Περαιτέρω βήματα στη διαδικασία απομόχλευσης

Για να διαβάσετε την ανακοίνωση για τα περαιτέρω βήματα στη διαδικασία απομόχλευσης, παρακαλώ πατήστε εδώ.