Γιατί προχώρησε στη δημιουργία πλαισίου βιώσιμων ομολόγων η Τρ. Κύπρου

Σε μελλοντική έκδοση πράσινων ομολόγων στοχεύει η Τράπεζα Κύπρου, με το Πλαίσιο Έκδοσης Βιώσιμων Ομολόγων που ανακοίνωσε πρόσφατα να αποτελεί το πρώτο βήμα προς την κατεύθυνση αυτή. Την ίδια ώρα, η τράπεζα δημιουργεί εσωτερικά τις υποδομές για να μπορέσει την κατάλληλη στιγμή να υλοποιήσει τον στόχο αυτό.

Σε συνέντευξή της στο InBusinessNews, η Manager Funding & Liquidity της Τράπεζας Κύπρου Χριστίνα Κυπρή Γεωργιάδου, υποδεικνύει πως τα βιώσιμα ομόλογα αποτελούν ένα χρηματοδοτικό εργαλείο, το οποίο προσελκύει ιδιαίτερο ενδιαφέρον από τους διεθνείς επενδυτές και αυτό αναμένεται ότι θα συμβάλει στην προσέλκυση περισσοτέρων και καινούργιων επενδυτών για τις εκδόσεις ομολόγων από την τράπεζα.

Όπως σημειώνει, τα έσοδα από αυτά τα ομόλογα θα χρησιμοποιηθούν για την χρηματοδότηση έργων που συμβάλλουν στην μετάβαση της χωράς μας σε ένα πιο βιώσιμο μοντέλο πράσινης και κοινωνικής ανάπτυξης και στην παροχή δανείων σε τομείς που ενισχύουν την πράσινη μετάβαση των πελατών της τράπεζας.

Κληθείσα να προσδιορίσει χρονικά πότε θα προχωρήσει η τράπεζα στην πρώτη έκδοση ομολόγου, η Χριστίνα Κυπρή Γεωργιάδου σημειώνει πως αυτό είναι κάτι που δεν έχει αποφασιστεί ακόμη.

«Το πρώτο βήμα έχει γίνει με την ετοιμασία του Πλαισίου Έκδοσης Βιώσιμων Ομολόγων, ενώ εσωτερικά δημιουργούμε τις υποδομές για να μπορέσουμε την κατάλληλη στιγμή να υλοποιήσουμε τον στόχο αυτό», εξηγεί.

Έχετε ανακοινώσει πρόσφατα το Πλαίσιο Έκδοσης Βιώσιμων Ομολόγων. Ποιος είναι ο απώτερος σας στόχος;

Το Πλαίσιο επιτρέπει στην Τράπεζα την έκδοση βιώσιμων ομόλογων (πιο συγκεκριμένα, πράσινων, κοινωνικών, ή συνδυασμό των δύο). Για να μπορεί να ονομαστεί ένα ομόλογο βιώσιμο θα πρέπει τα έσοδα που θα αντληθούν να διοχετευθούν στην χρηματοδότηση έργων συμβατών με τις αρχές της βιωσιμότητας.

Τα βιώσιμα ομόλογα αποτελούν ένα χρηματοδοτικό εργαλείο, το οποίο προσελκύει ιδιαίτερο ενδιαφέρον από τους διεθνείς επενδυτές και αυτό αναμένεται ότι θα συμβάλει στην προσέλκυση περισσοτέρων και καινούργιων επενδυτών για τις εκδόσεις ομολόγων από την τράπεζα.

Η Τράπεζα φιλοδοξεί να ενισχύσει τη θετική της επίδραση στο περιβάλλον διατηρώντας παράλληλα τον ηγετικό της ρόλο στον πυλώνα της κοινωνικής προσφοράς και της διακυβέρνησης. Η έκδοση του Πλαισίου Έκδοσης Βιώσιμων Ομολόγων συμβάλλει στον στόχο αυτό δημιουργώντας την απαιτούμενη σύνδεση μεταξύ της ευρύτερης στρατηγικής ESG της Τράπεζας και της στρατηγικής άντλησης χρηματοδότησης μέσω έκδοσης ομολόγων.

Πού θα διοχετεύονται τα έσοδα από αυτές τις εκδόσεις ομολόγων;

Τα έσοδα από αυτά τα ομόλογα θα χρησιμοποιηθούν για την χρηματοδότηση έργων που συμβάλλουν στην μετάβαση της χωράς μας σε ένα πιο βιώσιμο μοντέλο πράσινης και κοινωνικής ανάπτυξης και στην παροχή δανείων σε τομείς που ενισχύουν την πράσινη μετάβαση των πελατών μας.

