Διακυβέρνηση

Ως Συγκρότημα έχουμε δεσμευτεί σε υψηλά πρότυπα διακυβέρνησης που είναι συμβατά με τις κανονιστικές προσδοκίες και τις εξελισσόμενες βέλτιστες πρακτικές. Θεωρούμε τη δράση μας σε σχέση με τη διαχείριση της κλιματικής αλλαγής ως μια από τις κορυφαίες προτεραιότητές μας. Ώστε να αντικατοπρίσουμε τη δέσμευσή μας, έχουμε ενσωμάτωσει τις ευκαιρίες και τους κινδύνους που συνδέονται με την κλιματική αλλαγή στη δομή της διακυβέρνησής μας.

 

  1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα από την  ΕΔΕΔ2 και την Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων, εποπτεύει την εφαρμογή της στρατηγικής ΠΚΔ του Συγκροτήματος και της κλιματικής αλλαγής. Με στόχο την ορθή αξιολόγηση των κλιματικών κινδύνων και ευκαιριών, το Διοικητικό Συμβούλιο αξιοποιεί τόσο εσωτερική όσο και εξωτερική  τεχνογνωσία.

  2. Η ΕΔΕΔ2 παρέχει εποπτεία σε ότι αφορά τη στρατηγική ΠΚΔ και της κλιματικής αλλαγής που έχει ως στόχο την επίτευξη παρούσας και μελλοντικής οικονομικής ευημερίας, περιβαλλοντικής ακεραιότητας, κλιματικής σταθερότητας και κοινωνικής ισότητας για το Συγκρότημα και τα ενδιαφερόμενα μέρη.

  3. Η Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων αναγνωρίζει, αξιολογεί, ελέγχει και παρακολουθεί  χρηματοοικονομικούς και μη-χρηματοοικονομικούς κινδύνους (περιλαμβανομένων λειτουργικών, τεχνολογικών, φορολογικών, νομικών, φήμης, συμμόρφωσης και ΠΚΔ κινδύνων περιλαμβανομένων και των κλιματικών και περιβαλλοντικών (Κ&Π) κινδύνων) που αντιμετωπίζει το Συγκρότημα σε συνεργασία με τις αρμόδιες επιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου.

  4. Η Εκτελεστική Επιτροπή υποβάλλει στην ΕΔΕΔ2 όλα τα ΠΚΔ και κλιματικής αλλαγής θέματα και πολιτικές (εκτός από θέματα και πολιτικές που αφορούν κινδύνους ΠΚΔ και κλιματικής αλλαγής) για έγκριση.

  5. Τα θέματα και πολιτικές που αφορούν κινδύνους ΠΚΔ και κλιματικής αλλαγής συζητούνται στην Επιτροπή Βιωσιμότητας και υποβάλλονται από τη Διεύθυνση Διαχείρισης Κινδύνων απευθείας στην Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων για έγκριση, κοινοποιώντας τα στην Εκτελεστική Επιτροπή.

  6. Η Επιτροπή Βιωσιμότητας αναφέρεται στην Εκτελεστική Επιτροπή.

  7. To ECCC4 αναλαμβάνει συμβουλευτικό ρόλο προς την ΕΔΕΔ2 όποτε αυτό απαιτείται.