Οικονομικά αποτελέσματα για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010

Το Συγκρότημα πέτυχε τους στόχους που είχε θέσει στις αρχές του 2010 διατηρώντας υψηλά επίπεδα κερδοφορίας και θετική συνεισφορά στα κέρδη από όλες τις αγορές που δραστηριοποιείται. Σε ένα ιδιαίτερα αρνητικό περιβάλλον στις κύριες Ευρωπαϊκές αγορές στις οποίες λειτουργεί, το Συγκρότημα με προσήλωση στους στόχους του, πέτυχε στοχευμένη ανάπτυξη δραστηριοτήτων και αυξανόμενη επαναλαμβανόμενη κερδοφορία και ενίσχυσε περαιτέρω τα ισχυρά μεγέθη του ισολογισμού του.

Τα συνολικά έσοδα σημείωσαν σημαντική ετήσια αύξηση 13% και ανήλθαν σε €1.450 εκατ. για το 2010, αποδεικνύοντας την ικανότητα του Συγκροτήματος να πετυχαίνει αυξημένα επαναλαμβανόμενα έσοδα ακόμα και σε δύσκολες οικονομικές συνθήκες. Τα κέρδη πριν τις προβλέψεις για το 2010 ανήλθαν σε €725 εκατ. και σημείωσαν αύξηση 18% έναντι του 2009.  Παρά τη σημαντική αύξηση των κερδών πριν τις προβλέψεις, η συντηρητική πολιτική του Συγκροτήματος όσον αφορά τις προβλέψεις,  είχε ως αποτέλεσμα τα κέρδη μετά τη φορολογία να μειωθούν κατά 2% το 2010 και να ανέρχονται σε €306 εκατ., με το Συγκρότημα να είναι κερδοφόρο σε όλες τις αγορές στις οποίες δραστηριοποιείται.

Παράλληλα, το Συγκρότημα διαθέτει ισχυρή κεφαλαιακή βάση (δείκτης πρωτοβάθμιων κεφαλαίων 11,0%) και υγιή ρευστότητα (δείκτης δανείων προς καταθέσεις 84%). Η κεφαλαιακή επάρκεια του Συγκροτήματος αναμένεται να ενισχυθεί περαιτέρω με την επικείμενη έκδοση Μετατρέψιμων Αξιογράφων Ενισχυμένου Κεφαλαίου ύψους €1.342 εκατ., με τον ενδεικτικό (pro-forma) δείκτη πρωτοβάθμιων κεφαλαίων στις 31 Δεκεμβρίου 2010 να ανέρχεται σε 12,7%, με βάση την υπόθεση ότι όλες οι Επιλέξιμες Αξίες (σύμφωνα με τους όρους της έκδοσης) θα ανταλλαγούν στο σύνολό τους (€818 εκατ.) με Μετατρέψιμα Αξιόγραφα Ενισχυμένου Κεφαλαίου.

Παρά την επιδείνωση, η ποιότητα του δανειακού χαρτοφυλακίου παραμένει σε αποδεκτά επίπεδα (ποσοστό μη εξυπηρετούμενων δανείων 7,3%), λαμβάνοντας υπόψη τις δυσμενείς συνθήκες στο οικονομικό περιβάλλον.  

Οι επιδόσεις αυτές καθώς και τα ισχυρά μεγέθη ισολογισμού επαναβεβαιώνουν την αποτελεσματικότητα του επιχειρηματικού μοντέλου που ακολουθεί το Συγκρότημα. Σε ένα ιδιαίτερα αρνητικό περιβάλλον, το Συγκρότημα συνεχίζει την αναπτυξιακή του πορεία αυξάνοντας επιλεκτικά τα μεγέθη του στις κύριες αγορές που δραστηριοποιείται, ενισχύοντας τον ισολογισμό του και πετυχαίνοντας αυξανόμενη επαναλαμβανόμενη κερδοφορία. Παράλληλα, η επιτυχής κεφαλαιακή ενίσχυση του Συγκροτήματος με την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά  €345 εκατ. τον Οκτώβριο 2010 προσφέρει πρόσθετη στρατηγική ευελιξία για αξιοποίηση της ρευστότητάς του ώστε να επωφεληθεί από τις ευκαιρίες ανάπτυξης που παρουσιάζονται στις διάφορες αγορές που δραστηριοποιείται.  

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας, λαμβάνοντας υπόψη τα οικονομικά αποτελέσματα του Συγκροτήματος και τον στόχο διατήρησης ισχυρής κεφαλαιακής βάσης, αποφάσισε να προτείνει στην Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων μειωμένο τελικό μέρισμα €0,03 κατά μετοχή σε μετρητά. Το σύνολο του προτεινόμενου τελικού μερίσματος σε μετρητά μαζί με το προμέρισμα €0,06 κατά μετοχή (συνολικό ποσό €46,6 εκατ.) που πληρώθηκε τον Νοέμβριο 2010 ανέρχεται σε €0,09 κατά μετοχή, συνολικού ποσού €73,5 εκατ.

Επισυνάπτεται το αρχείο