Διαδικασία Επίλυσης Προβλημάτων Προσωπικού/ Επιτροπή Προσωπικών Παραπόνων

Τα προσωπικά θέματα κάθε υπαλλήλου τυγχάνουν σεβασμού, όμως δεν πρέπει να έρχονται σε σύγκρουση με τους όρους εργοδότησής του και άλλους υφιστάμενους κανονισμούς του Συγκροτήματος καθώς και με τους εκάστοτε ισχύοντες νόμους.

Στην Τράπεζα Κύπρου εφαρμόζουμε διαδικασία υποβολής και επίλυσης παραπόνων / προβλημάτων των μελών του προσωπικού με στόχο την αποτελεσματική διαχείριση και κατ’ επέκταση την εξάλειψη οποιασδήποτε μορφής διάκρισης ή άνισης μεταχείρισης. Για τη σωστή και έγκαιρη επίλυση προβλημάτων/παραπόνων του προσωπικού, η πολιτική της Τράπεζας προνοεί όπως αυτά επιλύονται ιεραρχικά και όπου χρειάζεται μέσω της Επιτροπής Προσωπικών Παραπόνων.