Η Εικόνα μας

Συνεχίζουμε να επιτυγχάνουμε τους στρατηγικούς μας στόχους με σκοπό να γίνουμε ένα πιο δυνατό πιστωτικό ίδρυμα, ικανό να στηρίξει περαιτέρω την ανάκαμψη της κυπριακής οικονομίας, και να δημιουργήσει αξία για τους μετόχους του στο μεσοπρόθεσμο διάστημα

Μείωση Κινδύνου

Συστηματική μείωση ΜΕΔ

Συνολικά τα ΜΕΔ μειώθηκαν κατά 95% από τον Δεκέμβριο 2014

Το ποσοστό κάλυψης των ΜΕΔ ανήλθε σε 61% αναπροσαρμοσμένο για το Helix 3 και το Sinope

Ισχυρή Ρευστότητα

Οι καταθέσεις πελατών ανήλθαν σε €17.5 δις στις 31 Δεκεμβρίου 2021

Σημαντικό πλεόνασμα ρευστότητας ύψους €6.4 δις

Κεφαλαιακή Θέση

Οι δείκτες κεφαλαίου είναι πάνω από τις ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις

Σημαντικό Μερίδιο Αγοράς σε Ανακάμπτουσα Οικονομία

Σημαντικά μερίδια αγοράς στην Κύπρο