Κρίστης Χασάπης

Γεννήθηκε το 1959. Είναι κάτοχος Πτυχίου Μηχανολόγου Μηχανικού από το Πανεπιστήμιο George Washington, καθώς και Μεταπτυχιακού και Διδακτορικού Διπλώματος στον Τομέα των Οικονομικών από το Boston College των Η.Π.Α.

Είναι καθηγητής στο τμήμα Οικονομικών, της Σχολής Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης του Πανεπιστημίου Κύπρου από το 1993 και διδάσκει μεταξύ άλλων, «Τραπεζικές και Χρηματοοικονομικές Αγορές», «Χρήμα και Τραπεζικό Σύστημα» και «Οικονομικά». Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στον τομέα του Τραπεζικού Συστήματος, της Διεθνούς Οικονομίας και των Μακροοικονομικών. Οι ερευνητικές του δημοσιεύσεις περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, μελέτες σχετικά με τον Συναλλαγματικό Κίνδυνο και τις Υπερβάλλουσες Αποδόσεις στο Ευρωπαϊκό Νομισματικό Σύστημα, τη Σχέση μεταξύ Αποδόσεων, Χρημάτων και Επιτοκίων, τον συσχετισμό μεταξύ Ανάπτυξης και Αλλαγής Τιμών των Μετοχών, τη μετάδοση Διακυμάνσεων των Χρηματιστηριακών Αγορών στην Απόδοση, τις Δυσκολίες Δανεισμού και την Επιλογή Χαρτοφυλακίου, καθώς επίσης και τη σχέση μεταξύ Δημοσιονομικών Μεταβλητών και Πραγματικής Οικονομικής Δραστηριότητας και τη Σύγκλιση και Μεταβλητότητα των Αγορών Χρημάτων και Κεφαλαίων. Έχει συμμετάσχει σε περισσότερα από 25 διεθνή συνέδρια Χρηματοοικονομίας και Οικονομικών και έχει συν-διοργανώσει αρκετά διεθνή συνέδρια που αφορούν, μεταξύ άλλων, Αποταμίευση, Χαρτοφυλάκια, Συντάξεις και Οικιακή Αποταμίευση σε Ανεπτυγμένες και Αναδυόμενες Αγορές, σε Εφαρμοσμένες Επιχειρήσεις, στην Οικονομία και στην Πολυεθνική Οικονομία. Έχει διατελέσει, μεταξύ άλλων, εκλεγμένο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κύπρου,  μέλος της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κύπρου, Αντιπρύτανης της Σχολής Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης, μέλος του Ακαδημαϊκού Συμβουλίου του Κέντρου Οικονομικών Ερευνών, μέλος του Ερευνητικού Κέντρου για το Τραπεζικό Σύστημα και την Οικονομία, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Σταθμού UCy  Voice Radio, μέλος του Κυπριακού Συμβουλίου για την Αναγνώριση των Τίτλων Οικονομικών Σπουδών στην Ανώτερη Εκπαίδευση, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του επιχειρηματικού κέντρου Diogenis και μέλος σε πολυάριθμες επιτροπές Διοικητικού Συμβουλίου, όπως η Επιτροπή Εσωτερικού Ελέγχου, η Επιτροπή Διοικητικού Συμβουλίου Χρηματοδοτήσεων και Προσφορών, η Επιτροπή Αναπτυξιακού Σχεδιασμού και πολλές άλλες.