Οικονομικά Αποτελέσματα 2015

Ελεγμένα Έτους 2015 - Δημοσιεύτηκαν 31 Μαρτίου 2016

Ανακοίνωση Ελεγμένων Οικονομικών Αποτελεσμάτων Συγκροτήματος για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2015 (Αρχείο)

Παρουσίαση Ελεγμένων Οικονομικών Αποτελεσμάτων Συγκροτήματος για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2015 (Αγγλικό Αρχείο)

Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2015 (Αρχείο)

Προκαταρτικά Έτους 2015 - Δημοσιεύτηκαν 25 Φεβρουαρίου 2015

Ανακοίνωση Προκαταρκτικών Οικονομικών Αποτελεσμάτων Συγκροτήματος για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2015 (Αρχείο)

Παρουσίαση Προκαταρκτικών Οικονομικών Αποτελεσμάτων Συγκροτήματος για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2015 (Αγγλικό Αρχείο)

Γ' Τρίμηνο 2015 - Δημοσιεύτηκαν 23 Νοεμβρίου 2015
Ανακοίνωση για τα Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου2015 (Αρχείο)
Παρόυσίαση για τα Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το εννιάμηνοπου έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2015 (Αγγλικό Αρχείο)

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για το εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2015(Αρχείο

Επιπρόσθετες Γνωστοποιήσεις Κινδύνων και Διαχείρισης Κεφαλαίου 30 Σεπτεμβρίου 2015 (Αρχείο)

Στοιχεία και Πληροφορίες για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2015 μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2015 (Αρχείο)

Α' Εξάμηνο 2015 - Δημοσιεύτηκαν 26 Αυγούστου 2015
Ανακοίνωση για τα Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2015 (Αρχείο)
Παρόυσίαση για τα Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2015 (Αγγλικό Αρχείο)
Εξαμηνιάια Οικονομική Έκθεση 30 Ιουνίου 2015 (Αρχείο
Α' Τρίμηνο 2015 - Δημοσιεύτηκαν 29 Μαίου 2015

Ανακοίνωση για τα Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2015 (Αρχείο)

Παρουσίαση για τα Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2015 (Αγγλικό Αρχείο)

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2015 (Αρχείο)