Εργοδότης ισότητας και με πιστοποίηση

Η απονομή πιστοποίησης από τον Εθνικό Φορέα Πιστοποίησης Επιχειρήσεων για την «Εφαρμογή Καλών Πρακτικών για την Ισότητα των Φύλων στο Εργασιακό Περιβάλλον», έρχεται να επιβραβεύσει την φιλοσοφία που διακατέχει την Τράπεζα Κύπρου για ίσες ευκαιρίες ανεξαρτήτως φύλου ή οποιουδήποτε άλλου χαρακτηριστικού.

Σημαντική αναγνώριση με την πιστοποίηση από τον Εθνικό Φορέα Πιστοποίησης Επιχειρήσεων για «Εφαρμογή Καλών Πρακτικών για την Ισότητα των Φύλων στο Εργασιακό Περιβάλλον», απέσπασε η Τράπεζα Κύπρου, επιβεβαιώνοντας τη συνεχή δέσμευσή της για προώθηση ίσης μεταχείρισης και ίσων ευκαιριών μεταξύ ανδρών και γυναικών σε όλα τα επίπεδα και δραστηριότητες του Συγκροτήματος.

Η συγκεκριμένη πιστοποίηση, παραχωρείται έπειτα από ενδελεχή διαδικασία αξιολόγησης, σε επιχειρήσεις οι οποίες εφαρμόζουν πολιτικές που διασφαλίζουν στο προσωπικό τους συνθήκες ισότητας των φύλων, ισότητας ευκαιριών ανέλιξης, συμφιλίωσης επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής και την αρχή της ίσης αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών για ίδια εργασία ή εργασία ίσης αξίας.

Η πιστοποίηση αυτή αποτελεί σημαντική αναγνώριση των διαχρονικών ενεργειών της Τράπεζας και επιβεβαιώνει τη συνεχή της δέσμευση για προώθηση ίσης μεταχείρισης των φύλων, εφαρμόζοντας ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού.