Πολιτικές Εταιρικής Διακυβέρνησης και 'Αλλες Πολιτικές Συγκροτήματος

Το Συγκρότημα διαθέτει 20 πολιτικές συμμόρφωσης που καλύπτουν τη συμμόρφωση εναντίον του οικονομικού εγκλήματος,  την κανονιστική  συμμόρφωση καθώς και τη συμμόρφωση διακυβέρνησης και αγορών.

Πολιτικές Διακυβέρνησης & Αγορών

Group Corporate Governance Policy

Group Policy on Suitability 

Group Board Nominations Policy

Group Board Diversity Policy

Group MiFID Policy

Group Policy for Disclosure of Inside Information

Group Policy on Transactions on BOC Financial Instruments

Conflcts of Interest Group Policy

 

Πολιτικές Κανονιστικής Συμμόρφωσης 

Group Competition Law Compliance Policy

Group Customer Complaints Management Policy

Group Policy on the Exchange of Financial and Tax Information

Group Compliance Governance Policy

Personal Data Protection Policy

Regulatory Co-Ordination Policy

Anti-Bribery Group Policy

Group Whistleblowing Policy

 

Πολιτικές Συμμόρφωσης κατά του Οικονομικού Εγκλήματος

Group Customer Acceptance Policy

Risk Appetite Statement Policy

Group Sanctions Policy

Policy Relating to the Prevention of ML and TF

 

Compliance Division Charter

Internal Audit DivisionCharter

 

'Aλλες Πολιτικές του Συγκροτήματος

Group Procurement Policy

Lending Policy

Informations Security Policy