Κίνδυνος Μετοχών

  • Επιλογές για αντιστάθμιση κινδύνου Προσφέρουμε διάφορες επιλογές για αντιστάθμιση του κινδύνου μετοχών, όπως Διαπραγματεύσιμα Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης και Δικαιώματα Προαίρεσης, Εξωχρηματιστηριακά Δικαιώματα Προαίρεσης και άλλα παράγωγα σε χρηματιστηριακούς δείκτες ή μεμονωμένες μετοχές.
  • Διαχειριστείτε τον κίνδυνο μετοχών Οι διακυμάνσεις των τιμών των μετοχών στις κεφαλαιαγορές επιδεινώνουν την αξία των χαρτοφυλακίων σας. Ως θεσμικοί επενδυτές, ζητήστε συμβουλές από διαχειριστές κεφαλαίων για διαχείριση του κινδύνου των μετοχών.

Περισσότερες πληροφορίες

  • Ο κίνδυνος μετοχών είναι ο χρηματοοικονομικός κίνδυνος που προκύπτει από την κατοχή μετοχών σε μια συγκεκριμένη επένδυση, όπως ο κίνδυνος που προκαλείται από τις αυξομειώσεις των τιμών των μετοχών σ’ ένα επενδυτικό χαρτοφυλάκιο.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Disclaimer

Επενδυτική Πληροφορία