Σπίτι
Αυτοκίνητο
Προσωπικές Ανάγκες
Εξοχικό

Σπίτι/Ανακαίνιση

Υπολογίστε την ενδεικτική δόση, συνολικό τόκο και κόστος για το πρώτο σας σπίτι ή την ανακαίνισή του.

Βασικό επιτόκιο

Συνεισφορά

Διάρκεια

Χρόνια
Μήνες

Ποσό

Ενδεικτικό αποτέλεσμα

Αριθμός δόσεων που θα καταβάλετε
Το ποσό των ίσων δόσεων που θα πληρώνετε κάθε μήνα κατά τη διάρκεια της χρηματοδότησης σας
Το σύνολο των τόκων που θα πληρώσετε καθ΄ όλη τη διάρκεια της χρηματοδότησης σας
Το συνολικό ποσό που θα πρέπει να πληρώσετε για την πλήρη εξόφληση της χρηματοδότησής σας
*Ενδεικτικά

Σημείωση

Για τον υπολογισμό της ενδεικτικής δόσης, χρησιμοποιείται το πιο ψηλό επιτόκιο, λαμβάνοντας υπόψη την συνεισφορά και την βάση επιτοκίου που έχετε επιλέξει.
Σημειώνεται ότι το συνολικό επιτόκιο με βάση το Βασικό Επιτόκιο ΕΚΤ ανέρχεται, επί του παρόντος και ενδεικτικά,
 από  6,45% έως 6,60% και το συνολικό επιτόκιο με βάση το ΒΕΤΚ ανέρχεται, επί του παρόντος και ενδεικτικά, από 4,81% έως 4,96%.
Τα προσφερόμενα επιτόκια διαφέρουν βάση κριτηρίων που αξιολογούνται και εφαρμόζονται από την Τράπεζα, σύμφωνα με την εκάστοτε πιστωτική πολιτική της.
Για περισσότερες πληροφορίες αποταθείτε σε οποιοδήποτε κατάστημα της Τράπεζας Κύπρου.

Για ενδεικτικά παραδείγματα πατήστε εδώ

Αυτοκίνητο

Υπολογίστε την ενδεικτική δόση, συνολικό τόκο και κόστος για το νέο σας αυτοκίνητο. To «Green Car» Hire Purchase δεν προσφέρεται για μεταχειρισμένα αυτοκίνητα

Είδος αυτοκινήτου

Είδος επιτοκίου

Συνεισφορά

Διάρκεια

Χρόνια
Μήνες

Ποσό

Ενδεικτικό αποτέλεσμα

Αριθμός δόσεων που θα καταβάλετε
Το ποσό των ίσων δόσεων που θα πληρώνετε κάθε μήνα κατά τη διάρκεια της χρηματοδότησης σας
Το σύνολο των τόκων που θα πληρώσετε καθ΄ όλη τη διάρκεια της χρηματοδότησης σας
Το συνολικό ποσό που θα πρέπει να πληρώσετε για την πλήρη εξόφληση της χρηματοδότησής σας
*Ενδεικτικά

Προσωπικές ανάγκες

Υπολογίστε την ενδεικτική δόση, συνολικό τόκο και κόστος του δανείου σας για κάλυψη κάθε οικονομικής σας ανάγκης.

Είδος εξασφάλισης

Διάρκεια

Χρόνια
Μήνες

Ποσό

Ενδεικτικό αποτέλεσμα

Αριθμός δόσεων που θα καταβάλετε
Το ποσό των ίσων δόσεων που θα πληρώνετε κάθε μήνα κατά τη διάρκεια της χρηματοδότησης σας
Το σύνολο των τόκων που θα πληρώσετε καθ΄ όλη τη διάρκεια της χρηματοδότησης σας
Το συνολικό ποσό που θα πρέπει να πληρώσετε για την πλήρη εξόφληση της χρηματοδότησής σας
*Ενδεικτικά

Εξοχικό/Ανακαίνιση

Υπολογίστε την ενδεικτική δόση, συνολικό τόκο και κόστος για το εξοχικό σας ή την ανακαίνισή του.

Βασικό επιτόκιο

Συνεισφορά

Διάρκεια

Χρόνια
Μήνες

Ποσό

Ενδεικτικό αποτέλεσμα

Αριθμός δόσεων που θα καταβάλετε
Το ποσό των ίσων δόσεων που θα πληρώνετε κάθε μήνα κατά τη διάρκεια της χρηματοδότησης σας
Το σύνολο των τόκων που θα πληρώσετε καθ΄ όλη τη διάρκεια της χρηματοδότησης σας
Το συνολικό ποσό που θα πρέπει να πληρώσετε για την πλήρη εξόφληση της χρηματοδότησής σας
*Ενδεικτικά

Σημείωση

Για τον υπολογισμό της ενδεικτικής δόσης, χρησιμοποιείται το πιο ψηλό επιτόκιο, λαμβάνοντας υπόψη την συνεισφορά και την βάση επιτοκίου που έχετε επιλέξει.
Σημειώνεται ότι το συνολικό επιτόκιο με βάση το Βασικό Επιτόκιο ΕΚΤ ανέρχεται, επί του παρόντος και ενδεικτικά,
 από  6,45% έως 6,60% και το συνολικό επιτόκιο με βάση το ΒΕΤΚ ανέρχεται, επί του παρόντος και ενδεικτικά, από 4,81% έως 4,96%.
Τα προσφερόμενα επιτόκια διαφέρουν βάση κριτηρίων που αξιολογούνται και εφαρμόζονται από την Τράπεζα, σύμφωνα με την εκάστοτε πιστωτική πολιτική της.
Για περισσότερες πληροφορίες αποταθείτε σε οποιοδήποτε κατάστημα της Τράπεζας Κύπρου.

Για ενδεικτικά παραδείγματα πατήστε εδώ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ-ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