Έκδοση Μετατρέψιμων Αξιογράφων Ενισχυμένου Κεφαλαίου

Λευκωσία, 28 Φεβρουαρίου 2011

 Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ή ΠΡΟΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ.

 Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΝ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΜΕ ΚΑΝΕΝΑΝ ΤΡΟΠΟ (ΕΓΓΡΑΦΟ Ή ΑΛΛΟ) ΕΝΤΟΣ Ή ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ, ΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ, ΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ, ΤΗ ΝΟΤΙΟ ΑΦΡΙΚΗ Ή ΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ, Ή ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΧΩΡΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΑΥΤΗΣ, Η ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑΝΟΜΗ Ή ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ, ΚΑΝΟΝΑ Ή ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ. ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΘΟΥΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΕΡΙ ΑΞΙΩΝ ΤΩΝ Η.Π.Α. (USSECURITIESACT) ΚΑΙ ΔΕΝ ΔΥΝΑΝΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΘΟΥΝ Η ΝΑ ΠΩΛΗΘΟΥΝ ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ Η ΣΕ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΩΝ Η.Π.Α., ΕΚΤΟΣ ΕΑΝ ΚΑΤΑΧΩΡΗΘΟΥΝ Η ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ.

 

Κατά τη σημερινή του συνεδρία, το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας Κύπρου εξέτασε, μεταξύ άλλων θεμάτων, τη διάρθρωση της κεφαλαιουχικής βάσης του Συγκροτήματος.

 Το Συγκρότημα έχει θέσει ως κύριους άξονες των στρατηγικών του προτεραιοτήτων τη διατήρηση υγιούς ρευστότητας και υψηλής κεφαλαιακής επάρκειας, την αποτελεσματική διαχείριση κινδύνων και την επιλεκτική ανάπτυξη των δραστηριοτήτων στις κύριες αγορές όπου δραστηριοποιείται.

 Σύμφωνα με τις ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις στις 31 Δεκεμβρίου 2010, o δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας του Συγκροτήματος με βάση τις αρχές της Βασιλείας II ανερχόταν σε 11,9% και ο δείκτης πρωτοβάθμιων κεφαλαίων σε 11,0%. Οι εν λόγω δείκτες θεωρούνται ικανοποιητικοί λαμβάνοντας υπόψη το προφίλ κινδύνου του Συγκροτήματος και τον υγιή ισολογισμό του.

 Tο Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη διατήρησης υψηλής κεφαλαιακής επάρκειας για συνέχιση της ανάπτυξης του Συγκροτήματος, το διεθνές αυστηρότερο εποπτικό περιβάλλον για κεφάλαια και τη σημασία περαιτέρω ενίσχυσής τους ενόψει και των προτεινόμενων αρχών της Βασιλείας ΙΙΙ, αποφάσισε όπως προτείνει σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων την Έκδοση Μετατρέψιμων Αξιογράφων Ενισχυμένου Κεφαλαίου ύψους μέχρι €1.342 εκατ. (Μετατρέψιμα  Αξιόγραφα Ενισχυμένου Κεφαλαίου).

Επισυνάπτεται η ανακοίνωση.