Το πλαίσιο περιγράφει με λεπτομέρεια τις επιλέξιμες κατηγορίες χρηματοδότησης, οι οποίες είναι συμβατές με τα πρότυπα και τις κατευθυντήριες γραμμές για βιώσιμα ομόλογα της Διεθνούς Ένωσης Κεφαλαιαγορών (ICMA) και περιλαμβάνουν:

  • Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
  • Βελτίωση ενεργειακής απόδοσης
  • Συγκοινωνίες φιλικές προς το περιβάλλον
  • Πράσινα Κτίρια
  • Πρόσβαση σε Βασικές Υπηρεσίες – Υγειονομική περίθαλψη
  • Δημιουργία Θέσεων Εργασίας και Χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Για παράδειγμα, οι πόροι που θα αντληθούν μπορούν να διοχετευθούν σε δάνεια πελατών μας για αγορά ηλεκτρικού αυτοκίνητου ή δάνεια για ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων. Επιπρόσθετα, στις επιλέξιμες κατηγορίες χρηματοδότησης περιλαμβάνονται και τα δάνεια για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και άλλων συστημάτων οικιακής χρήσης για εξοικονόμηση ενέργειας.

Έχοντας σκοπό να συμβάλει στη βιώσιμη υποστήριξη της κοινωνίας, το Πλαίσιο επιτρέπει την χρηματοδότηση έργων που εξασφαλίζουν την πρόσβαση σε υγειονομική περίθαλψη σε όλα τα κοινωνικά στρώματα. Περιλαμβάνει επίσης την ενίσχυση των προσπαθειών για δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και την χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Οι πελάτες σας πώς θα επηρεαστούν από αυτές τις κινήσεις;

H Τράπεζα προσφέρει μια σειρά προϊόντων φιλικών προς το περιβάλλον και ευθυγραμμισμένα με τον πυλώνα κοινωνικής προσφοράς. Μερικά παραδείγματα έχουν ήδη αναφερθεί. Στόχος της Τράπεζας είναι να συνεχίσει αφενός να εξελίσσει το φάσμα πράσινων προϊόντων που προσφέρει και αφετέρου να αρχίσει να επικοινωνεί με τους πελάτες της για Περιβαλλοντικά, Κοινωνικά και σχετικά με την Διακυβέρνηση θέματα κατά τη διαδικασία χορήγησης δανεισμού.

Το όλο εγχείρημα είναι συνδεδεμένο με τις στρατηγικές ESG;

Η Τράπεζα Κύπρου αναγνωρίζει ότι η μετάβαση σε μια βιώσιμη οικονομία αποτελεί μια μεγάλη πρόκληση. Η μετάβαση σε ένα βιώσιμο τραπεζικό μοντέλο απαιτεί μετασχηματισμό των περιουσιακών της στοιχείων, ενσωμάτωση των θεμάτων που αφορούν κλιματικούς κινδύνους στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, στη δομή διακυβέρνησης, στον καθορισμό στρατηγικής και στην διαχείριση κινδύνων.

Παρόμοιες προκλήσεις αντιμετωπίζουν και οι πελάτες μας. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η Τράπεζα επιδιώκει τη δημιουργία μιας διαρκούς εταιρικής σχέσης με τους πελάτες, υποστηρίζοντας και ενισχύοντας την χρηματοδότηση έργων που έχουν θετικό αντίκτυπο στη διαχείριση της κλιματικής αλλαγής.

Η έκδοση του Πλαισίου Έκδοσης Βιώσιμων Ομολόγων συμβάλλει στην ευθυγράμμιση του προγράμματος άντλησης χρηματοδότησης της τράπεζας από τις διεθνείς αγορές με την ευρύτερη ESG στρατηγική της τράπεζας να συμβάλλει στη μετάβαση της Κύπρου σε ένα βιώσιμο μέλλον.

Έχετε προσδιορίσει χρονικά πότε θα προχωρήσετε στην πρώτη έκδοση ομολόγου;

Αυτό είναι κάτι που δεν έχει αποφασιστεί ακόμη. Το πρώτο βήμα έχει γίνει με την ετοιμασία του Πλαισίου Έκδοσης Βιώσιμων Ομολόγων, ενώ εσωτερικά δημιουργούμε τις υποδομές για να μπορέσουμε την κατάλληλη στιγμή να υλοποιήσουμε τον στόχο αυτό.