Νέα δάνεια χωρίς αρχικές χρεώσεις

Δεν χρεώνονται τα πιο κάτω αρχικά τραπεζικά έξοδα

  • Έξοδα διευθέτησης:

    αφορούν έξοδα της Τράπεζας για την ετοιμασία και αξιολόγηση της αίτησής σας.

  • Έξοδα ετοιμασίας συμβολαίων:

    αφορούν έξοδα για την ετοιμασία των εγγράφων και καθορίζονται από το ύψος του δανείου.