Προσφερόμενες Υπηρεσίες για όλες τις επενδυτικές σας αποφάσεις

 • Υπηρεσία προστιθέμενης αξίας (Value Added Service)

  Προσωπική εξυπηρέτηση, τοπική παρουσία, αφοσιωμένη ομάδα εξυπηρέτησης για δάνεια. Μια ολιστική προσέγγιση που προσφέρει εμπιστοσύνη στους πελάτες μας για τη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων σχετικά με τη διατήρηση και τη διαχείριση του πλούτου τους. Προσφέρουμε ανταγωνιστικές τιμές, αποτελεσματικές υπηρεσίες και εξατομικευμένες λύσεις.

 • Εξειδικευμένη ολοκληρωμένη προσέγγιση

  Προσφέρουμε ένα ευρύ φάσμα τραπεζικών και επενδυτικών υπηρεσιών, μια εξειδικευμένη ολοκληρωμένη προσέγγιση για θεσμικούς και ιδιώτες επενδυτές: επενδυτικές υπηρεσίες, διεθνής υπηρεσίες θεματοφυλακής και αποθετηρίου, λύσεις διαχείρισης κινδύνων και δομημένα προϊόντα.

Περισσότερες πληροφορίες

  • Private Banking & Affluent Banking: 
   • Πλήρη γκάμα τραπεζικών και επενδυτικών προϊόντων και υπηρεσιών σε θεσμικούς και μη πελάτες υψηλής οικονομικής επιφάνειας αλλά και σε άλλους ευκατάστατους ιδιώτες  πελάτες Προσωπικός Τραπεζικός Σύμβουλος (Private / Affluent Banker) που φροντίζει τόσο τις τραπεζικές όσο και τις επενδυτικές ανάγκες των πελατών.
   • Υπηρεσίες εκτέλεσης και επενδυτικών συμβουλευτικών, με χαρτοφυλάκια προσαρμοσμένα ώστε να ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες και μοναδικές οικονομικές συνθήκες αλλά και το προφίλ επενδυτικού κινδύνου των πελατών. 
  • Θεσμική Διαχείριση Κεφαλαίων (Institutional Wealth Management): Επενδυτικές υπηρεσίες σε θεσμικούς πελάτες, όπως είναι τα συνταξιοδοτικά ταμεία και τα ταμεία προνοίας, οι ασφαλιστικές εταιρείες, οι κυβερνητικοί οργανισμοί, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και τράπεζες, άλλες επιχειρήσεις διαχείρισης κεφαλαίων, Οργανισμοί Εναλλακτικών Επενδύσεων, καθώς και Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΕΕ/ΟΣΕΚΑ).
  • Θεματοφυλακή (Custody Services): Διεθνείς υπηρεσίες θεματοφυλακής στους πελάτες της Τράπεζας καθώς και σε κεφάλαια τρίτων (π.χ. καθήκοντα εποπτείας, παρακολούθηση μετρητών και φύλαξη τίτλων αξιών).
  • Treasury Sales: Τίτλοι/Αξίες σταθερού εισοδήματος, Ξένο Συνάλλαγμα & Εμπορεύματα, Λύσεις Διαχείρισης Κινδύνου και Δομημένα Προϊόντα για εταιρείες, ιδιώτες πελάτες και άλλους θεσμικούς επενδυτές.
 • Ο Κυπριακός Οργανισμός  Επενδύσεων και Αξιών (CISCO), είναι μία Κυπριακή Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (ΚΕΠΕΥ - αρ. άδειας λειτουργίας 003/03), η οποία λειτουργεί υπό την εποπτεία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (CySEC). Είναι θυγατρική και ανήκει εξ ολοκλήρου στην Τράπεζα Κύπρου.

  Προσφερόμενες Υπηρεσίες: 

  • Επενδυτική Τραπεζική (Investment Banking): Εξειδικευμένη μονάδα παροχής υπηρεσιών Κεφαλαιακών Αγορών, Χρηματοδότησης Έργων, Εταιρικής Χρηματοδότησης, Συγχωνεύσεων και Αγορών, διάρθρωσης κεφαλαίων, καθώς και λύσεων αδειοδότησης σε εταιρείες, οργανισμούς και εταιρείες διαχείρισης κεφαλαίων.
  • Χρηματιστηριακές Υπηρεσίες (Brokerage): Προσφέρει σε ιδιώτες και θεσμικούς πελάτες, τοπικές και διεθνείς, χρηματιστηριακές υπηρεσίες για πράξεις σε Χρηματοοικονομικές Αξίες αλλά και για ανταλλαγή εμπορικών προϊόντων (στην τοπική αγορά μέσω άμεσης πρόσβασης στα Χρηματιστήρια Αξιών Κύπρου και Αθηνών και σε διεθνείς αγορές μέσω ηλεκτρονικών πλατφόρμων).
  • Υπηρεσίες Διαχείρισης Κεφαλαίων (Asset Management): Επενδυτικές υπηρεσίες (συμβουλευτικής και διακριτικής φύσης) για θεσμικούς πελάτες, ιδιώτες πελάτες υψηλής οικονομικής επιφάνειας, φυσικά πρόσωπα και άλλες επιχειρήσεις.Επίσης, προσφέρονται υπηρεσίες υποστήριξης σε κεφάλαια άλλων διαχειριστών (fund hosting services).

Προωθητικό και Διαφημιστικό Υλικό

Επικοινωνήστε μαζί μας

Disclaimer

Επενδυτική Πληροφορία