Ανακοίνωση

Ως αποτέλεσμα των πρόσφατων και ενόψει των αναμενόμενων αυξήσεων των επιτοκίων που επικρατούν στις διεθνείς αγορές, η Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ ανακοινώνει ότι θα άρει την εφαρμογή χρέωσης Κόστους Ρευστότητας στα πιστωτικά υπόλοιπα νομικών προσώπων σε καταθέσεις σε Ευρώ, με ισχύ από την 01/12/2022.

Θα αποσταλούν ενημερωτικές επιστολές σε όλους τους πελάτες που επηρεάζονται.