ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑΣ/ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ ΑΛΦΑΜΕΓΑ

 1. Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό (ο ‘Διαγωνισμός’) έχουν όλες/οι οι κύριοι κάτοχοι προσωπικών καρτών (η/ο/οι ‘Κάτοχος/οι’) της Τράπεζας Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ (η ̎Τράπεζα̋), οι οποίες/οι θα χρησιμοποιήσουν τις κάρτες της Τράπεζας για αγορές €10 και άνω στις υπεραγορές Αλφαμέγα Παγκύπρια, ή μέσω της ιστοσελίδας των υπεραγορών Αλφαμέγα https://www.alphamega.com.cy αποκλειστικά κάθε Κυριακή, κατά την περίοδο 23/06/2024 - 14/07/2024 και θα συμμετέχουν σε κλήρωση όπου:
  • 4 τυχεροί κάθε Κυριακή, θα κερδίσουν ηλεκτρονικό κουπόνι (“e-voucher”) αξίας €250 το οποίο θα μπορούν να εξαργυρώσουν αυτόματα, είτε σε μία συναλλαγή ή τμηματικά, στο Top Kinisis Travel Ltd, κατά την πληρωμή με κάρτα της Τράπεζας.            
 1. Κάθε συναλλαγή αξίας €10 ή μεγαλύτερη αντιστοιχεί με μια συμμετοχή στην κλήρωση.
 2. Η ισχύς του Διαγωνισμού θα αφορά την περίοδο από 23 Ιουνίου μέχρι 14 Ιουλίου 2024.
 3. Απαραίτητες προϋποθέσεις για να λάβει κάποια/ος Κάτοχος μέρος στην κλήρωση, είναι να διενεργήσει συναλλαγές €10 και άνω, με τις κάρτες Visa ή/και Mastercard της Τράπεζας που κατέχει (χρεωστικές ή/και πιστωτικές ή/και prepaid), για αγορές στις υπεραγορές Αλφαμέγα Παγκύπρια, τις Κυριακές της προαναφερθείσας περιόδου, ήτοι τις ημερομηνίες:

✔️23/06/2024

✔️30/06/2024

✔️07/07/2024

✔️14/07/2024

 1. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 17/07/2024, εκτός και αν ανακοινωθεί διαφορετικά από την Τράπεζα.
 2. Οι τυχερές/οί του e-voucher, θα μπορούν να το βρουν, (όπως και το υπόλοιπό του μετά από κάθε συναλλαγή), στο antamivi app στην έξυπνη συσκευή τους.
 3. Το e-voucher θα μπορεί να εξαργυρωθεί μέχρι την 31η Οκτωβρίου 2024.
 4. Τα άτομα που θα κληρωθούν θα πρέπει να απαντήσουν ορθά σε μία ερώτηση που θα τους υποβληθεί για να δικαιούνται το e-voucher.
 5. Σε περίπτωση που η/ο τυχερή/τυχερός αποδεχθεί το e-voucher, γίνεται απαραίτητη η συγκατάθεσή του για δημοσίευση της/του ονόματός της/του ή/και της πόλης όπου διαμένει, σε διαφημιστικές δραστηριότητες που σχετίζονται με το Διαγωνισμό, σε ΜΜΕ ή/και ΜΚΔ (Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης). Οι διαφημιστικές δραστηριότητες πιθανόν να συμπεριλαμβάνουν φωτογραφικό ή/και κινηματογραφικό υλικό, πέραν του ονόματος της/του νικήτριας/νικητή ή/και της πόλης διαμονής της/του. Εάν η/ο νικήτρια/νικητής δεν δώσει τη συγκατάθεσή της/του, η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την παραχώρηση του e-voucher.
 6. Η Τράπεζα θα ειδοποιήσει τηλεφωνικώς ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο τις/τους νικήτριες/νικητές της κλήρωσης. Εάν μία/ένας ή περισσότερες/οι τυχερές/οί του Διαγωνισμού, αδυνατεί να αποδεχθεί το e-voucher ή αποκλεισθεί κατά τους όρους του παρόντος λόγω ακύρωσης της συμμετοχής της/του ή λόγω μη επαλήθευσης της εγκυρότητας της συμμετοχής της/του ή λόγω μη υπογραφής από αυτής/αυτόν της δήλωσης αποδοχής δώρου Διαγωνισμού, σύμφωνα με τα κατωτέρω ειδικότερα οριζόμενα ή λόγω εξαίρεσής της/του από το Διαγωνισμό ή τέλος σε περίπτωση που δεν κατέστη δυνατή η επικοινωνία με τυχερή/ό του Διαγωνισμού και η επιβεβαίωση οριστικής αποδοχής του e-voucher μέχρι την 24η Ιουλίου 2024 και ώρα 12:00, το αντίστοιχο δώρο θα διατεθεί στις/στους επιλαχούσες/επιλαχόντες κατά τη σειρά κλήρωσής τους.
 7. Στο Διαγωνισμό συμμετέχουν όλες/όλοι οι πελάτες που είναι κύριοι κάτοχοι καρτών Visa ή/και Mastercard (χρεωστικές ή/και πιστωτικές ή/και prepaid) της Τράπεζας, οι οποίες/οι είναι άνω των 18 ετών.
 8. Από το Διαγωνισμό εξαιρούνται οι εταιρικές κάρτες (business cards) και οι κάρτες που είναι συνδεδεμένες με λογαριασμό σε νόμισμα διαφορετικό από το Ευρώ.
 9. Όταν της/του ζητηθεί από την Τράπεζα, η/ο κάθε νικήτρια/νικητής θα πρέπει να υποβάλει τα πρωτότυπα έγγραφα αποδεικτικά της ταυτότητάς της/του, τα οποία να ικανοποιούν την Τράπεζα ώστε να της/του παραχωρήσει το e-voucher.

Νοείται ότι η Τράπεζα μπορεί να απαιτήσει από τις/τους διαγωνιζόμενους να επικυρώσουν κάποια ή όλα τα στοιχεία τους ή τη συμμετοχή τους στην κλήρωση παρέχοντας περισσότερες πληροφορίες σε οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού, για να μπορέσουν να διεκδικήσουν τα e-vouchers.

 1. Εάν η/ο κάτοχος Κάρτας Visa και/ή Mastercard της Τράπεζας προχωρήσει σε κλείσιμο του λογαριασμού της αντίστοιχης κάρτας τότε, θα λάβει μέρος στην κλήρωση για τις συναλλαγές που έγιναν μέχρι την ημερομηνία κλεισίματος του εν λόγω λογαριασμού.
 2. Η Τράπεζα δύναται, κατά την κρίση της, να αποκλείσει οποιαδήποτε συμμετοχή και να μην επιτρέψει την περαιτέρω συμμετοχή στο Διαγωνισμό σε οποιοδήποτε πρόσωπο παρεμβαίνει με οποιοδήποτε τρόπο στη διαδικασία συμμετοχής ή στην ομαλή λειτουργία του Διαγωνισμού ή που ενεργεί κατά παράβαση των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων.
 3. Οι κάτοχοι των Καρτών Visa και Mastercard της Τράπεζας, δεσμεύονται από τους Όρους Χρήσης & Προϋποθέσεων Καρτών και Όρους Χρήσης & Προϋποθέσεων καρτών Prepaid που βρίσκονται αναρτημένοι στην ιστοσελίδα της Τράπεζας (https://www.bankofcyprus.com/en-gb/Personal/), τους Όρους και Προϋποθέσεις του Σχεδίου Επιβράβευσης Καρτών Ανταμοιβή (https://www.antamivi.com.cy), καθώς και από οποιαδήποτε άλλη σχετική συμφωνία με την Τράπεζα, η οποία ισχύει από καιρό σε καιρό.
 4. Η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις σε οποιοδήποτε χρόνο με ειδοποίηση των πελατών.
 5. Οποιαδήποτε έξοδα, τέλη ή φόροι που δεν αναφέρονται ρητά στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις ή στην περιγραφή οποιουδήποτε δώρου, η οποία δίδεται από την Τράπεζα, και που δυνατόν να προκύπτουν από την αποδοχή, κατοχή ή χρήση οποιουδήποτε δώρου, αποτελούν ευθύνη και θα βαρύνουν αποκλειστικά την/τον κάθε νικήτρια/νικητή.
 6. Χωρίς επηρεασμό της παραγράφου (1) πιο πάνω, τα e-vouchers δεν μπορούν να ανταλλαχθούν με μετρητά ή με οποιοδήποτε άλλο έπαθλο ή δώρο. Τα e-vouchers παρέχονται αποκλειστικά και μόνο εξ αφορμής του παρόντος Διαγωνισμού. Υπάρχει η δυνατότητα μεταφοράς του e-voucher σε άλλη/ο χρήστη του ανταμοιβή, εάν επιθυμεί η/ο τυχερή/ός να το μεταφέρει.
 7. Στο ευρύτερο μέτρο που επιτρέπεται από τη Νομοθεσία, η Τράπεζα δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια, βλάβη ή ζημιά σε οποιοδήποτε πρόσωπο ή περιουσία που δυνατόν να προκύψει, άμεσα ή έμμεσα, ολικώς ή μερικώς, από την αποδοχή των e-vouchers.
 8. Αν για οποιοδήποτε λόγο οποιοδήποτε μέρος του Διαγωνισμού ή της κλήρωσης δεν μπορεί να λειτουργήσει όπως είχε προγραμματιστεί, μεταξύ άλλων, εξαιτίας μόλυνσης από ιό υπολογιστή, μη παροχής δικτύου, παράνομης επέμβασης, απάτης, τεχνικής βλάβης ή άλλης αιτίας που διαφθείρει ή πλήττει την ασφάλεια, την ακεραιότητα ή την ομαλή διεξαγωγή του Διαγωνισμού ή της κλήρωσης, η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα κατά την απόλυτη κρίση της να ακυρώσει, να τερματίσει, να τροποποιήσει ή να αναστείλει τον Διαγωνισμό ή την κλήρωση, ή να ακυρώσει οποιαδήποτε από τις επηρεαζόμενες συμμετοχές.
 9. Η Τράπεζα δεν προβαίνει σε οποιεσδήποτε διαβεβαιώσεις ή παραστάσεις και δεν παρέχει οποιεσδήποτε εγγυήσεις αναφορικά με τα e-vouchers.
 10. Με τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό, οι συμμετέχουσες/συμμετέχοντες βεβαιώνουν ότι έχουν διαβάσει και κατανοήσει τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις και τους Όρους Χρήσης Καρτών της Τράπεζας και έχουν συμφωνήσει να δεσμεύονται από αυτούς.
 11. Η συμμετοχή των πελατών στο Διαγωνισμό είναι υπό την προϋπόθεση της πλήρους και ανεπιφύλακτης αποδοχής των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων.
 12. Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις θα διέπονται από το Κυπριακό Δίκαιο.