή, Στρόβολος 2002, Λευκωσία, Κύπρος (η «Τράπεζα» ή η «Τράπεζα Κύπρου»).

 1. ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓEΊ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΝΟΜΙΑ

Το Πρόγραμμα επιβραβεύει τους πελάτες με βάση την συνολική τους σχέση και συνεργασία με την Τράπεζα καθώς και τις ασφαλιστικές εταιρείες του συγκροτήματος της Τράπεζας: Eurolife και Γενικές Ασφάλειες Κύπρου.

Το Πρόγραμμα απευθύνεται στους ιδιώτες πελάτες της Τράπεζας. Για τη συμμετοχή τους σε αυτό και την ένταξη τους σε μια από τις τρεις βαθμίδες του Προγράμματος (Silver, Gold, Diamond), οι πελάτες θα πρέπει να πληρούν ελάχιστες προϋποθέσεις και πρόσθετα κριτήρια ένταξης. Για να δείτε τους όρους και προϋποθέσεις του Προγράμματος πατήστε εδώ.

Οι πελάτες με τη συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα και ανάλογα με την βαθμίδα που εντάσσονται (Silver, Gold, Diamond), θα επωφελούνται με συγκεκριμένα προνόμια και ωφελήματα τα οποία θα ανακοινώνονται από την Τράπεζα μέσω διαφόρων καναλιών επικοινωνίας.

Νοείται ότι η χρήση των προνομίων και ωφελημάτων από πλευράς πελατών είναι προαιρετική.

 1. ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΤΥΓΧΑΝΟΥΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Για την παροχή του Προγράμματος, η Τράπεζα θα έχει πρόσβαση, θα επεξεργάζεται, θα διατηρεί και θα διανέμει τις πιο κάτω πληροφορίες/δεδομένα προς και από τη Eurolife και τις Γενικές Ασφάλειες Κύπρου για τον σκοπό εγγραφής μου στο Πρόγραμμα.

Πιο συγκεκριμένα, οι πληροφορίες αυτές θα περιλαμβάνουν:

 • CIF (Customer Information File)
 • Ημερομηνία γέννησης
 • Αριθμός ταυτότητας
 • Αριθμός τηλεφώνου
 1. ΣΚΟΠΟΙ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Με την παροχή της συγκατάθεσης μου, τα Προσωπικά μου Δεδομένα θα υποβάλλονται σε επεξεργασία από την Τράπεζα όταν αυτό είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση των ακόλουθων σκοπών:

 • Επιλεξιμότητα: Προκειμένου να καθοριστεί η επιλεξιμότητα μου για να ενταχθώ στο Πρόγραμμα που προσφέρει η Τράπεζα.
 • Ενημέρωση για προϊόντα/υπηρεσίες: Προκειμένου η Τράπεζα να μου γνωστοποιήσει οποιοδήποτε ωφέλημα, τα χαρακτηριστικά και άλλες πληροφορίες σχετικά με προϊόντα και υπηρεσίες που ήδη έχω με την Τράπεζα. 
 1. ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΓΚΠΔ

Αναγνωρίζω ότι, ως υποκείμενο των δεδομένων, έχω τα δικαιώματα που μου παρέχονται βάσει του ΓΚΠΔ, όπως αυτά επεξηγούνται επίσης στη Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένωντης Τράπεζας. Τα εν λόγω δικαιώματα  περιλαμβάνουν τα εξής:

 • Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης μου: Κατανοώ ότι έχω το δικαίωμα να ανακαλέσω τη συγκατάθεση που δίνεται επί του παρόντος στην Τράπεζα με την ανάκληση της εγγραφής μου στο Πρόγραμμα. Κατανοώ περαιτέρω ότι οποιαδήποτε ανάκληση της συγκατάθεσης δεν επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση πριν από την ανάκληση της.
 • Πρόσβαση στα Προσωπικά μου Δεδομένα. Μπορώ να λάβω αντίγραφο των Προσωπικών Δεδομένων που τηρεί η Τράπεζα για εμένα και να ελέγξω ότι η Τράπεζα τα επεξεργάζεται νόμιμα. Για να λάβω ένα τέτοιο αντίγραφο μπορώ να συμπληρώσω μια ηλεκτρονική φόρμα μέσω της ιστοσελίδας της Τράπεζας (http://www.bankofcyprus.com.cy/en-gb/contact_us/).
 • Αίτηση διόρθωσης [αποκατάσταση] των Προσωπικών μου Δεδομένων.
 • Αίτηση διαγραφής των Προσωπικών μου Δεδομένων, όπου δεν υπάρχει κανένας βάσιμος λόγος να συνεχίσει η Τράπεζα να τα επεξεργάζεται.
 • Ένσταση κατά της επεξεργασίας των Προσωπικών μου Δεδομένων. Διατηρώ το δικαίωμα να ενσταθώ κατά τηςεπεξεργασίας των Προσωπικών μου Δεδομένων για σκοπούς άμεσης προώθησης πωλήσεων. Αυτό περιλαμβάνει επίσης τη δημιουργία προφίλ στο βαθμό που σχετίζεται με την άμεση προώθηση πωλήσεων.
 • Αίτηση λήψης αντιγράφου των Προσωπικών μου Δεδομένων σε δομημένη και κοινώς χρησιμοποιούμενη μορφή και να διαβιβάσω τα δεδομένα αυτά σε άλλους οργανισμούς [γνωστό ως δικαίωμα  φορητότητας  δεδομένων].
 • Αίτηση περιορισμού της επεξεργασίας των Προσωπικών μου Δεδομένων, δηλαδή εάν:
  • δεν είναι ακριβή,
  • έχουν χρησιμοποιηθεί παράνομα, αλλά δεν επιθυμώ τη διαγραφή τους από την Τράπεζα,
  • δεν είναι πλέον σχετικά, αλλά θέλω η Τράπεζα να τα διατηρήσει για χρήση σε πιθανές νομικές αξιώσεις,
  • έχω ήδη αιτηθεί από την Τράπεζα να σταματήσει να χρησιμοποιεί τα Προσωπικά μου Δεδομένα, αλλά περιμένω από την Τράπεζα να επιβεβαιώσει εάν έχει νόμιμους λόγους να χρησιμοποιήσει τα Προσωπικά μου Δεδομένα.
 1. ΔΗΛΩΣΗ

Με το παρόν κατανοώ, αποδέχομαι και αναγνωρίζω ότι ο συνδυασμός του Κωδικού Χρήστη (User ID) και του Κωδικού Πρόσβασης (Passcode) μου που αποτελούν την επαλήθευση της ταυτότητας μου από την Τράπεζα, ισοδυναμεί με την υπογραφή μου και περαιτέρω συμφωνώ και αποδέχομαι ότι η συνδυασμένη χρήση θα έχει το ίδιο αποτέλεσμα και ισχύ με την ιδιόχειρη υπογραφή μου, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε πιστοποίηση από οποιαδήποτε αρμόδια αρχή ή υπηρεσία.

Περαιτέρω, διά της παρούσης συμφωνώ και αποδέχομαι ότι η Τράπεζα θα θεωρήσει / θα εκλάβει ότι η συνδυασμένη χρήση του Κωδικού Χρήστη και του Κωδικού Πρόσβασης μου έχουν εισαχθεί από εμένα προσωπικά και η Τράπεζα δεν φέρει ευθύνη σε περίπτωση που ο Κωδικός Χρήστη και ο Κωδικός Πρόσβασης μου χρησιμοποιηθούν χωρίς την εξουσιοδότησή μου από τρίτο πρόσωπο λόγω δικής μου αμέλειας και/ή απερισκεψίας και/ή επιπολαιότητας ή/και παράλειψης και/ή άλλως πως.