Επενδύσεις άμεσης παράδοσης

  • Επιλέξτε ομόλογα Επιλέξτε κρατικά ή εταιρικά ομόλογα και ομόλογα ξένων εταιρειών στις αναπτυγμένες και στις αναδυόμενες αγορές, και στην πρωτογενή και τη δευτερογενή αγορά.
  • Συναλλαγές σε Ξένο Συνάλλαγμα Διευκολύνουμε την εκτέλεση των συναλλαγών σας σε ξένο νόμισμα άμεσης παράδοσης ή προθεσμιακών πράξεων σε όλα τα κύρια νομίσματα σε ανταγωνιστικές τιμές. Προσφέρονται εξατομικευμένες λύσεις.
  • Έκθεση σε εμπορεύματα Προσφέρουμε έκθεση σε εμπορεύματα με τη χρήση χρηματοοικονομικών μέσων όπως Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια (ΔΑΚ) (Exchange Traded Funds (ETFs)), Αμοιβαία Κεφάλαια, Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (Futures) και πρόσβαση σε πολύτιμα μέταλλα κ.ά.

Περισσότερες πληροφορίες

  • H Ιδιωτική Τραπεζική (Private Banking) συνεργάζεται με την CISCO για την παροχή μιας γρήγορης και ασφαλούς ηλεκτρονικής πλατφόρμας μέσω της οποίας μπορούν να διαβιβαστούν απευθείας εντολές στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών και στα κυριότερα διεθνή χρηματιστήρια.

     

  • Παρέχουμε πρόσβαση σε συνεχείς, αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση των εντολών σας, το βάθος της αγοράς, την αποτίμηση του χαρτοφυλακίου σας σε πραγματικό χρόνο, καθώς και σε τεχνική και θεμελιώδη ανάλυση, στατιστική ανάλυση της αγοράς, τοπικές ειδήσεις και ανακοινώσεις χρηματιστηρίων.

  • Μπορείτε να επενδύσετε σε μετοχές εισηγμένων εταιρειών σε όλο τον κόσμο, προσφέροντάς σας πρόσβαση  σε διεθνή χρηματιστήρια.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Η Διευθυντική μας ομάδα

Disclaimer

Επενδυτική Πληροφορία